ΕΚΠΑ: ΠΜΣ “Φυσική”

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από τη ΣΘΕ του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα από το Τμήμα Φυσικής προκηρύσσεται ΠΜΣ, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ» (“PHYSICS”). Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί δια ζώσης, σε εβδομαδιαία βάση στην ελληνική γλώσσα (ή σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική), με έναρξη το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ οι φοιτητές, όπως συγκεντρώσουν συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (30 ECTS/εξάμηνο). Οι προσφερόμενες ειδικεύσεις είναι οι εξής:

 • Φυσική των Υλικών
 • Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
 • Αστροφυσική

Για να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές το ΔΜΣ οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 6 μεταπτυχιακά μαθήματα (που αντιστοιχούν σε 10 ECTS το καθένα, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική ερευνητική εργασία. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ – εντός οριζόμενων από αυτή προθεσμιών-  τα μαθήματα τα οποία προτίθενται να παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής: 

1. Ειδίκευση στη Φυσική των Υλικών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα δύο πρώτα εξάμηνα, 2 μαθήματα κορμού από τα 5 προσφερόμενα, 2 υποχρεωτικά μαθήματα Ειδίκευσης και να επιλέξουν και άλλα 2 μαθήματα Ειδίκευσης από τα υπόλοιπα προσφερόμενα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

Όλα τα μαθήματα έχουν 4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

Α’ Εξάμηνο 

ΔΥΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Ηλεκτρονική Δομή και Ιδιότητες της ’Υλης (10 ECTS)
 • Προχωρημένο Εργαστήριο (10 ECTS)

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Κβαντική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μηχανική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μαθηματική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Θερμοδυναμική των Πλεγματικών Ατελειών (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β’ Εξάμηνο 

ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Ηλεκτρομαγνητισμός (Κορμού) (10 ECTS)
 • Στατιστική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Φυσική του Στερεού Φλοιού της Γης (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Φυσική και Τεχνολογία Υλικών (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Ειδικό Θέμα (στην ενότητα της Φυσικής των Υλικών) Νανοδομές και Βιοϋλικά (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ’ Εξάμηνο 
 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

2. Ειδίκευση στη Πυρηνική Φυσική και στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα δύο πρώτα εξάμηνα 2 υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού, 1 μάθημα υποχρεωτικά από 2 μαθήματα Ειδίκευσης και να επιλέξουν και άλλα 3 μαθήματα Κορμού ή Ειδίκευσης από τα υπόλοιπα προσφερόμενα (εκ των οποίων το ένα μπορεί να προσφέρεται στα πλαίσια άλλης ειδίκευσης του ΠΜΣ Φυσικής). Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

Όλα τα μαθήματα έχουν 4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

Α’ Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Κβαντική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Μηχανική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μαθηματική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Πειραματικές Μέθοδοι στη Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Κβαντική Θεωρία Πεδίων (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Γενική Θεωρία της Σχετικότητας (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Κοσμική Ακτινοβολία (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β’ Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Ηλεκτρομαγνητισμός (Κορμού) (10 ECTS)

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

 • Στοιχειώδη Σωματίδια (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Πυρηνική Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ Η΄ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

 • Στατιστική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Υπολογιστική Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Κοσμολογία (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Κβαντικοί Υπολογιστές (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Κβαντικής Θεωρίας Πεδίων (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS Φυσική

Γ’ Εξάμηνο 
 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

3. Ειδίκευση στην Αστροφυσική

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα δύο πρώτα εξάμηνα 1 υποχρεωτικό μάθημα Ειδίκευσης, 2 μαθήματα Κορμού από τα 5 προσφερόμενα και να επιλέξουν και άλλα 3 μαθήματα Ειδίκευσης από τα υπόλοιπα προσφερόμενα (εκ των οποίων το ένα μπορεί να προσφέρεται στα πλαίσια άλλης ειδίκευσης του ΠΜΣ Φυσικής), ή από το Ειδικό Θέμα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

Όλα τα μαθήματα έχουν 4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

Α’ Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Βασικά Θέματα Αστροφυσικής (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Κβαντική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μηχανική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μαθηματική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Διαστημική Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Τεχνικές Παρατήρησης και Επεξεργασίας Δεδομένων στην Αστροφυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Γαλαξιακή και Εξωγαλαξιακή Αστρονομία (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Γενική Σχετικότητα (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β’ Εξάμηνο 

ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Ηλεκτρομαγνητισμός (Κορμού) (10 ECTS)
 • Στατιστική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Κοσμολογία (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Διαστημικά Συστήματα και Διαστημικός Καιρός (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Αστροφυσική Πλάσματος (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Ηλιακή Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Ειδικό Θέμα (ενδεικτικά)  (10 ECTS)
  • Υπολογιστική Αστροφυσική ή
  • Δυναμική Αστρονομία ή
  • Αστρική δομή και πυρηνοσύνσεση

Σύνολο 30 ECTS Φυσική

Γ’ Εξάμηνο 
 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως υποβληθούν από Δευτέρα 20/06/2022 έως Κυριακή 03/07/2022. Η υποβολή θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών , κάνοντας επιλογή στην ‘’Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών’’.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ.

Αίτηση

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!