Υποτροφίες Μποδοσάκη για πρακτική άσκηση στη Γαλλία

υποτροφίες μποδοσάκη

Της Ευγενίας Πάταρα

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη λειτουργεί από το 1973 και αποτελεί ένα από τα πρώτα κοινωφελή ιδρύματα που συστάθηκαν στην Ελλάδα. Έχει τις ρίζες του στην παράδοση της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς και οι δράσεις του διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις άξονες: την προώθηση της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προώθησης της παιδείας, το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα προκηρύσσει 9 υποτροφίες για πρακτική άσκηση στη Γαλλία. Πιο συγκεκριμένα, επιχορηγεί εννέα θέσεις για πρακτική άσκηση, διάρκειας 4 εώς 6 μηνών σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία. Οι θέσεις είναι οι εξής:

Πρακτική άσκηση στην ανάπτυξη των ελληνο-γαλλικών σχέσεων στον τομέα της αεροναυπηγικής στο Aerospace Valley (σε συνεργασία με το Si Cluster).

Πρακτική άσκηση στην ανάπτυξη των ελληνο-γαλλικών σχέσεων στον τομέα της δημιουργικής ψηφιακής βιομηχανίας στο Cap Digital (σε συνεργασία με το Gi Cluster).

Πρακτική άσκηση στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας eLearning για τη διάδοση της γνώσης στο MINES ParisTech.

Πρακτική άσκηση στο στοχαστικό μοντέλο στο MINES Paris Tech.

Πρακτική άσκηση στην εφαρμογή στρατηγικών στο ψηφιακό μάρκετινγκ βασισμένων στα International Marketing standards στην Pierre Fabre.

Πρακτική άσκηση στην εκπόνηση σχεδίου της επιστήμης των δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία, εργαλεία και αλγόριθμους από την παγκόσμια μηχανή εκμάθησης, την AXA Global P&C.

Πρακτική άσκηση στην εκπόνηση και την αξιολόγηση διαφορετικών λύσεων μιας μεγάλης σειράς παραμέτρων στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας της Maestro με την Akamai Technologies στο Inria Sophia Antipolis-Méditerranée.

Πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των ασύρματων δικτύων με τη χρήση καθορισμένων και συγκεκριμένων ασύρματων επικοινωνιών στο Inria Sophia Antipolis- Méditerranée.

Πρακτική άσκηση στη βελτιστοποίηση της τοποθέτησης κενών στο αεροδρόμιο και του προβλήματος k-Maximum στο Inria Sophia Antipolis-Méditerranée.

Υποτροφίες Μποδοσάκη για πρακτική άσκηση στη Γαλλία: Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιχορήγηση της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθες:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ΄Ελληνες ως προς την ιθαγένεια ή το γένος και να μην έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5). Για τη θέση στον οργανισμό Aerospace Valley και Cap Digital και στην εταιρεία Pierre Fabre η γνώση της Γαλλικής θα αποτελέσει επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρούν τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για κάθε θέση πρακτικής άσκησης που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση. Με εξαίρεση τη μια από τις δύο θέσεις πρακτικής άσκησης στον οργανισμό MINES ParisTech, όπου ο υποψήφιος μπορεί να είναι φοιτητής ή πτυχιούχος από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρύμα (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πληροφορικής, για όλες τις υπόλοιπες θέσεις απαιτείται Πτυχίο, Μεταπτυχιακός Τίτλος από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον διεπιστημονικό οργανισμό αναγνώρισης τίτλων ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Απαραίτητη κρίνεται και η άριστη γνώση Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 17η Ιουλίου 2015 τα εξής:

Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.

Έκθεση μίας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης για πρακτική άσκηση στη συγκεκριμένη θέση.

Σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές: αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, βεβαίωση φοίτησης σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα που να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών που απαιτείται συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας του για την λήψη του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου. Όσοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτική βαθμολογία μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρακαλούνται να στείλουν μια βεβαίωση αποδοχής σε Διδακτορικό πρόγραμμα.

Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.

Μια συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή του τελευταίου ή τρέχοντος προγράμματος σπουδών.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση a.zafeiropoulos@bodossaki.gr με θέμα «Αίτηση για πρακτική άσκηση στη Γαλλία». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναφέρουν ρητά τη συγκεκριμένη θέση ή θέσεις πρακτικής άσκησης που επιλέγουν στην αίτησή τους.

Υποτροφίες Μποδοσάκη για πρακτική άσκηση στη Γαλλία: Διαδικασία επιλογής:

Για την επιλογή των εκπαιδευόμενων συνιστάται Επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα και των ενδιαφερομένων για την απασχόληση εταιρειών – οργανισμών.

Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους κατά την κρίση της, προεπιλέγει τους επικρατέστερους για τις θέσεις που θα τοποθετηθούν στις εταιρείες και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση.

Υποτροφίες Μποδοσάκη για πρακτική άσκηση στη Γαλλία: Λοιπές πληροφορίες:

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν προταθεί από τη Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα και δραστηριοποιούνται στη Γαλλία. Για να πραγματοποιήσει ο υποψήφιος την πρακτική του άσκηση στη Γαλλία θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιγραφή της κάθε πρακτικής άσκησης. Προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επιχορήγησης από το Ίδρυμα αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης πρακτικής άσκησης μεταξύ εταιρείας ή ερευνητικού κέντρου, στο οποίο θα ασκήσει την πρακτική του άσκηση ο εκπαιδευόμενος, του εκπαιδευομένου και του πανεπιστημίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Η επιχορήγηση από το ΄Ιδρυμα έχει, ανάλογα με τη θέση, τετράμηνη έως εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και στην αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε €1.100,00 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή από τον τόπο σπουδών του στην Γαλλία, έως του συνολικού ποσού των €250,00.

Για όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στη Γαλλία, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να φροντίσουν για την παροχή ασφάλισης υγείας τους. Η παρέχουσα εταιρεία ή οργανισμός θα υποστηρίξει στα πλαίσια του δυνατού τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας.

Το Ίδρυμα δε θα περιορίσει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία ή ο οργανισμός κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους. Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία ή ο οργανισμός διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που τη διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους της Γαλλίας, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εταιρεία ή τον οργανισμό. Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο Ίδρυμα έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2015. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 17η Ιουλίου 2015.

Πληροφορίες Επικοινωνίας:

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005

Fax: (+30) 210.3237-976

Email: info@bodossaki.gr

Διεύθυνση:
 Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 5, 106 74 Αθήνα

***

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε η ομάδα του citycampus.gr σε προσκαλεί να κάνεις like στην σελίδα μας στο facebook, καθώς και να διαδώσεις το περιεχόμενό του σε φίλους και γνωστούς σου!

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν θέλεις να συμμετέχεις στη συγγραφική ομάδα του CityCampus, στείλε μας παρουσίαση του εαυτού σου, ενδιαφέροντα, Τμήμα και Πανεπιστήμιο και το προφίλ σου στο facebook στο: info@citycampus.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!