ΑΠΘ: ΠΜΣ Διαπολιτισμική Επικοινωνία

της Αντωνίας Γιαμαίου 

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας δίνει την ευκαιρία σε 35 φοιτητές να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαπολιτισμική Επικοινωνία». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα (90 ECTS), η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Δεκτοί/δεκτές θα γίνουν οι υποψήφιοι που είναι:

 • Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
 • Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
 • Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Κριτήρια επιλογής Υποψηφίων

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

 • Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος (μέχρι 30 μόρια).
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, καθώς και επίδοση σε Πτυχιακή Εργασία εφόσον υπάρχει από τον πρώτο κύκλο σπουδών- σε γνωστικά αντικείμενα συναφή ή συγγενή με το πρόγραμμα του ΠΜΣ (μέχρι 5 μόρια).
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1 ή Γ2 (μέχρι 5 μόρια).
 • Γνώση δεύτερης ή και άλλων ξένων γλωσσών σε επίπεδο Β2 (5 μόρια για κάθε ξένη γλώσσα και μέχρι δύο επιπλέον ξένες γλώσσες εκτός της αγγλικής).
 • Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (40 μόρια).
 • Επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στην οποία να τεκμηριώνεται η διάρκεια και η συνάφεια με το περιεχόμενο του προγράμματος ειδικότητα απασχόλησης του υποψηφίου/ της υποψήφιας (μέχρι 5 μόρια).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια συναφείς με το περιεχόμενο του προγράμματος (μέχρι 5 μόρια).

Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα που διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σύνολο ECTS Εξαμήνου: 30

Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 3 μαθήματα από τα παρακάτω:

 • Βασικές αρχές μετάφρασης και διερμηνείας
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Διαπολιτισμικό μάρκετινγκ
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Ψυχογλωσσολογικές όψεις της πολυγλωσσίας
 • Στρατηγικές γλωσσικής κατάκτησης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Στοιχεία πολιτισμού και διαπολιτισμικής κατανόησης στο γερμανόφωνο χώρο
 • Κειμενογλωσσολογικές διαστάσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σύνολο ECTS Εξαμήνου: 30

Διαπολιτισμικές συναντήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο και 3 μαθήματα από τα παρακάτω:

 • Θέματα διαπολιτισμικής ψυχολογίας
 • Κοινωνικές και εκπαιδευτικές όψεις της πολυγλωσσίας
 • Γλωσσική τυπολογία και κατάκτηση δεύτερης/ ξένης γλώσσας
 • Η διαπολιτισμική διάσταση στη μεταφραστική πρακτική
 • Στοιχεία ρωσικού πολιτισμού και διαπολιτισμικής κατανόησης
 • Διαγλωσσική διαμεσολάβηση.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σύνολο ECTS Εξαμήνου: 30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ή 4 μαθήματα από τα παρακάτω:

 • Βασικές αρχές μετάφρασης και διερμηνείας
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Διαπολιτισμικό μάρκετινγκ
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Ψυχογλωσσολογικές όψεις της πολυγλωσσίας
 • Στρατηγικές γλωσσικής κατάκτησης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Στοιχεία πολιτισμού και διαπολιτισμικής κατανόησης στον γερμανόφωνο χώρο
 • Κειμενογλωσσολογικές διαστάσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 10 Ιουνίου 2022 τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά:

 • Αίτηση – Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος προπτυχιακών σπουδών 
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Προαιρετικά:

 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής (επιπέδου Γ1 ή Γ2) ή/και άλλων ξένων γλωσσών (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ. ανακοινώσεων σε συνέδρια, επιστημονικών δημοσιεύσεων)
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

Λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@del.auth.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (10/6/2022), στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κτίριο Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή)
2ος όροφος, Γραφείο 202
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος – Υπεύθυνη: Αγγελική Εμμανουηλίδου (email: aemmanouilidou@del.auth.grinfo@del.auth.gr, τηλ. 2310995237, 2310991384) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!