ΕΚΠΑ: Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή Υγείας

της Ελευθερία Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ προκηρύσσεται ΠΜΣ: ‘’Επιστήμη του Στρες και την Προαγωγή της Υγείας’’, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) διάρκειας δύο ετών. Η έναρξη του προγράμματος ορίζεται τον Οκτώβριο και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα. Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 25 κατ’ ανώτατο όριο.

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ;

 • Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, MME,  Διαιτολογίας, Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Θεολογίας, Θεατρολογίας, Μουσικών Σπουδών, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ: Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Διοίκησης επιχειρήσεων ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Συμμετοχής που προμηθεύεται ο υποψήφιος από την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν (αναφορά στο βιογραφικό).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας (αναφορά στο βιογραφικό).
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο συστατικές επιστολές.
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής (ή/και άλλη γλώσσας εφόσον υπάρχει). Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που ορίζει ο ΑΣΕΠ. Για τους μη έχοντες επίσημο τίτλο η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διενέργεια σχετικής γραπτής εξέτασης, ενώ άριστη γνώση αποδεικνύεται και με πτυχίο πανεπιστημίου του εξωτερικού.
 10. Πιστοποιητικό γνώσης ΗΥ ή /και προπτυχιακό μάθημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 11. Πιστοποιημένη επάρκεια ελληνικής γλώσσας, εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α).

Οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση stressmasters@gmail.com. Ο πλήρης φάκελος θα ζητηθεί μεταγενέστερα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31η Μαΐου 2022.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 2000 ευρώ ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, τόσο δια ζώσης όσο και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό έως και 35% των μαθημάτων)*.

*Ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί περαιτέρω, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δοθούν τέτοιες οδηγίες από την πολιτεία, στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

Επιλογή υποτρόφων

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις, στις οποίες θα κληθούν οι πρώτοι 50 υποψήφιοι, και οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (οι συνεντεύξεις δύναται να γίνουν και μέσω skype).

Περισσότερες πληροφορίες

 • Γραμματεία του ΠΜΣ «Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»
 •  τηλ. 210-6597644
 • Ιστοσελίδα του Προγράμματος
 • Προκήρυξη

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!