Α.Π.Θ.

Κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα: 10 υποτροφίες σε φοιτητές ΑΠΘ

 της Μαρίας Λεβαντή 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση, κατόπιν επιλογής δέκα  υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι οποίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.

Κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα: Προϋποθέσεις

 • Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή.
 • Ηλικία μέχρι τριάντα έξι (36) ετών.
 • Οικονομική αδυναμία.
 • Μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10).

Δικαιολογητικά – Προθεσμία

Οι υποψήφιοι/ες για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 02-04-2021 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ., συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα προκύπτει, η επιτυχία των υποψηφίων σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των σπουδών του/της με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7.5
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ιας του/της υποψηφίου/ιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Το εισόδημα αφορά οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.
 5. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 6. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019.
 7. Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2019.
 8. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).
 9. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία της οικονομικής δυσκολίας των υποψηφίων και η πορεία των οποίων όσον αφορά την πρόοδο των σπουδών του/της.
 10. Δύο συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής φοίτησης των υποψηφίων από τις οποίες θα προκύπτει ότι οι υποψήφιοι είναι κατάλληλα άτομα όσον αφορά την επιστήμη στην οποία σπουδάζουν.
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης
β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ.
γ) δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ποσό υποτροφίας

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των τετρακοσίων (400,00 €) ευρώ.

Καταβολή υποτροφίας

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας, θα πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε μήνα, σε βάρος του προϋπολογισμού Γεωργίου Βάρκα, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της υποτρόφου κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου. Να ληφθεί υπόψιν ότι προκειμένου να καταβάλλεται υποτροφία τους θερινούς μήνες, ο/η υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει, ότι θα συνεχίσει τις σπουδές του/της και το επόμενο έτος.

Έναρξη – Λήξη υποτροφίας

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του/της υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά στο Α.Π.Θ. (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών), με την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!