Ακαδημία Αθηνών

Κληροδότημα Πραξιτέλους-Αργυροπούλου: Απόφοιτοι ΕΜΠ

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Απόφοιτοι ΕΜΠ: Η υποτροφία

Διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί και Αγρονόμοι τοπογράφοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή και άλλων σχολών καλούνται από την Ακαδημία Αθηνών, με σκοπό την μετεκπαίδευσή τους σε Πολυτεχνικές σχολές του εσωτερικού. Λόγος γίνεται για τον κλάδο Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων έχοντας την υποχρέωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πρωτότυπο θέμα και απόκτησης του τίτλου του διδάκτορα.Ακαδημία Αθηνών

Απόφοιτοι ΕΜΠ: Όροι υποτροφίας

  • Η υποτροφία θα χορηγηθεί για 2 έτη με περιθώριο παράτασης άλλα 2 έτη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.
  • Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας, να έχουν βαθμό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και τέλος να έχουν διακριθεί στην Υδραυλική, Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ευδοκίμως εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  • Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πρωτότυπο θέμα σε Πολυτεχνείο της Ελλάδας. Η υποτροφία αφορά μόνο σπουδές πλήρους παρακολούθησης, ενώ το ίδρυμα στο οποίο θα ειδικευτεί ο ενδιαφερόμενος εγκρίνεται από την Ακαδημία Αθηνών.
  • Το ποσό της υποτροφίας αγγίζει τα 450 ευρώ τον μήνα.
  • Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της Ακαδημίας Αθηνών με βάση την όλη επιστημονική δραστηριότητά του, τους βαθμούς τους οποίους έλαβε κατά τις σπουδές του, και την ενδεχόμενη εργαστηριακή πείρα του σε υδραυλικές έρευνες. Ημέρα επιλογής ορίζεται η Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 10.00π.μ.
  • Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2021-2022). Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο.
  • Η υποτροφία θα διακόπτεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών σε περιπτώσεις που αναγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

O υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει στην Ακαδημία Αθηνών, μέσα σε ένα (1) έτος από την λήξη των σπουδών του, τον τίτλο για τον οποίο του έχει χορηγηθεί η υποτροφία. Αν δεν το προσκομίσει εντός της ανωτέρας προθεσμίας, οφείλει να επιστρέψει στο Κληροδότημα το ποσό της υποτροφίας που έλαβε.

Δικαιολογητικά αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το αργότερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών (Ενότητα : Υποτροφίες). Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:

α) Φωτοαντίγραφο διπλώματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή άλλων ομοίων Ανωτάτων Σχολών της Χώρας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», συνοδευόμενο από πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών. Εάν ο υποψήφιος καταθέσει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που έχει απονεμηθεί από Ανώτατο Ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α. για τον τίτλο αυτό.

β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το θέμα της.

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικό ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 30 ετών.

δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών (Ενότητα: Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.

ε) Πιστοποιητικό εκπληρώσεως στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες.

στ) Βιογραφικό σημείωμα, αναφερόμενο στην όλη επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου και την ενδεχόμενη εργαστηριακή πείρα του σε υδραυλικές έρευνες.

Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες με τους αριθμούς πρωτοκόλλου της αίτησης αφενός των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αφετέρου των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών και στα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου 2021

Πρόκειται για μια υποτροφία-ευκαιρία στις δύσκολες μέρες που διανύουμε τόσο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει αλλάξει τα δεδομένα της ζωής μας την τελευταία δεκαετία, αλλά και λόγω της υγειονομικής κρίσης που συνέβαλε στην τόνωση της οικονομικής κρίσης γενικότερα. Για το λόγο αυτό αξίζει, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, να μη χάσουν ευκαιρία να δηλώσουν συμμετοχή.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!