Υποτροφίες

Της Ιωάννας Βατού.

Υποτροφίες που “τρέχουν” τον Απρίλιο 2015

1) Υποτροφίες ΙΚΥ – ΕΟΧ

Το ΙΚΥ, προκήρυξε Πρόγραμμα Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» Ο σκοπός του Προγράμματος Υποτροφιών είναι η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής, σε γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων, σε Ιδρύματα ή και αναγνωρισμένους Οργανισμούς της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, τη διάρκεια και τις οικονομικές παροχές, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Συμπληρωματική προκήρυξη ΙΚΥ- ΕΟΧ 2014/15

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Ιουνίου 2015. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ:

Αίτηση για την συμπληρωματική προκήρυξη ΙΚΥ- ΕΟΧ 2014/15

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται και από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 394, 395 καθώς και στα γραφεία του ΙΚΥ.

Παπασταυρίδειος Υποτροφία σε φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 2) Υποτροφίες Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε εκτέλεση της Δωρεάς του Αριστοτέλη Παπασταύρου χορηγεί την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» σε φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για επίδοση εισαγωγής των ετών 2013 και 2014.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

A) Για τη χορήγηση επί πέντε έτη σε φοιτητή/τρια (με έναρξη την εισαγωγή του στο ΕΜΠ έως το τέλος των σπουδών του) ο/η οποίος/α:
1. Έχει γεννηθεί στην Κοινότητα Τερψιθέας Ναυπακτίας
2. Έχει αποφοιτήσει από το εκεί Δημοτικό Σχολείο
3. Εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά εισαγωγής
4. Συγκεντρώνει κάθε χρόνο Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 6.00
5. Είναι οικονομικά αδύνατος
6. Έχει ακέραιο χαρακτήρα
7. Είναι Ελληνικής καταγωγής

Β) Για τη χορήγηση ενός έτους σε φοιτητή/τρια (για την εισαγωγή του στο ΕΜΠ) o/η οποίος/α:

1. Έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα, αλλά δεν αποφοίτησε από το εκεί κρατικό σχολείο, λόγω του ότι οι γονείς του για αναπόφευκτους λόγους, μετά την γέννησή του μετακόμισαν σε άλλη πόλη της Ελλάδας και
2. Εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά επιτυχίας
3. Είναι οικονομικά αδύνατος
4. Έχει ακέραιο χαρακτήρα
5. Είναι Ελληνικής καταγωγής

Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος/α της περίπτωσης Β.1. τότε:

Ο φοιτητής/τρια που κατάγεται είτε από γονείς είτε από παππούδες από την Τερψιθέα και:
– Εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά επιτυχίας
– Είναι οικονομικά αδύνατος
– Έχει ακέραιο χαρακτήρα
– Είναι Ελληνικής καταγωγής
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500,00€ ανά δικαιούχο και έτος επίδοσης

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ε.Μ.Π. στο τηλέφωνο 210-7721951.

3) Υποτροφία του Δήμου Σερρών σε πρωτοετή φοιτητή από το κληροδότημα Ιωάννη Αποστολίδη

Ο Δήµος Σερρών ανακοίνωσε ότι χορηγεί μία υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, µία υποτροφία σε άρρενα δηµότη της Δηµοτικής Κοινότητας Σερρών ή της Δηµοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήµου Εµµανουήλ Παππά, πρωτοετή φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Ελλάδος και όχι του Εξωτερικού.

Το ποσό Υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) ευρώ ετησίως.

Ο υποψήφιος για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από το ότι πρέπει να είναι δηµότης της Δηµοτικής Κοινότητας Σερρών ή της Δηµοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήµου Εµµανουήλ. Παππά, θα πρέπει να πληροί και τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να έχει ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία µέχρι και 36 ετών.
  2. Να έχει αποφοιτήσει από Λύκειο της πόλης των Σερρών.
  3. Να έχει εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τµήµα ΑνώτατουΕκπαιδευτικού Ιδρύµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015.
  4. Να είναι αποδεδειγµένα άπορος.
  5. Να έχει λάβει τουλάχιστον βαθµό άνω του 18 κατά την τελευταία τάξη του Λυκείου και να έχει διαγωγή κοσµιωτάτη.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 30 Απριλίου 2015.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα εξής:

α) Αίτηση, (το έντυπο της αίτησης χορηγείται από το Τµήµα Προσόδων, που επέχει και τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ούτε λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή Δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούµενη υποτροφία).

β) Επίσηµο Πιστοποιητικό Εγγραφής και φοίτησης σε Τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015

γ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το τµήµα Προσόδων για λογαριασµό του υποψηφίου)

δ) Επικυρωµένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου Σερρών

ε) Επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας

στ) Πιστοποιητικό γέννησης

ζ) Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος (το πιο πρόσφατο), φόρου εισοδήµατος της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου του υποψηφίου (εφόσον διαθέτει εισόδηµα) ή έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση της εφορίας ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

η) Επικυρωµένο αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου, που έχουν υποβληθεί µε το έντυπο Ε9, συνοδευόµενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχείο είναι αληθινά.

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου Σερρών µέσα σε διάστηµα τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τµήµα Προσόδων του Δήµου Σερρών, γραφείο 6 (τηλ. επικοιν.: 23213-50153 κα. Κελεφού Αµαλία).

4) Υποτροφία εις μνήμην Γεωργίου Γόντικα από τον όμιλο EUROBANK.

Ο όμιλος Eurobank ανακοινώνει τη χορηγία μιας υποτροφίας στη μνήμη του Γεωργίου Κ. Γόντικα, που αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece. Πρόκειται για μια πλήρη υποτροφία, η οποία καλύπτει το 100% των διδάκτρων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MSc in Finance.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στις 31/05/2015, με έναρξη μαθημάτων τον Σεπτέμβριο του 2015. (Το συνολικό κόστος για το MSc in finance ανέρχεται σε €12,500).

Μέσα από την υποτροφία αυτή, ο όμιλος Εurobank τιμά τη μνήμη και το παράδειγμα του Γεωργίου Γόντικα, ενός από τους πιο χαρισματικούς και προικισμένους ανθρώπους του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η υποτροφία απευθύνεται σε υποψηφίους με ή χωρίς προϋπηρεσία, πτυχιούχους πανεπιστημίου που είτε επιθυμούν να ξεκινήσουν μια καριέρα στα Χρηματοοικονομικά είτε ήδη εργάζονται στο συγκεκριμένο κλάδο και επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 μήνες (πλήρης φοίτηση) ή 24 μήνες (μερική φοίτηση).

Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών όπως αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος:

http://www.alba.edu.gr/Academic/finance/Pages/InfoforAdmissions.aspx.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ALBA:

https://applications.alba.edu.gr/

Επιπρόσθετα απαραίτητος είναι ο υψηλός βαθμός πρώτου πτυχίου (8,00 και άνω, για ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, 3,5 και άνω, για αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και 2:1 και άνω, προκειμένου για βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210 8964531 (2289), κα Βίκυ Μοσχοπούλου ή στο email: vmoschop@alba.edu.gr

 5) Υποτροφίες από το Ίδρυμα Φανουράκη

Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, προκηρύσσει υποτροφίες  για μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και ερευνητικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ είναι η εξής:

α) να κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου

β) να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων

γ) να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές

δ) να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους

ε) να έχουν τουλάχιστον γνώση μιας ξένης γλώσσας

Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2015 & ώρα 17:00.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο είτε μέσω ΕΛΤΑ είτε με εταιρεία Courier στη διεύθυνση Μαρασλή 21, 106 76 Αθήνα.

Για πιο ακριβείς πληροφορίες, όρους υποβολής των αιτήσεων,σχετικά έντυπα, δικαιολογητικά κλπ ανατρέξτε στην Προκήρυξη 2015-2016 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος  www.fanourakisfoundation.org, όπως επίσης στο emal info@fanourakisfoundation.org και στα τηλέφωνα της Γραμματείας:  210 724 9940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-13.00.

6) Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού «Κωνσταντίνος Κυριακίδης»

Η υποτροφία Κωνσταντίνου Κυριακίδη αφορά στο Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016, σε πτυχιούχο νομικής σχολής των ημεδαπών ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master’s στο Εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποτροφία θα πρέπει το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2015 να υποβάλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarship@kglawfirm.gr τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να υποβάλουν εγκύρως την υποψηφιότητά τους για την ανωτέρω υποτροφία.

Η ενίσχυση απευθύνεται σε αποφοίτους νομικής που δε διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, διακρίνονται για την οξύνοια, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και το ήθος τους και φιλοδοξούν να προάγουν την καινοτομία στη νομική επιστήμη.

Η ως άνω υποτροφία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 προκηρύσσεται για έναν από τους ακόλουθους κλάδους δικαίου, στους οποίους ο Κωνσταντίνος Κυριακίδης, εξειδικεύτηκε και διακρίθηκε:

  1. Eργατικό Δίκαιο
  2. Φορολογικό Δίκαιο
  3. Δίκαιο της Ενέργειας

Η υποτροφία προσφέρεται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων ή τροφείων για μεταπτυχιακές σπουδές με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Master of Laws (LL.M ή M.Sc. ή Master 2 ή Magister Legum) σε αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, ομοταγή προς τα αντίστοιχα ημεδαπά Α.Ε.Ι., του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου ή της Ολλανδίας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης με προεδρεύοντα τον Δρ. Απόστολο Γεωργιάδη, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη δύο συνεταίρους της Δικηγορικής Εταιρείας.

Περισσότερες λεπτομέρειες, είναι διαθέσιμες στο αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης στο:

http://www.kglawfirm.gr/uploads/pdf/Scholarship_Regulation_2015-GR.pdf

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλλούν στην διεύθυνση :

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28, 115 21 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8171500, fax: 210 6856657-8 , ή στην

ηλεκτρονική διεύθυνση:  scholarship@kglawfirm.gr

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε η ομάδα του citycampus.gr σε προσκαλεί να κάνεις like στην σελίδα μας στο facebook, καθώς και να διαδώσεις το περιεχόμενό του σε φίλους και γνωστούς σου!

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν θέλεις να συμμετέχεις στη συγγραφική ομάδα του CityCampus, στείλε μας παρουσίαση του εαυτού σου, ενδιαφέροντα, Τμήμα και Πανεπιστήμιο και το προφίλ σου στο facebook στο: info@citycampus.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!