Υποτροφίες 2014

Υποτροφίες Robert Bosch Stiftung

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικών Υποτροφιών ‘Grenzgänger’, το ίδρυμα Robert Bosch Stiftung σε συνεργασία με το Λογοτεχνικό Συμπόσιο Βερολίνου (Literarisches Colloquium Berlin) χορηγεί υποτροφίες σε

 • συγγραφείς,
 • φωτογράφους και
 • σκηνοθέτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν επιπλέον πληροφορίες και να τυπώνουν τις αιτήσεις τους στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.bosch-stiftung.de/grenzgaenger

www.lcb.de/grenzgaenger

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2014 και, για πρώτη φορά, μπορούν να αιτηθούν υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να διεξάγουν έρευνες στην Ελλάδα.

Υποτροφίες Σλοβακικής Κυβέρνησης

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κινητικότητας, εντός και εκτός Ε.Ε., για έρευνα και μελέτη σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας και για χρονικό διάστημα το ανώτερο έως 12 μήνες.

Ηλεκτρονική αίτηση (και μόνον) για μία από τις υποτροφίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών του Σλοβακικού Υπουργείου Παιδείας μπορούν να υποβάλουν:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές, για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους σε ιδιωτικό, δημόσιο ή κρατικό πανεπιστήμιο της Σλοβακίας για διάστημα έως 10 μήνες το ανώτερο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από ένα από τα προαναφερθέντα πανεπιστήμια με επίσημη επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά έγγραφα.
 • Διδακτορικοί φοιτητές για σπουδές ή διεξαγωγή έρευνας και διάστημα 1-12 μήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη γίνει δεκτοί από ένα από τα προαναφερθέντα πανεπιστήμια με επίσημη επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά έγγραφα.
 • Ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι, ερευνητές ή καλλιτέχνες που έχουν προσκληθεί από νόμιμο Σλοβακικό οργανισμό (όχι οργανισμό στον τομέα των επιχειρήσεων) για να διδάξουν ή να διεξάγουν έρευνα ή να έχουν καλλιτεχνική ενασχόληση στην Δημοκρατία της Σλοβακίας για διάστημα 1-12 μήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη γίνει δεκτοί από τον προαναφερθέντα φορέα με επίσημη επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά έγγραφα.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης και όλων των δικαιολογητικών: 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα Σλοβακίας 16.00,

Περισσότερες πληροφορίες: SAIA(Σλοβακικό Γραφείο Ακαδημαϊκής Πληροφόρησης-Slovenska Akademicka informacna agentura):

SAIA, n. o
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Slovak Republic

Τηλ: +421-2-5930 4700, +421-2-5930 4711

fax: +421-2-5930 4701

e-mail: nsp-foreign@saia.sk

Υποτροφίες για πρωτοετείς φοιτητές από το ίδρυμα Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει 25 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους ελληνικών εκπαιδευτηρίων μέσης εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2013-14, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ως πρωτοετείς για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσια Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας μετά από τη διαδικασία Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου 2014.
 • Το τμήμα στο οποίο εγγράφονται είναι σε άλλο τόπο από τον τόπο του εκπαιδευτηρίου μέσης εκπαίδευσης που αποφοίτησαν και του τόπου μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς τους.
 • Έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μόρια εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις (χωρίς τα ειδικά μαθήματα).
 • Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2014 δεν ξεπερνά το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€).
 • Δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οποιοδήποτε φορέα.

Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δε θα αξιολογηθούν. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τα υποβληθέντα στοιχεία τροποποιηθεί (π.χ. μετεγγραφή, αλλαγή μόνιμου τόπου κατοικίας οικογένειας υποψηφίου κ.λπ.), το Ίδρυμα θα εξετάσει εκ νέου την αίτηση και έχει τη δυνατότητα διακοπής της υποτροφίας.

Υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικά διαμορφωμένου συστήματος στη διεύθυνση www.latsis-scholarships.gr.

Στην ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να ψηφιοποιήσουν και να επισυνάψουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης.
 • Βεβαίωση Πρόσβασης (στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).
 • Ατομικό Δελτίο Επιτυχίας.
 • Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο έχουν εισαχθεί.
 • Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φορολογίας Εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2014 και 2013 των γονέων τους ή και τα προσωπικά τους εφόσον υπάρχουν.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης οι υποψήφιοι που θα έχουν προηγηθεί με βάση τα μόρια που θα συγκεντρώσουν στις τελικές λίστες επιλογής, θα ειδοποιηθούν και θα έχουν μια εβδομάδα ώστε να στείλουν ταχυδρομικά στο Ίδρυμα πρόσθετα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη προβλημάτων υγείας ή άλλων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν τεκμηριώσουν με επίσημα έγγραφα από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, όσα δηλώνουν στην αίτησή τους, θα αποκλειστούν από τη διαδικασία αξιολόγησης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Διάρκεια και ανανέωση υποτροφίας

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για όλα τα έτη σπουδών που ορίζει ο κανονισμός σπουδών εκάστοτε τμήματος και δε θα ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.200€) ετησίως. Οι Υπότροφοι για να ανανεώσουν την υποτροφία τους την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, πρέπει να έχουν συγκεντρώσει ετήσιο μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από οχτώ (8) και να χρωστούν έως τρία (3) μαθήματα.  

Χρονοδιάγραμμα

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Τέλη Νοεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινίσεις: τηλέφωνο 2106282216 (Δευτέρα-Πέμπτη 10.00-16.00) και Email scholarships@latsis-foundation.org

Υποτροφίες OTE και Cosmote για πρωτοετείς

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προκηρύσσουν είκοσι (20) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Οι Υποτροφίες ΟΤΕ – COSMOTE θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2013-2014, που έχουν εισαχθεί σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως πρωτοετείς φοιτητές. Το Πρόγραμμα συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια τους πρωτοετείς φοιτητές Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Γενικών Δημοσίων Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων από όλη την Ελλάδα.

Το συνολικό ποσό κάθε Υποτροφίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα και να αναζητούν πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, στην ιστοσελίδα:

www.ote-cosmote-scholarships.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/10/2014

Υποτροφίες από το ίδρυμα Παπαστράτου

Το Ίδρυμα Παπαστράτου προκηρύσσει τη χορήγηση είκοσι (20) υποτροφιών, ποσού εκάστης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, σε τέκνα καπνοπαραγωγών, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μόνιμης εγκατάστασης, οικογενειακού εισοδήματος, τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι καπνοπαραγωγός κλπ) και τα οποία θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου 2014 σε συγκεκριμένες σχολές των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Οι ανωτέρω υποτροφίες θα χορηγηθούν σε συνεργασία με την Philip Morris International, η οποία ανέλαβε τη δωρεά προς το Ίδρυμα Παπαστράτου του συνόλου του απαιτούμενου για την κάλυψή τους ποσού.

Προϋποθέσεις και Όροι χορήγησης υποτροφιών:

Επιλέξιμοι Υποψήφιοι:

 • Απόφοιτοι 3ης Λυκείου, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις τον Ιούνιο του 2014 και οι οποίοι:
 • Επιτυγχάνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις σε μία από τις αναφερόμενες παρακάτω σχολές/τμήματα.
 • Η σχολή στην οποία επιτυγχάνουν είναι σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.
 • Διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000 ευρώ.
 • Δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από άλλο κρατικό ή ιδιωτικό οργανισμό για τον ίδιο λόγο.
 • Δεν έχουν συγγενική σχέση έως και 3ου βαθμού με εργαζομένους της Παπαστράτος ΑΒΕΣ ή με μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος Παπαστράτου.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση κ. Στέφανος Χατζηανέστης τηλ. 2641 360250 και foundationpapastratos@gmail.com

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 10/10/2014 – 10/11/2014

Υποτροφίες Γερμανικής Κυβέρνησης

Το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοίνωσε το  Πρόγραμμα Υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,που απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν:

Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας
Υποτροφίες για Θερινά Τμήματα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές  
Εντατικά Τμήματα για προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και για επιστήμονες που απασχολούνται σε Ανώτατες Σχολές ή σε Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας:
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2 Δεκεμβρίου 2014

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

 • Μεταπτυχιακές σπουδές για απόφοιτους και τελειόφοιτους των κλάδων Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Δραματικών Τεχνών, Μουσικής και Αρχιτεκτονικής:
  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2014
 • Μεταπτυχιακές σπουδές για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων:
  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9 Δεκεμβρίου 2014.

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές / μεταδιδακτορικές σπουδές / έρευνα

Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και ανερχόμενοι νέοι επιστήμονες όλων των κλάδων

 • Υποτροφίες Έρευνας ενός χρόνου:
  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  9 Δεκεμβρίου 2014
 • Υποτροφίες Έρευνας COTUTELLE:
  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  9 Δεκεμβρίου 2014
 • Υποτροφίες Έρευνας μικρής διάρκειας (έως 6 μήνες)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

 • 21 Οκτωβρίου 2014 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Απρίλιο 2015)
 • 2 Μαρτίου 2015 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Αύγουστο 2015)

Υποψήφιοι διδάκτορες, και ανερχόμενοι νέοι επιστήμονες της Αρχαιολογίας

Ειδική Υποτροφία Έρευνας ενός χρόνου «DAAD- Μαρία Trumpf-Λυριτζάκη»:

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9 Δεκεμβρίου 2014

Υποτροφίες για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων

Για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων των κλάδων Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

 • 21 Οκτωβρίου 2014 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Απρίλιο 2015)
 • 2 Μαρτίου 2015 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Αύγουστο 2015)

Για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων όλων των κλάδων.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

 • 21 Οκτωβρίου 2014 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Απρίλιο 2015)
 • 2 Μαρτίου 2015 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Αύγουστο 2015)

Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της DAAD σε Ανώτατη Σχολή ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα της Γερμανίας.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

 • 21 Οκτωβρίου 2013 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Απρίλιο 2015)
 • 2 Μαρτίου 2015 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Αύγουστο 2015)

Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία με ομάδα φοιτητών.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

 • 01.11.2014 για ταξίδια με έναρξη την 01.03.2015
 • 01.02.2015 για ταξίδια με έναρξη την 01.06.2015
 • 01.05.2015 για ταξίδια με έναρξη την 01.09.2015

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD  IC Athen (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών Αθηνών):

http://www.daad.gr/gr/24925/index.html

Τόπος υποβολής αιτήσεων:
DAAD Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών
κ.Alexander Roggenkamp
c/o Goethe Institut Athen
Ομήρου 14-16
106 72 Αθήνα
Τηλ. 2103608171
Φαξ: 2103626263
E-Mail: daad@athen.goethe.org
Ιστοσελίδα: www.daad.gr

Ειδικά προγράμματα

Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προωθεί με πόρους του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών ερευνητικά προγράμματα και διοργανώσεις για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, αρχής γενομένης από την ελληνική ανεξαρτησία με ειδική έμφαση στην Ιστορία και τις έρευνες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

https://www.daad.de/medien/zukunftsfonds_dt_gr_04.pdf

ΙΚΥDA – Διασυνοριακή έρευνα

Το καθιερωμένο κοινό πρόγραμμα υποτροφιών IKY – DAAD προώθησης των ανταλλαγών και της συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας για επιστήμονες όλων των κλάδων χρηματοδοτεί έλληνο-γερμανικά ερευνητικά έργα. Οι Έλληνες επιστήμονες/επικεφαλείς ερευνητικών έργων υποβάλλουν αίτηση προς το ΙΚΥ (www.iky.gr) και οι Γερμανοί προς την DAAD στη Βόννη.

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research.

Θέσεις πρακτικής εξάσκησης για φοιτητές των φυσικών επιστημών και των κλάδων μηχανικών και μηχανολογίας, καθώς και γεωπονίας και δασοπονίας:

Για την ακριβή προθεσμία υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Εθνική Επιτροπή του IAESTE:

IAESTE Ελλάς – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
IAESTE, Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Αθήνα – Ελλάδα
Τηλ.: 210 77 21 936
Fax.: 210 77 21 946 (υπόψιν IAESTE)
E-Mail: iaeste@central.ntua.gr
Ιστοσελίδα: IAESTE Greece

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!