Υποτροφίες Ι.Κ.Υ για διδακτορικές σπουδές

Της Ελίζας Σακκά

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ για διδακτορικές σπουδέςΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά 211 θέσεων σε 3 επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 36 διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των προτάσεων που θα υποβληθούν.  Οι επιστημονικοί τομείς, στους οποίους απευθύνονται οι υποτροφίες είναι: Φυσικές επιστήμες και επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι τρεις αυτές ευρύτερες κατηγορίες περιλαμβάνουν πλειάδα αντικειμένων και επαγγελμάτων, με αποτέλεσμα οι θέσεις να απευθύνονται αντίστοιχα και σε πλείστους υποψηφίους.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της ημεδαπής, να είναι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου/ διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής και ο τελικός βαθμός του πτυχίου/ διπλώματός τους να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός πτυχίου που θα συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση-πλατφόρμα θα πρέπει να ταυτίζεται με τον αναγραφόμενο στο πτυχίο/βεβαίωση, με τα οποία ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μέρος στη διαδικασία. Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να  είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2- βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα, να είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, και να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Ακόμα, οφείλουν να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή  στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας να επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., ενώ δεν πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα. Τέλος, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατά μέσο όρο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως δέκα χιλιάδες ευρώ την τελευταία τριετία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο μέσος όρος του φορολογητέου ατομικού του/της εισοδήματος της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να είναι έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ.

Πρόσθετοι Όροι

Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας. Επιπλέον, τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο άλλης σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ., θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι αιτήσεις που δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται, ενώ οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων. Ωστόσο, το Ι.Κ.Υ. δύναται να ανακαλεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, και δικαιούται να αναζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Υποβολή της Αίτησης

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ για διδακτορικές σπουδέςΟι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν έως τις 08 Ιουλίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13:00 ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που θα διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας με συμπληρωμένα όλα τα πεδία και χωρίς καμία παράλειψη. Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και του επιστημονικού κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Με την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν την υποβληθείσα αίτηση, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως και τις 15 Ιουλίου 2016, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με courier ή να την υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ., συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση):  Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ),  αντίγραφο πτυχίου/ βεβαίωσης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, αντίγραφο Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2- βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα, βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία θα αναγράφονται: το κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Επίσης, θα πρέπει να συγκαταλέγονται στα δικαιολογητικά βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφεται ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτηση -υπεύθυνη δήλωσή του, αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τελευταίων 3 ετών (φορολογικά έτη 2013, 2014 και 2015), και, για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληροί τις ορισμένες από τον Νόμο 3421/2005 προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια διδακτορικών σπουδών.

Ακόμα κρίνονται απαραίτητα το συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου Europass, η Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα, δεν θα χρηματοδοτείται για την ίδια διδακτορική διατριβή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας και δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου και για τις περιπτώσεις ύπαρξης αναπηρίας, απαιτείται πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει η ύπαρξη αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω. Υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου της αίτησής του και εντός των ορισμένων προθεσμιών, δε θα αξιολογηθεί. Δε λαμβάνεται υπόψη έντυπη αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο από τον προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ κ. ο. κ.) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Οικονομικές Παροχές

Στους υποτρόφους χορηγείται μεικτά μηνιαία επιχορήγηση ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. Η καταβολή των υποτροφιών γίνεται σε τριμηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και τον κανονισμό του Ι.Κ.Υ. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μετά την κατάθεση των τελικών παραδοτέων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία

όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα του Τμήματος Διαγωνισμών 210-3726346, 210-3726395 και 210-3726394, καθώς και στα e-mail: sotiropoulou@iky.gr, sbikaki@iky.gr και mariaeroto@iky.gr.

Πρόκειται για μία ακόμη προσπάθεια για την ενίσχυση και την προαγωγή του αγαθού της παιδείας που είναι άξια προσοχής και επαίνων.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!