ΕΚΠΑ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας (ΔΜΣ)

της Γιώτας Γεροντίδου

Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί τους φοιτητές να ενταχθούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο χορηγεί: «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση». Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ υπόσχονται κατάρτιση πάντοτε στους υποψήφιους για τους αντίστοιχους τομείς. Η υποβολή αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα είναι έως και τις 23 Οκτωβρίου 2020 στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έναρξη προγράμματος

Η έναρξη του προγράμματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» γίνεται τον Φεβρουάριο διότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν καλύτερα. Eπίσης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών που πραγματοποιούνται στο 4ο έτος της φοίτησης και είναι στο χειμερινό εξάμηνο. Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνει μετά από τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα είναι 30, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει για να κάνουν την αίτηση ένταξης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  να κατέχουν τίτλο Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν είναι τα εξής:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.icte.ecd.uoa.gr στη θέση Ανακοινώσεις).
  2. Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτικό τεύχος εργασιών (portfolio σε ψηφιακή μορφή και πτυχιακή ή διπλωματική εργασία εφόσον υπάρχει).
  3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο συστατικές επιστολές.
  8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις).
  9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 (Advanced). Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται: Αποδεικτικά πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 8/ 10-03-2020 και στο παράρτημα Δ’ του ΑΣΕΠ ή γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται με ευθύνη του ΔΠΜΣ (κατόπιν της έκδοσης ανακοίνωσης η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ), τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων.

Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!