Οδηγός πρωτοετών - Πάντειο

Οδηγός Πρωτοετών: Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στο Πάντειο λειτουργούν τα εξής τμήματα με τις εξής επαγγελματικές προοπτικές:

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Οι Πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: στις Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Περιφέρειες και στις Νομαρχίες, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη Μέση Εκπαίδευση, ως Καθηγητές, Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα Σωφρονιστικά Καταστήματα κ.λ.π., σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ), σε Κέντρα και Ινστιτούτα Ερευνών, σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με προγράμματα κοι­νωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης, συμβουλευτι­κής, εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής υγείας και πρόνοιας, ασφάλισης, στέγασης και άλλα κοινωνικά προγράμματα, στις Δημόσιες Σχέσεις, στη Διαφήμιση κ.λπ.

http://sociology.panteion.gr/

Τμήμα Ψυχολογίας

Οι από­φοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεως τους στις οικείες Περιφέρειες κατοικίας τους. Η άδεια άσκη­σης επαγγέλματος κατοχυρώνει το δικαιούχο στη νόμιμη άσκη­ση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου, ο οποίος απα­σχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονο­μής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, καθώς και σε φορείς της Πολιτι­κής και Οικονομικής ζωής της χώρας.

http://psy.panteion.gr/

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουρ­γεία ή μεγάλες ΔΕΚΟ, όπου η γνώση των στελεχών για τη διε­θνή πολιτική, τους θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας και τα διεθνή οικονομικά, κρίνεται απαραίτητη, την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία, τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών.

http://www.panteion.gr/index.php?p=content&section=26&id=101&lang=el

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Οι απόφοιτοι του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να στελεχώσουν με τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη φοίτηση τους στο τμήμα, όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση). Επί­σης οι απόφοιτοί του στελεχώνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ως διοικητικά στελέχη, ορκωτοί λογιστές, τραπεζικοί, εφοριακοί και πολλοί σταδιοδρομούν ως επιχειρηματίες. Όλοι οι απόφοι­τοι του τμήματος εγγράφονται μέλη του Οικονομικού Επιμελη­τηρίου.

http://pubadmin.panteion.gr/

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν στους εξής τομείς: εκπαίδευση, διοίκηση, δημόσιες σχέσεις, πολιτιστική διαχείριση, διαφήμιση, υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, νομική επι­στήμη, marketing, δημοσιογραφία κ.ά.

http://cmc.panteion.gr/index.php/en/

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: ως ερευνητές σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς και γραφεία μελετών. Ως στελέχη σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, σε Διοικητικές Περιφέρειες και  Οργανισμούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης (λ.χ. Νοσοκομεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κλπ.), σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού, κοινωνικής ανάπτυξης κλπ, καθώς και στα τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κλπ.) δημόσιων και ιδιωτικών παραγωγικών μονάδων. Στην εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο της επιστήμης τους. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής προσφέρει αυξημένες δυνατότητες απασχόλησης σε θέσεις χάραξης πολιτικής, και σε θέσεις σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής παρέμβασης.

http://www.koinpolpanteion.gr/

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Ο κινωνικός ανθρωπολόγος μπορεί να αναπτύξει την επαγγελματική του δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, παρεμβαίνοντας είτε άμεσα ως ειδικός (εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, εθνογραφικά μουσεία), είτε έμμεσα ως σύμβουλος (Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύστημα Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Σε εθνολογικά/πολιτισμικά μουσεία. Σε ποικίλους εργασιακούς χώρους παροχής υπηρεσιών του δημόσιου, του ιδιωτικού και του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ως παράγοντας παρέμβασης για την ανάλυση και την πρόληψη συγκρούσεων ή ενδογενών αντιθέσεων (όπως, για παράδειγμα, για την κατανόηση των πολιτισμικών και άλλων διαφορών των επιμέρους ομάδων, όπως οι πρόσφυγες και οι οικονομικοί μετανάστες). Στον χώρο της υγείας (Κέντρα Υγείας, κέντρα πρόληψης και απεξάρτησης, ιδρύματα, ασφαλιστικούς οργανισμούς). Στην κρατική διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό, όπως αυτά ασκούνται στον χώρο των διαφόρων Υπουργείων (Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων). Στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου μπορεί να φέρει εις πέρας έρευνες που αποτυπώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία συγκεκριμένων ομάδων  πληθυσμού, πράγμα το οποίο επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό της  διοίκησης  και  μιας  πιο αποτελεσματικής  αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου ή της Κοινότητας. Στον αγροτικό χώρο, εντασσόμενος σε διάφορους τοπικούς φορείς, όπως, για παράδειγμα, στους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς. Στις υπηρεσίες που αφορούν τη Δημόσια Τάξη. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Διεθνών Oργανισμών και μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (όπως ο ΟΗΕ, η UNICEF, η UNESCO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [WHO], η Greenpeace, η Διεθνής Aμνηστεία, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και άλλες διεθνείς οργανώσεις).

http://anthropology.panteion.gr/

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν δυνατότητες επαγγελματι­κής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εγγρά­φονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολό­γου. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολού­νται ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη Γραφείων Μελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, ως οικονομολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ. Στο δημόσιο τομέα απασχολούνται ως στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής), της Περιφε­ρειακής Διοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης. Επίσης έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθη­γητές πολιτικής οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

http://topa.gr/

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι πτυ­χιούχοι του τμήματος είναι: στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε κρατικές υπηρεσίες, σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ζητούν πτυχιούχους γύρω από ευρύτερες γεωγρα­φικές, ιστορικές και πολιτισμικές ενότητες (Ελληνικές, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές σπουδές), με συμπληρωματικό στοιχείο την σε βάθος γνώση μίας ευρύτατα διαδεδομένης ξένης γλώσ­σας αλλά και μίας λιγότερο διαδεδομένης, σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, στα Μέσα Επικοινωνίας στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και σε εκδοτικούς οίκους.

http://polhist.panteion.gr/

Οδηγός πρωτοετών φοιτητών: Πάντειο: Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου διαθέτει μια σειρά από εξαιρετικές υπηρεσίες: δανεισμού, διαδανεισμού, ψηφιακών συλλογών κλπ.

http://www.library.panteion.gr/

Από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου ξεχωρίζουν:

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος αναζήτησης βιβλιογραφικών πληροφοριών για το υλικό της συλλογής της βιβλιοθήκης.

http://library.panteion.gr/opacial/

Ο Πάνδημος που είναι ο χώρος ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέσω του Πάνδημου επιτυγχάνεται η ευρεία δημοσίευση και η άμεση διάθεση, η μεγαλύτερη προβολή και κατοχύρωση της εργασίας, στην ευρεία επιστημονική κοινότητα, ενώ ενισχύεται και η επιστημονική επικοινωνία.

http://pandemos.panteion.gr/

Η πύλη Ανθρωποκοινωνικά. Η θεματική αυτή πύλη παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο και αφορούν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Οδηγός πρωτοετών: Πάντειο: Φοιτητικές διευκολύνσεις

Δήλωση μαθημάτων:

https://foit.panteion.gr/declare/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdeclare%2fDefault.aspx

Ιατρείο

Στο Πάντειο λειτουργεί ιατρείο στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διεθνής ιατρική – Διαχείριση κρίσεων υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες του φοιτητικού κόσμου για παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, οργανώνει, επανδρώνει και θέτει σε λειτουργία ένα πρότυπο Ιατρείο.

http://www.panteion.gr/index.php?p=content&section=27&id=189&lang=el

Γραφείο Διασύνδεσης

Στο Πάντειο λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης. Το Γραφείο Διασύνδεσης επικεντρώνεται στην ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του πανεπιστημίου μας για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης αναπτύσσεται η συνεργασία και δικτύωση με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιους οργανισμούς για την προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών/αποφοίτων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Υπηρεσίες που παρέχονται απότο γραφείο διασύνδεσης μεταξύ άλλων είναι:

  • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
  • Πληροφόρηση για εκπαιδευτικά θέματα
  • Δικτύωση φοιτητών & αποφοίτων με την αγορά εργασίας
  • Ηλεκτρονική ενημέρωση φοιτητών & αποφοίτων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητα
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Υποτροφίες δημόσιων φορέων και κληροδοτημάτων
  • Προγράμματα κινητικότητας νέων
  • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σεμινάρια, ημερίδες, εκδηλώσεις

http://panteion.gr/index.php?p=content&section=27&id=174&lang=el

Διδασκαλία ξένης γλώσσας

Ως γνωστόν, για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται πλέον και η γνώση μιας ξένης γλώσσας. Σε αυτό το πλαίσιο στο Πάντειο λειτουργεί γραφείο Ξένων Γλωσσών που βρίσκεται στην πτέρυγα Στασινόπουλου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 210 920 1590, 210 920 1610

http://www.panteion.gr/index.php?p=content&section=19&id=152&lang=el

Γυμναστήριο

Και επειδή “νους υγιής εν σώματι υγιεί” το Πάντειο φρόντισε και για την σωματική σας άσκηση. Δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την άθλησή σας, στο ακόλουθο:

http://gym.panteion.gr/

Κέντρο εξυπηρέτησης Φοιτητών

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών είναι αυτό που άλλα ιδρύματα της χώρας το ονομάζουν φοιτητική μέριμνα. Αρμοδιότητές του είναι η σίτιση, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, ο έλεγχος και η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, η δανειοδότηση και ο έλεγχος δικαιολογητικών.

http://panteion.gr/index.php?p=content&section=27&id=109&lang=el

http://panteion.gr/index.php?p=content&section=27&id=159&lang=el

Σίτιση

Όλοι οι φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου, έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης. Η σίτιση παρέχεται στο Εστιατόριο του Πανε­πιστημίου (Λαγουμιτζή 15-17). Για όσους διαμένουν σε Εστίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) η σίτιση παρέχεται στον τόπο διαμονής τους. Το Εστια­τόριο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδος, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, εκτός από τις διακοπές των Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο όπου στεγάζεται η Φοιτητική Εστία. Προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας λόγω της ανακαίνισης που γίνεται. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών οι φοιτητές που δικαιούνται στέγαση διαμένουν σε ενοικιαζόμενα ξενοδοχεία ή τους χορηγείται επιδότηση ενοικίου.Πληροφορίες: Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τηλ. 210-9201.142, Υγειονομική Υπηρεσία τηλ. 210-9201.647.

Διαπανεπιστημιακές σχέσεις

Για τα προγράμματα Erasmus+ θα ενημερώνεστε εδώ:

http://erasmuspanteion.blogspot.gr/

Σύλλογοι αποφοίτων

Δυστυχώς, ο μόνος σύλλογο αποφοίτων που βρήκαμε είναι αυτός των αποφοίτων του τμήματος κοινωνικής ανθρωπολογίας.

http://www.anthropology.gr/

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.