Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

της Βασιλικής Μαντάλου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το τμήμα Επιστήμης των Υλικών σου δίνει την δυνατότητα εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών  Σπουδών  για το έτος 2018-2019. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 1715/24876 απόφασης έγκρισης Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, με βάση το Νόμο 4485/2017, έχουν δικαίωμα εισαγωγής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα έως και 30 φοιτητές.

Οι διδακτορικές σπουδές που παρέχονται από το τμήμα όχι μόνο παρέχουν υψηλές προδιαγραφές ποιοτικής έρευνας σε όλα τα επιστημονικά πεδία του τμήματος αλλά και αποβλέπουν στην ίδια την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, με σκοπό την εξέλιξη και την πρόοδο της επιστήμης.

Προϋποθέσεις υποψηφίων

 1. Κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής  ή αναγνωρισμένου  ως ισότιμου ιδρύματος
 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) Α.Ε.Ι της ημεδαπής  ή αναγνωρισμένου  από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ως ισότιμου ιδρύματος  της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου τίτλου σπουδών  μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο  46  του Ν.4485/2017.

Ειδικές περιπτώσεις

Κατ’ εξαίρεση,  μπορούν να γίνουν δεκτοί χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, όσοι έχουν αποδεδειγμένη μακροχρόνια επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με την Επιστήμη των Υλικών, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης  του Τμήματος. Επίσης πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες  μόνο εάν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Λοιπές υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων χωρίς Δ.Μ.Σ:

 1. Η διάρκεια εκπόνησης της διατριβής τους ορίζεται το λιγότερο στα τέσσερα έτη.
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να τους ορίσει υποχρεωτικά την ολοκλήρωσης ενός κύκλου μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
 3. Τέλος, ο χρόνος παρακολούθησης του κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων συνυπολογίζεται  στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση υποψηφιότητας (Δίνεται από την Γραμματεία του τμήματος ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αναλυτική βαθμολογία Μ.Δ.Ε.
 • Αντίγραφα τίτλων Σπουδών–Αντίγραφο απόφασης ΔΟΑΤΑΠ
 • Προσχέδιο προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικής
 • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο ή ηλεκτρονικά στη γραμματεία του τμήματος (mscisecr@upatras.gr)

Τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Των Υλικών, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  28 Ιουνίου 2019.

Στον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών θα βρείτε αναλυτικά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων καθώς και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι έως τις 28/06/2019, όπου και θα εξεταστεί από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή της.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών και την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την κ. Μπόμπολα, από την Γραμματεία, είτε στο email: bobola@upatras.gr είτε στο τηλέφωνο: 2610 96 93 85.

Υπεύθυνος: Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Email: dee@upatras.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 969043.