Κολέγια: Αποφάσεις για την αναγνώριση των πτυχίων

του Στέλιου Αμπατζίδη

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, γνωστή είναι η οριστικοποίηση της νέας εκπαιδευτικής απόφασης, η οποία σχετίζεται με την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων, οι απόφοιτοι των οποίων προέρχονται από τα Κολέγια και τα ξένα Πανεπιστήμια. Ας εξετάσουμε λίγο, τις διευκρινίσεις, οι οποίες αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από τα Κολέγια και τα ξένα Πανεπιστήμια, καθώς και τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται, για να γίνει δεκτή η αναγνώρισή τους.

Διευκρινίσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Το όργανο, το οποίο εκδίδει και οριστικοποιεί τις αποφάσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν).

Επιπλέον, προκειμένου το ίδιο να εκδώσει την πιστοποίηση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, απαιτείται:

α) Ακριβές αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, επικυρωμένου με τη σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση Apostille) και επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα,

β) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το δηλωθέν Εθνικό Σημείο Επαφής για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ec.europa ή άλλη αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους ότι ο τίτλος που φέρει ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ή προσφέρει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτό στη χώρα κτήσης, καθώς και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα,

ή

γ) Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης.

δ) Απλό αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος.

ε) Έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο,

στ) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 38/2010.

Έπειτα, η αίτηση και τα λοιπά έγγραφα και πιστοποιητικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., το οποίο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου και, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του, ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Τέλος,  η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι απόφοιτοι από τα κολέγια και τα ξένα πανεπιστήμια, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους, καλούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 της απόφασης (Ν.4610/2019) και είναι τα εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………….

  1. Απόδειξη Ιθαγένειας:

α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου

  1. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.
  2. Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης.
  3. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρώ.

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του κράτους προέλευσης.

  1. Οι πρωτότυποι αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα αντίγραφα μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση Αpostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό Ινστιτούτο.
  2. Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω σύμβαση της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, οφείλουν να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους:

Α)   Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή

Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται στο Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και τη μετάφραση για υποβολή στο ΑΤΕΕΝ.

  1. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!