Κληροδότημα Τσιακμακόπουλου: 30 Υποτροφίες στο ΑΠΘ

της Δέσποινας Μέγγιου

Δεδομένου των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνουν αρκετές ελληνικές οικογένειας η χορήγηση μιας υποτροφίας στα μέλη που είναι φοιτητές μπορεί να αποβεί άκρως βοηθητική. Αφορά σε πρωτοετείς φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) όλων των τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προέρχεται από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου. Την οικονομική αυτή υποστήριξη μπορούν να διεκδικήσουν φοιτητές που κατάγονται από Θεσσαλονίκη και Έδεσσα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να δοθούν 30 υποτροφίες στο ΑΠΘ εκ των οποίων οι 20 αφορούν φοιτητές καταγόμενους από Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες (δηλαδή οι άλλες  10) καταγόμενους μόνο από την δημοτική κοινότητα  Έδεσσας.

Προϋποθέσεις για τις υποτροφίες στο ΑΠΘ

Ανεξάρτητα από την καταγωγή των υποψηφίων που αποτελεί πρώτιστη προϋπόθεση πρέπει να πληρούνται και κάποιος επιπλέον. Πιο αναλυτικά:

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών.
 2. Απολυτήριο Λυκείου από τις Δημοτικές Κοινότητες (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και από Λύκειο της Δημοτικής κοινότητας Έδεσσας της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας
 3. Εισαγή κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.
 4. Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 20.000,00€ 
 5. Πατριωτικές αρχές

Η επιλογή για την κάθε υποτροφία στο ΑΠΘ την  βασίζεται στην κρίση τριμελής επιτροπής. Η επιτροπή έχει οριστεί από τον  τον Κ. Δημήτριο Τσιακμακόπουλο και συνίσταται από το Μητροπολίτη, το Δήμαρχο και το Λυκειάρχη της Θεσσαλονίκης ή της Έδεσσας ανάλογα με την καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας.

Πληροφορίες για τις Υποτροφίες

Το ποσό της υποτροφίας που καταβάλλεται στους υπότροφους εξαρτάται από τον τόπο καταγωγής. Στους φοιτητές που προέρχονται από τη Δημοτική κοινότητα Έδεσσας το ποσό ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (320,80€). Όσον αφορά τους φοιτητές από την Θεσσαλονίκη στο ύψος των διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (289,65€). Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται στην αρχή του μήνα και ξεκινά με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Για την χορήγηση της υποτροφίας καθ’ όλη την διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών, χρήζεται ως προϋπόθεση η καλή επίδοση η οποία επαληθεύεται από την προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών. Πιο συγκεκριμένα, οι υπότροφοι οφείλουν να παραθέτουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων. Σύμφωνα με τα οφειλόμενα μαθήματα εξετάζεται η επαναχορήγηση της υποτροφίας.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ρήτρα που έχει τεθεί. Ο υπότροφος σε περίπτωση μη λήψης του πτυχίου στο χρονικό περιθώριο ορίζεται σε ένα (1) έτος το αργότερο από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών, οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της υποτροφίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 1. Επίσημο Πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης ακαδ. έτους 2020-2021 όπου θα αναφέρεται ο τρόπος εισαγωγής του υποψηφίου στο Τμήμα φοίτησης .
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων.
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου της Δημοτικής κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» .
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας, γ) η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, του/της υποψηφίου/ιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 7. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση, ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 8. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019.
 9. Βεβαιώσεις από Τράπεζες
 10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο/η υποψήφιος/ια θα δηλώνει ότι: α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης, β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του ΑΠΘ ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά).Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία

Οι ενδιαφερόμενοι για τις υποτροφίες στο ΑΠΘ καλούνται  να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 02/04/2021.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!