Υποτροφίες 1

Της Ιωάννας Βατού

Ι. Υποτροφίες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγεί, συνολικά (38) υποτροφίες από καταξιωμένα Ιδρύματα της χώρας, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2013-14.

Έτσι λοιπό προκύπτουν οι εξής υποτροφίες:

Δεκαπέντε (15) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληνομιάς ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ. Άλλες τέσσερις (4) υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονομίας Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου. Τρεις (3) υποτροφίες, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ και τέλος δέκα έξι (16) υποτροφίες από το κληροδότημα Σπυρίδωνος Μπαλταζή.

Πιο αναλυτικά:

1) Από τα έσοδα της Κληρονομιάς Μαρίας Στάη χορηγούνται, δεκαπέντε (15) υποτροφίες, σε Κυθήριους πρωτοετείς φοιτητές, σύμφωνα με τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών. Θα προτιμηθούν κυρίως αυτοί που εισήχθησαν στις Φυσικομαθηματικές Σχολές.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σε Εκατόν Εξήντα Ευρώ (Ευρώ 160,00). Η υποτροφία θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2013-14 και θα τελειώσει το μήνα Ιούνιο με την λήξη του ακαδημαϊκού έτους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά θα λήξουν το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30),  μέχρι 06 Απριλίου 2015 αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η καταγωγή από τα Κύθηρα και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 2. Απολυτήριο Λυκείου από το οποίο θα προκύπτει η κατεύθυνση
 3. Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις
 4. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 5. Ποινικό μητρώο, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 , ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν  έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

Eντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, 210.368.9132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr

2) Από τα έσοδα της Κληρονομίας Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου χορηγούνται, τέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι να κατάγονται από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση, ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων των απόρων.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ 300,00. Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2013-14 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέχρι 06 Απριλίου 2015, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) η Ελληνική ιθαγένεια, β) η καταγωγή από το Δήμο Ανδρίτσαινας ή την Επαρχία Ολυμπίας ή το Νομό Ηλείας και γ) η ηλικία των υποψηφίων , όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων ή της οικογενείας τους.
 6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών (2012-13) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»). Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε (5) δικαιολογητικά και επίπλέον:
 7. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και
 8. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου -Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων(Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ.210.3689.132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.

3)Από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Δημητρίου Τρικούλη, τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών Σχολών, καθώς και σε φοιτητές όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, που παρέχουν τεχνική μόρφωση και οι οποίοι κατάγονται από το χωριό του Πραγματευτή Κυνουρίας.

Καταγόμενοι από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στο χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας, είτε κατάγονται από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν, αδιακρίτως.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ εκατόν δέκα επτά και τριάντα εννέα λεπτά ( Ευρώ 117,39). Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2013-14 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους, που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε Ευρώ 35.000 για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30 ), μέχρι 06 Απριλίου 2015, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών και η καταγωγή τους από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

 1. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώο, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
 5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών (2012-13) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»). Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε (5) δικαιολογητικά και επί πλέον:
 6. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
 7. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ. 210.3689.132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.

4) Από το κληροδότημα Σπυρίδωνος Μπαλταζή χορηγούνται 16 Υποτροφίες σε άπορους σπουδαστές Δημοτικής, Μέσης, Επαγγελματικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Αναλυτικότερα οι υποτροφίες θα χορηγηθούν: α) Έξι (6) σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, μηνιαίo ποσό υποτροφίας Ευρώ πενήντα (Ευρώ 50,00) β) Έξι (6) σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ ενενήντα (Ευρώ 90,00) γ ) Δύο (2) σε σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ διακόσια (Ευρώ 200,00) και δ) Δύο (2) σε φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ διακόσια (Ευρώ 200,00) Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1-10-2013 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της εκπαίδευσής τους κατά Κλάδο, με την προϋπόθεση και τον όρο ότι ο υπότροφος δεν θα χάσει χρόνο σπουδών. Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Κεντρικό κτήριο, Παν/μίου 30), (μέχρι 06 Απριλίου 2015 ), αίτηση που θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή από το Συρράκο, η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών

2) Πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας της οικογενείας των υποψηφίων και του υποψηφίου (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

4) Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με την κατηγορία της Εκπαίδευσης, με βαθμό στο προηγούμενο (2012-13) έτος σπουδών τουλάχιστον «Λ. Καλώς» Συγκεκριμένα: Οι μαθητές Δημοτικού πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2013-14 και ενδεικτικό στο προηγούμενο σχολ. έτος (2012-13) με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς» Οι μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, οι μεν της Α΄ τάξης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2013-14 και Απολυτήριο Δημοτικού και Γυμνασίου αντίστοιχα, με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς», οι δε των άλλων τάξεων επίσης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2013-14 και ενδεικτικό με βαθμό στο προηγούμενο σχολ. έτος (2012-13) τουλάχιστον «Λ. Καλώς» Οι σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και οι φοιτητές των ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), οι μεν πρωτοετείς Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς», πιστοποιητικό εγγραφής (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα) και Ατομικό Δελτίο Επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι δε των επομένων ετών πιστοποιητικό εγγραφής και σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και M.O. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών (2012-13) τουλάχιστον «Λ.Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

6) Οι φοιτητές Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα υποβάλουν επί πλέον και απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6 , τηλ. 210.368.9132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση.

ΙΙ. Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το τμήμα Χρηματοοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς χορηγεί Υποτροφιες Αριστείας σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή των διδάκτρων του πρώτου έτους.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν είναι τα εξής:

 •  Να έχουν βαθμό πτυχίου “Άριστα” (8,5 και άνω) από ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ,

ή/και

 • Να είναι στο κορυφαίο 10% της αποφοιτούσης τάξεώς τους (θα αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο της γραμματείας) ή στο κορυφαίο 5% του GMAT (quantitative + verbal).
 • Η απαλλαγή θα συνεχιστεί και στο δεύτερο έτος υπό την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του πρώτου έτους τουλάχιστον οκτώ. Ανώτατο όριο 3 υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό τμήμα προέλευσης, κατ’ έτος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19/2/2015 έως 29/5/2015

http://web.xrh.unipi.gr/apply 

ΙΙΙ. Υποτροφίες Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

To Εθνικo Μετσόβιo Πολυτεχνεiο χορηγεί υποτροφίες του κληροδοτήματος «Νικολάου Ι. Κρητικού» και πιο συγκεκριμένα για το ακαδημαικό έτος 2013-2014 και αντίστοιχα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ακόμη, χορηγεί, 7 νέες υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες της σχολής χημικών μηχανικών του ΕΜΠ και 1 υποτροφία από το Κληροδότημα «ΕΜΙΛΥ ΚΑΨΑΛΑΚΗ», για το ακαδ. έτος 2014-2015.
Πιο αναλυτικά:

1) Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθούν οι υποτροφίες του κληροδοτήματος «Νικολάου Ι. Κρητικού» στο/στη φοιτητή/τρια κάθε Σχολής του Ιδρύματος που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των μαθημάτων των “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ” που διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών.

Συγκεκριμένα δίνονται:
– υποτροφία για το ακαδ έτος 2013-2014 και
– υποτροφία για το ακαδ έτος 2014-2015.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 5.000€ (μεικτά) ανά έτος επίδοσης και ισομοιράζεται στις εννέα (9) Σχολές, δηλ. 555,55€ (μεικτά) ανά Σχολή και υποτροφία. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι σε μία Σχολή είναι πλέον του ενός, το ποσό ισομοιράζεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ε.Μ.Π. στο τηλέφωνο  210 772 1928

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο:

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

 AnakKritikouWeb13-15.doc

2) Η Σχολή Χημικών Μηχανικών ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (συνεδρίαση 25/2/2015) προκηρύσσει επτά (7) νέες θέσεις Υποτροφιών από τα διαθέσιμα Κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (ΕΛΚΕ) που θα διατεθούν σε Υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής Χημικών Μηχανικών, ανά τομέα, στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: ΤΟΜΕΑΣ Ι «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» «Χημικές Επιστήμες» (1 θέση) ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» «Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διεργασιών και Συστημάτων» (1 θέση) ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» (4 θέσεις) ΤΟΜΕΑΣ IV «ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στον Τομέα των Υλικών» (1 θέση)

3) Το Κληροδότημα «ΕΜΙΛΥ ΚΑΨΑΛΑΚΗ» γνωστοποιεί την χορήγηση μίας υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2014-2015 σε αποφοίτους Ε.Μ.Π. των Σχολών Η.Μ.Μ.Υ, Α.Τ.Μ και  Ν.Μ.Μ για ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η υποτροφία είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 4.000,00 €. –    Οι υποτροφίες χορηγούνται σε αποφοίτους του Ιδρύματος που περάτωσαν ή θα περατώσουν τις σπουδές τους στο εκάστοτε τρέχον ακαδ. έτος (μέχρι και του Ιουλίου ακαδ. έτους 2013-2014) ή το προηγούμενο ακαδ. έτος (2012-2013) και έχουν γίνει αποδεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό. -Δεκτοί ως υποψήφιοι υπότροφοι γίνονται όσοι:

Δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα,   δεν επιχορηγούνται επαρκώς από άλλη πηγή για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές,  έχουν Βαθμό Διπλώματος που βρίσκεται στο άνω 15% της κλίμακας Βαθμολογίας του Τμήματος από το οποίο αποφοιτούν, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο προηγούμενο ακαδ. έτος.

Τα Τμήματα υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Σύγκλητο, η οποία και εγκρίνει την απονομή της υποτροφίας. Στη συνέχεια προωθείται η σχετική απόφαση της Συγκλήτου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τελική έγκριση. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στις ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ των Σχολών του ΕΜΠ έως και τις 22.05.2015. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.

IV. Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πάτρας

Το πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει,για το αξαδημαϊκό έτος 2015-2016, συνολικά (7) υποτροφίες όπου είναι η εξής:

(5) πέντε μεταπτυχιακές σε Πανεπιστήμια στην Αμερική για φοιτητές αποκλειστικά του Πανεπιστημίου Πατρών και ακόμη δύο (2) υποτροφίες Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές.

Πιο αναλυτικά:

1) Προκηρύσσονται μέχρι πέντε (5) θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά , στο πλαίσιο των υποτροφιών που παρέχει η οικογένεια του Ανδρέα Μεντζελόπουλου στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι υποτροφίες αυτές δίνονται, σε τελειόφοιτους και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών: της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται μέχρι τα 50.000,00 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Η καταβολή μέρους της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει για δύο χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α, για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Masters ή Ph.D.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Μαρία Πετροπούλου, στο τηλέφωνο: +30 2610 997961, email: mpetropoulou@upatras.gr ή στο http://www.upatras.gr/el/node/4007

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι «Υποτροφίες Α. Μεντζελοπούλου» αποτελούν πλέον θεσμό για το Πανεπιστήμιο Πατρών και προκηρύσσονται σε τακτικές ημερομηνίες, τόσο για τους υποτρόφους για τα Πανεπιστήμια της Β. Αμερικής όσο και για τους υποτρόφους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι ετήσιες υποτροφίες εσωτερικού είναι 5.000 ευρώ για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ για τους υποψήφιους διδάκτορες ανέρχονται σε 10.000 ευρώ. Οι υποτροφίες για την Β. Αμερική φθάνουν έως και τις 50.000 δολάρια ετησίως. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, 76 συνολικά οικονομικά αδύναμοι φοιτητές έλαβαν υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ δεκατρείς (13) φοιτητές έλαβαν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Β. Αμερικής. Το σύνολο της χρηματοδότησης των υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έφτασε τις 650.000 ευρώ. Επίσης, η οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου υποστηρίζει, με 200.000 ευρώ συνολικά για τα έτη 2015 και 2016, την Κλινική Αποκατάστασης για Ασθενείς με Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημίου Πατρών. Λεπτομέρειες για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών από την οικογένεια του Ανδρέα Μεντζελόπουλου υπάρχουν στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos

2) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της Πειραματικής Βιοϊατρικής Έρευνας», που χρηματοδοτείται από την εταιρεία Polembros Shipping Limited, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την καθηγήτρια Αδαμαντία Μητσάκου του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση παράτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:
(α) απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικής και Βιολογίας και
(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Πρώιμες εμπειρίες και εγκέφαλος»

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Φυσιολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610-969156, ή στο e-mail: mitsacos@upatras.gr(link sends e-mail) (κα Αδαμαντία Μητσάκου)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://research.upatras.gr

V. Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τέσσερις (4) υποτροφίες, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου master ή εκπόνησης διδακτορικού) στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής».

Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας, ανά έτος, ανέρχεται σε 8.000,00 ευρώ.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ευγενία Μπαλάφα, καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών ή Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο:

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

 prokiriksi_ypotrofiwn_klh._saklampani_2014_15.doc

VI. Υποτροφίες  από τα Ελληνικά Πετρέλαια για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 και μία υποτροφία στο ALBA Graduate Business School.

1) Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράµµατα). Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους µε εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχµής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέµατα ∆ιοίκησης και Στρατηγικής.

 • Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγµατοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, µε µέγιστη διάρκεια τα δυο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).
 • Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι υπότροφοι θα έχουν την υποχρέωση να εργαστούν στον Όµιλο µέχρι τρία έτη, εφ’ όσον τους ζητηθεί. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2015/2016 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει δαπάνες διαβίωσης και δίδακτρα. Ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για µεταπτυχιακές σπουδές σε θεµατικές ενότητες που αφορούν Τοµείς της Μηχανικής, µε έµφαση στη ∆ιύλιση και Εµπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑ: ΤΜ∆), όπως:

 • Process and Chemical Engineering
 • Fuel Technology
 • Environmental Engineering
 • Maintenance Engineering

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για µεταπτυχιακές σπουδές σε θεµατικές ενότητες που αφορούν Επιστήµες Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε εφαρµογές στη ∆ιύλιση και Εµπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑ: ΤΟ∆), όπως:

 • ΜΒΑ
 • Finance and Economics
 • Petroleum Law & Policy
 • Petroleum Business Marketing and Management
 • Operations & Manufacturing Management
 • Information Technology / Systems ΜΙΑ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για µεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων, (ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑ: ΤΕΥ), µε έµφαση στα παρακάτω:
 • Exploration / Petroleum Geophysics
 • Petroleum Geosciences
 • Petroleum Engineering

Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης και Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη ∆ήλωση, διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, www.helpe.gr. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη ∆ήλωση, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση scholarships@helpe.gr, είτε µε συστηµένη επιστολή, στην ταχυδροµική διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειµάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι Υπόψη ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου Με την ένδειξη «Πρόγραµµα Υποτροφιών 2015 / 2016» και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩ∆ΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

∆ιευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα: 210 6302648, 210 7725113 (∆/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου)

2) Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ALBA Graduate Business School και χορηγεί:
2 υποτροφίες που αφορούν σε σπουδές σε προγράμματα εξειδίκευσης (Masters) και 1 υποτροφία αφορά σε σπουδές στο πρόγραμμα The ALBA MBA (fulltime).

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους και νέες έως και 35 ετών, οι οποίοι είτε συμμετείχαν στο Young Achievers Series είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του Θριασίου (Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Ν. Πέραμος).

Προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο https://applications.alba.edu.gr/ με την ένδειξη στο πεδίο Scholarship-Financial Aid: «Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια».

Επιπλέον δικαιολογητικά: Αίτηση κοινωνικών – οικονομικών κριτηρίων, καθώς πέραν των ακαδημαϊκών κριτηρίων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και κοινωνικά κριτήρια. Η αίτηση μπορεί να αναζητηθεί  στην ιστοσελίδα του ALBA.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ALBA ελάτε στην παρουσίαση με θέμα:

«Αναζητώντας το Μίτο της Αριάδνης στο Λαβύρινθο της Επιχειρηματικότητας»
Σάββατο, 21 Μαρτίου και ώρα 11.00 πμ
«Hotel Elefsina» (Δήμητρος 55 & Ρήγα Φεραίου, Ελευσίνα).
(δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση)

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά το ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016. Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που επέλεξαν και να λάβουν μέρος στην καθορισμένη διαδικασία αξιολόγησης και την προσωπική συνέντευξη. Για τα κριτήρια επιλογής κάθε Μεταπτυχιακού, αλλά και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ALBA http://www.alba.edu.gr.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων  και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αναστασία Μπέλου, στο 210 8964531 (εσωτ. 2220) ή με e-mail στο abelou@alba.edu.gr.

VII. Δύο Ύποτροφίες από το Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση.

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

– Μια (1) υποτροφία με αντικείμενο το Διεθνές Δίκαιο
– Μια (1) υποτροφία με αντικείμενο τις Διεθνείς Σχέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα Αμερικανικού Πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν σε δύο (2) αντίγραφα: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους, καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εκκαθαριστικό εφορίας και αποδεικτικό της εγγραφής τους σε μεταπτυχιακό τμήμα Αμερικανικού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 210 6009800 (εσωτ. 1123).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο:

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

 ypotrofia2_080315.pdf

VIII. Υποτροφίες από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αφών Π.Μπάκαλα.

Συνολικά (30) τριάντα υποτροφίες από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αφών Π. Μπάκαλα το οποίο προκηρύσσει, αντίστοιχα, είκοσι (20) υποτροφίες, για σπουδές στην Ελλάδα και δέκα (10) στο εξωτερικό, σε σπουδαστές που, απαραιτήτως και ανεξαρτήτως κατηγορίας:

1) κατάγονται από το νομό Αρκαδίας ή από τους δυο γονείς ή έστω και από τον έναν εξ αυτών,
2) «έχουν οικονομική αδυναμία»
3) «διακρίνονται για το ήθος και τις πνευματικές τους ικανότητες»
4) δεν λαμβάνουν υποτροφία ή οποιαδήποτε μηνιαία χρηματική παροχή από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο φορέα, ούτε έχουν εκπέσει από υπαιτιότητά τους από τη χορήγηση υποτροφίας για σπουδές στην ίδια σχολή.

Δικαιούχοι είναι οι εξής:

1) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεως, για πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό.

2) Οι αριστούχοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπήρξαν αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεως, για μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους νεότερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους.

3) α) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων νομού Αρκαδίας, για πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό και β) αριστούχοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπήρξαν αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων νομού Αρκαδίας, για μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους νεότερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους.

4) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεως, για σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού.

5) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Αρκαδίας, για σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού.

6) Οι απόφοιτοι Λυκείων α) Τριπόλεως και β) νομού Αρκαδίας, που αποφοίτησαν με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, για σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού, μετά από εξετάσεις και εφ’ όσον απέμειναν κενές θέσεις μετά τη χορήγηση υποτροφιών στους αριστούχους

7) Οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και απόφοιτοι λυκείων Τριπόλεως ή Αρκαδίας για μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους νεώτερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους εφόσον απέμειναν κενές θέσεις μετά τη χορήγηση υποτροφιών στους αριστούχους. Εν ελλείψει δε τούτων και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, οι άποροι πτυχιούχοι που κατάγονται από το νομό Αρκαδίας

Ως προς το χρόνο διάρκειας της υποτροφίας, ισχύουν τα εξής:

α) για τις προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού μέχρι πέντε (5) χρόνια.
β) για την απόκτηση διπλώματος «Μάστερ», πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου στην αλλοδαπή, βεβαιώνεται ότι η διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές, είναι δύο ακαδημαϊκά έτη.
γ) για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία δίδεται για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.
δ) για την περίπτωση που ο υπότροφος λάβει το «Μάστερ» σε ένα έτος και στη συνέχεια ακολουθήσει σπουδές για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θα του χορηγηθεί υποτροφία για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών και
ε) σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, για χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) ετών.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 14/04/2015 – 08/05/2015

Το έντυπο αιτήσεως καθώς και την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος ή μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση info@bakalas-foundation.gr(link sends e-mail)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο:

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

 

IX. Υποτροφία από Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «Έργο υποστήριξης διεθνών συνεργασιών ΙΠ&Τ με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα» (Ε-1660), «Μηχανική Μάθηση» (Ε-1513) & «Τεχνολογία γνώσεων και λογισμικού» (Ε-941), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ με το

– Department of Computer Science at the Rice University, ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια του ξένου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Το πρόγραμμα προβλέπει παραμονή τουλάχιστον 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη μίας (1) θέσης στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές. Για κάθε θέση δίνεται το σχετικό link με την περιγραφή της θέσης, καθώς και ο υπεύθυνος Ερευνητής του ΙΠ&Τ για επιπλέον πληροφορίες για το αντικείμενο της θέσης. Επίσης δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας για τον υπεύθυνο Καθηγητή του Rice University.

Ερευνητικές περιοχές
Complex event recognition (Περιγραφή θέσης)
Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)

Cost-aware robot motion planning (Περιγραφή θέσης)
Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

Data mining and indexing over sequences and graphs using distributed computation paradigms (Περιγραφή θέσης)
Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

Rice University Prof. Lydia E. Kavraki (http://www.cs.rice.edu/~kavraki/)

Πληροφορίες:
– Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Δρ Β. Καρκαλέτσης, τηλ: 210 650 3197, e-mail: vangelis@iit.demokritos.gr).
(Εναλλακτικά κα Χ. Αρμενιάκου & κα Δ. Κατσαμώρη, τηλ: 210 650 3204 , email:gram_skel@iit.demokritos.gr)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.iit.demokritos.gr

X. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 2016-2016 από το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία και 2 επιπλέον μεταπτυχιακών υποτροφιών στον τομέα των Ναυτικών και Ναυτιλιακών σπουδών (ενδεικτικά: ναυτικό δίκαιο, ναυτιλιακή οικονομία, πολιτική και διοίκηση, μεταφορές, διαχείριση λιμένων και τερματικών σταθμών, ναυπηγική και ναυτική μηχανολογία κ.α.) μέσω του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα (Ν.Π.Ι.Δ.) για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Το κοινωφελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πλωτό Μουσείο Νεράιδα» έχει στην κατοχή του το πλοίο «Νεράιδα» στο οποίο παρουσιάζεται η επιχειρηματική ιστορία του Ιωάννη Σ. Λάτση. Στους σκοπούς του συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προαγωγή δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με τα πεδία της ιστορίας της ελληνικής ναυτιλίας, της επιχειρηματικής ιστορίας και της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.neraida.org.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

–     Απολυτήριο από Λύκειο στην Ελλάδα.

–     Πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν επί πτυχίω υποψήφιοι οι οποίοι θα αποφοιτήσουν το αργότερο στην εξεταστική του Ιουνίου 2015.

–     Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8,00) ή 80% της κλίμακας βαθμολογίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με βαθμολογία μικρότερη του οκτώ (8,00), οι οποίοι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος που έλαβαν το πτυχίο τους.

–    Ανώτατο όριο ηλικίας: 28 έτη.

–   Τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία για την κάλυψη του κόστους των σπουδών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

–   Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη γραμματεία και αναλυτική βαθμολογία. Για τους επί πτυχίω υποψηφίους αναλυτική βαθμολογία και υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα τα οποία οφείλουν έως την περάτωση των σπουδών τους. Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν βαθμολογία μικρότερη του οκτώ (8,00) είναι αναγκαίο να προσκομίσουν βεβαίωση από τη γραμματεία ότι βρίσκονται μεταξύ του 10% των αποφοιτησάντων κατά το έτος που έλαβαν το πτυχίο τους. Αντίστοιχη βεβαίωση πρέπει να προσκομίσουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, δηλαδή να πιστοποιηθεί ότι βρίσκονται βαθμολογικά στο ανώτερο 10% του έτους τους.

–    Βεβαίωση προσφοράς θέσης του υποψήφιου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται υποτροφία.

–    Για τους υποψήφιους σε μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων που δεν έχουν δώσει εισιτήριες εξετάσεις για κάποιο πρόγραμμα ή υποψήφιων ξένων πανεπιστημίων που δεν έχουν προσφορά θέσης είναι αναγκαία η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης όπου θα αναφέρεται ο τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος, το πανεπιστήμιο και οι ημερομηνίες των εξετάσεων ή ημερομηνία απάντησης  για την προσφορά θέσης. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν υποτροφία μόνο για ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και σε περίπτωση αλλαγής του η αίτηση δε θα αξιολογηθεί και η υποτροφία δε θα χορηγηθεί.

–    Αντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για το οποίο αιτείται ο υποψήφιος υποτροφία.

–    Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο & e-mail) δύο καθηγητών του τμήματος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του. Ο υποψήφιος οφείλει να έχει ενημερώσει τους δύο καθηγητές ότι το Ίδρυμα πιθανόν να επικοινωνήσει μαζί τους σχετικά με την ακαδημαϊκή του πορεία.

–    Τίτλος και περίληψη (έως 200 λέξεων) πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει, και όνομα επιβλέποντα καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί διπλωματική εργασία, τίτλος και περίληψη οποιασδήποτε εργασίας έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.

–     Δήλωση Σκοπού, έκτασης μέχρι 500 λέξεων, στην οποία ο υποψήφιος θα αποτιμά την έως τώρα ακαδημαϊκή του πορεία, θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έναντι άλλων αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και πώς αυτή η επιλογή συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια κι επιδιώξεις.

–     Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου και ατομικό δελτίο επιτυχίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοίτησε σε τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου για την εισαγωγή στο οποίο απαιτήθηκε η εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα, απαιτείται και η βεβαίωση πρόσβασης.

–     Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών όπου εμφανίζεται το οικογενειακό εισόδημα και, σε περίπτωση που υπάρχει, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών για το ατομικό εισόδημα του υποψηφίου.

–    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

–     Επίσημη βεβαίωση σε περίπτωση που ο γονέας/γονείς είναι άνεργος/άνεργοι.

–    Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δε χρηματοδοτεί τις σπουδές του από κάποιον φορέα, μέσω προγράμματος υποτροφιών ή ανταποδοτικής υποτροφίας ή εργασίας σε ερευνητικό πρόγραμμα ή πανεπιστημιακό εργαστήριο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει κάνει αίτηση για υποτροφία ή πρόκειται να κάνει σε οποιοδήποτε φορέα πρέπει να επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση με το όνομα του φορέα και την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

–    Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, κ.λπ.).

ΕΠΙΛΟΓΗ

Στην επιλογή των υποτρόφων θα συνεκτιμηθούν, εκτός από την ακαδημαϊκή πορεία εκάστου υποψηφίου και η ποιότητα μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, η δήλωση σκοπού,  η οικονομική του κατάσταση, η τυχόν ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. ανεργία γονέων, θέματα υγείας υποψηφίου, πολυτεκνία κ.α.) καθώς και η εν γένει αρτιότητα της υποβληθείσας αίτησης.  Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει, κατά την κρίση του, υποψηφίους για προσωπική συνέντευξη σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας αξιολόγησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 20 Απριλίου έως και την Τρίτη 12 Μαΐου 2015, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής το οποίο θα είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος μόνο κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), ενώ σε περίπτωση που επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα θα υπάρχουν ενεργές δύο προκηρύξεις. Το γενικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών του Ιδρύματος και το πρόγραμμα του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα (Ν.Π.Ι.Δ.). Οι υποψήφιοι θα επιλέγουν σε ποιο από τα δύο προγράμματα επιθυμούν να εξεταστεί η αίτησή τους και θα κάνουν ηλεκτρονική αίτηση αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2015.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία χορηγείται για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Master’s) πλήρους φοίτησης, η επίσημη διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από 9 έως 24 μήνες.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά τη χορήγηση της υποτροφίας σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος.

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Το ύψος της υποτροφίας συνίσταται στην καταβολή έως του ποσού των €900 ευρώ μηνιαίως, για όσους μήνες διαρκεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό καθορίζεται από το πανεπιστήμιο.

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα: Το ύψος της υποτροφίας συνίσταται στην καταβολή έως του ποσού των €600 ευρώ μηνιαίως, για όσους μήνες διαρκεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό καθορίζεται από το πανεπιστήμιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις ενώ για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα μέσω του scholarships@latsis-foundation.org.

XI. Υποτροφίες 2015-2016 από το Ίδρυμα Παιδείας & Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Το Ίδρυμα Παιδείας & Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά με υποτροφίες 2015-2016, μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές.

Κατηγορίες Υποτροφιών

Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Εξωτερικό: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 12.000 € στον καθένα.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι (A & B) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
– Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
– Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
– Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
– Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
– Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
– Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Γ. Ερευνητές: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Οι υποψήφιοι (Γ) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
– Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα.
– Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.
– Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
– Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
– Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Δ. Στη μνήμη του Βασιλείου Τρίχα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, σε τομέα των θετικών επιστημών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Ε. Στη μνήμη της Ναυσικάς Τρίχα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, σε τομέα των θεωρητικών επιστημών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

ΣΤ. Στη μνήμη του Δημήτρη Τριχόπουλου: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα της Ιατρικής, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Ζ. Στη μνήμη του Θάνου Βέλτσου: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα της Ιατρικής, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Η. Στη μνήμη του Ίωνος Δημητρίου: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα του Πολιτικού Μηχανικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Θ. Δωρεά του Κ.Ι.Κ.Π.Ε: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ορισθεί μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος, Λυσικράτους 12, στην Πλάκα, τηλ. 210. 32 28 922, φαξ 210. 32 53 461, e-mail: info@ipep-gr.org.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές.

Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Εξωτερικό: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 12.000 € στον καθένα.

Οι υποψήφιοι (A & B) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
 • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Γ. Ερευνητές: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Οι υποψήφιοι (Γ) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Δ. Στη μνήμη του Βασιλείου Τρίχα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, σε τομέα των θετικών επιστημών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Ε. Στη μνήμη της Ναυσικάς Τρίχα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, σε τομέα των θεωρητικών επιστημών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

ΣΤ. Στη μνήμη του Δημήτρη Τριχόπουλου: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα της Ιατρικής, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Ζ. Στη μνήμη του Θάνου Βέλτσου: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα της Ιατρικής, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Η. Στη μνήμη του Ίωνος Δημητρίου: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα του Πολιτικού Μηχανικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Θ. Δωρεά του Κ.Ι.Κ.Π.Ε: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι (Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η & Θ) θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις αντίστοιχες κατηγορίες (Α/Β και Γ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα καλέσει για συνέντευξη στα γραφεία του Ιδρύματος μόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε πρώτο στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος, Λυσικράτους 12, στην Πλάκα, τηλ. 210. 32 28 922, φαξ 210. 32 53 461, e-mail: info@ipep-gr.org

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3.4.2015

Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ www.ipep-gr.org ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΙΤΗΣΗ» ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ USERNAME KAI PASSWORD ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΕΓΓΡΑΦΗ»

Υποβολή Αιτήσεων Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου

XII. Διδακτορικές υποτροφίες από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη.

Το ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη προκηρύσσει, δύο (2) υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στους τομείς α) Ελληνικής Ιστορίας και β) Ελληνικής Φιλολογίας Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, κατά το ακαδημαϊκο έτος 2015-2016, με ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2015, το δέκατο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής. Το Ίδρυμα θα χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες διετούς διαρκείας που φέρουν τον τίτλο “Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και JULES DASSIN” σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τομείς α) Ελληνικής Ιστορίας και β) Ελληνικής Φιλολογίας.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 700 € μηνιαίως.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση πρέπει:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνες το γένος.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως.

γ. Να έχουν πτυχίο ελληνικού ή ισοτίμου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εξωτερικού με ελάχιστο βαθμό 8 (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ) και μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση.

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα.

γ. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.

δ. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.

ε. Δύο συστατικές επιστολές: μία από τον επόπτη καθηγητή και μία από άλλο διακεκριμένο καθηγητή του μεταπτυχιακού προγράμματος του υποψηφίου ή από ερευνητή επιστημονικού ιδρύματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής.

στ. Συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση για το αντικείμενο της διατριβής.

ζ. Κατάλογος δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).

η. Επίσημα διπλώματα-αποδεικτικά ξένων γλωσσών

θ. Βεβαίωση από το οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι ο υποψήφιος έγινε δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. 1. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του ιδρύματος (οδός Πολυγνώτου 9-11 Αθήνα 105 55, τηλ. 210 3315601-2,  melinamercourifoundation.org.gr)

με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 05/06/2015 (η ημερομηνία της επιστολής θα προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου). Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.

 1. 2. Δεκτές προς αξιολόγηση θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης και οι οποίες θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή των υποψηφίων.
 2. 3. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 05/06/2015. Παράλειψη υποβολής οιουδήποτε δικαιολογητικού εντός αυτής της προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται, γι’ αυτό παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν φωτοτυπίες μεγέθους Α4 των επισήμων εγγράφων, οι οποίες δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένες.

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος (Καθηγητές Α.Ε.Ι., και Ειδικούς Επιστήμονες) η οποία, αφού λάβει υπ’όψιν της την βαθμολογία των υποψηφίων, την εν γένει πανεπιστημιακή τους επίδοση, την ερευνητική πρόταση που υποβάλουν, τις συστατικές επιστολές που προσκομίζουν, τα συμπεράσματα από τη συνέντευξη και τι γλωσσομάθειά τους, προτείνει κατά την ελεύθερη κρίση της όσους υποψηφίους επιλέγει για υποτροφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν την γνώμη της Επιτροπής Υποτροφιών, αφού εξετάσει και όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων.

Τα αποτελέσματα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν δημόσια κατά τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

 1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, μετά από προσωπική ειδοποίηση, εφ’ όσον τούτο κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Υποτροφιών.
 2. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υποτροφίας, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να αλλάζει το θέμα του διδακτορικού. Δικαιούται, όμως, να το τροποποιήσει με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη καθηγητή ή για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του.
 3. Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις η δε καταβολή αρχίζει με την προσκόμιση της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή την Σχολή.
 4. Ο υπότροφος υποχρεούται να προσκομίσει ανά εξάμηνο στο Ίδρυμα τεκμηριωμένη και αναλυτική βεβαίωση προόδου υπογεγραμμένη από τον Επόπτη Καθηγητή. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος δικαιούται να ανακαλέσει την υποτροφία εάν ο υπότροφος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς το Πανεπιστήμιο ή δεν αποδεικνύει την πρόοδό του. Στην περίπτωση αυτή ο υπότροφος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό της υποτροφίας που του έχει καταβληθεί.

 

XIII. Υποτροφίες του ΝΕΟΝ για σπουδές master και Phd σε νέους δημιουργούς και σπουδαστές.

Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Οργανισμός κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ, υποστηρίζει ιδιώτες και οργανισμούς στην υλοποίηση των σχεδίων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και τη συνέχιση των σπουδών τους. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται στα ίδια κριτήρια.

Οι υποτροφίες του ΝΕΟΝ απευθύνονται σε νέους δηµιουργούς και σπουδαστές και αφορούν σε:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Master)
α) Ιστορία της Τέχνης, β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) και γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts). Θα δοθούν συνολικά τέσσερις (4) υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) αξίας €10.000.
Η μία (1) εκ των τεσσάρων υποτροφιών αφορά σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜFA στο Πανεπιστήμιο του Ruskin School of Art (University of Oxford).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Ph.D)
α) στην Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης, β) στις Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies). Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες των €10.000 η κάθε μία, για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αν υπάρχουν ερωτήσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της προκήρυξης καθώς και το έντυπο Συχνών Ερωτήσεων. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε email στο grants@neon.org.gr. Δεν δίνονται διευκρινίσεις τηλεφωνικά.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού : http://neon.org.gr/

XIV. Υποτροφίες από το Ίδρυμα “Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης”

Το ίδρυμα “Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης” χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην πληροφορική ή συναφή κλάδο (χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2015 / 2016.

Η υποτροφία απονέμεται σε πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στους κλάδους αυτούς με διάκριση (Άριστα ή Λίαν Καλώς σε περίπτωση μη εμφάνισης αριστούχων). Απαραίτητη η άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας των σπουδών. Ηλικία υποψηφίων μέχρι 30 ετών. Αποκλείονται οι υπότροφοι που έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η υποτροφία ανέρχεται στα 6000 ευρώ ετησίως και μπορεί να καλύψει έως και δύο έτη (το δεύτερο έτος θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο κεφάλαιο).

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Αγγλική γλώσσα, και να ΦΤΑΣΟΥΝ στην κ. Αρναούτη μέχρι 2 Απριλίου 2015 συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμακαι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές που θα πραγματοποιηθούν. Αιτήσεις που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη. Ο πρώτος κύκλος συνεντεύξεων θα γίνει μέσω Skype και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη με την κ. Αρναούτη στην Αθήνα μεταξύ 16 και 25 Μαϊου 2015.

Η διεύθυνση της κ. Αρναούτη στο Λονδίνο:

Mrs. Ν. Arnaoutis, 7 Redington Road, London NW3 7QX United Kingdom

Η παρακάτω αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί συνοδευόμενη από το βιογραφικό σας και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές που έχετε ολοκληρώσει ήδη και αυτές που θα πραγματοποιηθούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Mrs N. Arnaoutis, 7 Redington Road, London NW3 7QX United Kingdom

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή Word ή PDF

Word Format
PDF Format

Μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά των υποτρόφων προηγούμενων ετών εδώ

XV. Υποτροφίες από το Κληροδότημα Παντελή Χαροκόπου.

Από το Κληροδότημα Παντελή Χαροκόπου, χορηγούνται, δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ή εξωτερικού σε Σχολές Πολυτεχνείων, ΑΣΚΤ ή ΤΕΙ Τεχνικών Ειδικοτήτων από τη Διπλάρειο Σχολή.

Οι όροι χορήγησης της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

α)  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών και να έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε ανεγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολυτεχνικών Σχολών, ΑΣΚΤ ή ΤΕΙ Τεχνικών Ειδικοτήτων, του εσωτερικού ή εξωτερικού.
β) Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με έναρξη το έτος 2014-15 με διάρκεια 2 χρόνια.
γ) Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας θα ανέρχεται στο ύψος των :
i) 400,00 ευρώ μηνιαίως για σπουδές στο εσωτερικό για όσους μήνες διαρκεί το κάθε ακαδημαϊκό έτος όπως καθορίζεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα εφόσον οι υπότροφοι παρακολουθούν ανελλιπώς τις σπουδές και προάγονται εντός ορίων των ακαδημαϊκών ετών.
ii) 1.000,00 ευρώ μηνιαίως για σπουδές στο εξωτερικό για όσους μήνες διαρκεί το κάθε ακαδημαϊκό έτος, όπως καθορίζεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον οι υπότροφοι παρακολουθούν ανελλιπώς τις σπουδές και προάγονται εντός ορίων των ακαδημαϊκών ετών.
δ) Μετά την κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης υποτροφίας, το ποσό των υποτροφιών θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό των υποτρόφων σε δύο ή τρεις δόσεις μέχρι την λήξη του κάθε ακαδημαϊκού έτους και σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με την σύμβαση υποτροφίας.
ε)  Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες), καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος, λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικογενειακή τους οικονομική κατάσταση.
στ) Οι υποψήφιοι υπότροφοι για σπουδές ή μεταπτυχιακές σπουδές εντός Ελλάδος ή  στην Αλλοδαπή θα επιλεγούν κατόπιν αξιολογήσεως από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ. της Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής, Πλατεία Θεάτρου 3, Αθήνα.
ζ)  Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στα γραφεία της Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής (Πλατεία Θεάτρου 3, Αθήνα) εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκηρύξεως στον ημερήσιο τύπο και στο website: www.diplareios.edu.gr :
η)  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

 • Αίτηση συμμετοχής με δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εγγραφής για σπουδέςσε αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολυτεχνικών Σχολών, ΑΣΚΤ ή ΤΕΙ Τεχνικών Ειδικοτήτων, του εσωτερικού ή εξωτερικού μεταφρασμένη από το ΥΠ.ΕΞ., ή
 • Επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίου και Πιστοποιητικού εγγραφής με το οποίον ο υποψήφιος γίνεται δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδέςσε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή βεβαίωση για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό μεταφρασμένη από το ΥΠ.ΕΞ.
 • Εκκαθαριστικά Φόρου Εισοδήματος Ε1 2014, οικογενειακού καιπροσωπικού ή Υ/Δ ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση έτους 2014 διότι δεν υπήρχαν προσωπικά εισοδήματα.
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής (όπως συστατικές επιστολές καθηγητών, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, κλπ).

Η απόφαση επιλογής υποτρόφων θα αναρτηθεί στα γραφεία της Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής, Πλατεία Θεάτρου 3, Αθήνα καθώς και στην ιστοσελίδα: www.diplareios.edu.gr, ενώ οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν και εγγράφως.

Υποβολή αιτήσεων έως 9-4-2015

Επικοινωνία

ΕΒΕ – Διπλάρειος Σχολή

Πλατεία Θεάτρου 3, 10552-Αθήνα

Τηλ. (210) 3240130, Fax (210) 3218709

ΕΒΕ-ΔΣ : info@diplareios.edu.gr

Λογιστήριο : logistirio@diplareios.edu.gr

XVI. Υποτροφίες από το Sylvia Ioannou Foundatiοn

Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει το 3ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με κεντρικό θεματικό άξονα το νησί της Κύπρου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Το ποσό της Υποτροφίας θα είναι σταθερό, ανεξαρτήτως των διδάκτρων, και θα έχει μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη. Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό που θα διατεθεί θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και από τις δυνατότητες του Ιδρύματος. Οι υπότροφοι θα μπορούν να διερευνήσουν τη δυνατότητα και άλλων πηγών χρηματοδότησης των σπουδών τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ίδρυμα εάν λαμβάνουν και άλλη υποτροφία ή χορηγία για το επίπεδο σπουδών για το οποίο υποβάλλουν αίτηση, ή εάν έχουν έμμισθη απασχόληση (“assistantship”) στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Το Sylvia Ioannou Foundation διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την καταβολή μερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας.

Γενικές προϋποθέσεις

 1. Ηλικία:Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνον υποψήφιοι κάτω των 30 ετών.
 2. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος:Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών ή Κυπριακών ΑΕΙ. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για υποτροφία δίνεται σε όσους έχουν βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον ‘οκτώ’ (8,00) και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών. Η σειρά κατάταξης αποφοίτησης του υποψηφίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος που απεφοίτησε ή κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία, αποτελεί κριτήριο που θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων. Εάν απαιτηθεί, ο υποψήφιος θα υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με το πτυχίο του, και βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή της Σχολής με τη σειρά κατάταξης αποφοίτησής του.
 3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, ή την επίσημη γλώσσα του Προγράμματος Σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, πτυχίου ή διπλώματος γλωσσομάθειας (σε ισχύ και ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής).
 4. Στρατιωτικές υποχρεώσεις:Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015.
 5. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, που είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του Sylvia Ioannou Foundation. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή (μόνο σε pdf) και να υποβάλλονται στα συγκεκριμένα πεδία.
 2. Αντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου.
 3. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 4 σελίδες) στην ελληνική γλώσσα, με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, τις σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες και επιπλέον προσόντα. Επίσης, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις ή/και βραβεύσεις, τυχόν συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, καθώς και δημοσιεύσεις του.
 4. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων), υποβάλλουν αρχικά μόνο την αναλυτική βαθμολογία, με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας τους. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα που υποβάλλουν την αίτηση, υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015, αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και την τελική βαθμολογία τους, στη διεύθυνσηscholarships@sylviaioannoufoundation.org, διαφορετικά η αίτηση αποσύρεται από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.
 5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας: το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής.
 6. Εκτύπωση προγράμματος επιδιωκόμενων μεταπτυχιακών σπουδών: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν εκτύπωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή τη Σχολή Υποδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο γνωστικό πεδίο.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, ο υπότροφος δεν θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών που έχει υποβάλει και για το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Sylvia Ioannou Foundation, παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα θα εκτιμά, κατά την ελεύθερη κρίση του.
 7. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος επιδιωκόμενων μεταπτυχιακών σπουδών και στόχοι: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και τους μελλοντικούς τους στόχους.
 8. Για τους άρρενες υποψηφίους, απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης.
 9. Βεβαίωση εγγραφής, ή επιστολή αποδοχής από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής προσωπικά προς τον υποψήφιο. Στην περίπτωση που εκκρεμεί η γνωστοποίηση αποδοχής απαιτείται αντίγραφο της αλληλογραφίας του υποψηφίου με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αφορά η παρούσα προκήρυξη, καθώς και αντίγραφο συμπληρωμένης αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
 10. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμη την ημέρα που υποβάλλουν την αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.orgκαι το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2015, επιστολή του Πανεπιστημίου ή της Σχολής Υποδοχής με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για το Πρόγραμμα Σπουδών που επιδιώκει. Η παραπάνω επιστολή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το ετήσιο κόστος σπουδών.
 11. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν συστατικές επιστολές που έχουν λάβει από ακαδημαϊκούς και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, αφού αναφέρουν τους λόγους, μπορούν να υποβάλουν επιστολές από επιστήμονες που εργάζονται εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
 12. Αποδεικτικά στοιχεία εισοδημάτων: Απαιτείται η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (π.χ. έντυπο Ε-9) και εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών του υποψηφίου και των γονέων του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Απριλίου 2015, εκτός των επιμέρους αναφερόμενων εξαιρέσεων, δεν θα γίνονται δεκτά.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Sylvia Ioannou Foundation, έως την 30ή Απριλίου 2015. Απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα δημιουργηθεί ένας λογαριασμός για κάθε υποψήφιο και θα αποσταλεί, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό που δήλωσε, για να συνδεθεί και να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση διεκδίκησης υποτροφίας.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα στη διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα το καθένα ξεχωριστά και μόνον σε μορφή pdf, ενώ, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν επικυρωμένα αντίγραφα. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Διαφορετικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους σε μία από τις δύο αυτές γλώσσες.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας, κάντε κλικ εδώ.

Όροι υποβολής

 1. Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αποδοχή ή επιλογή της για χορήγηση υποτροφίας.
 2. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, συνεπάγεται την απόρριψη της σχετικής αίτησης.
 3. Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και διατάξεις της παρούσας Ανακοίνωσης, καθώς και τις αξιολογικές κρίσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Sylvia Ioannou Foundation. Είσης δηλώνει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή του, στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή/και λοιπό υλικό, είναι αληθή και ακριβή.

Διαδικασία αξιολόγησης

 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Sylvia Ioannou Foundation προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την ελεύθερη κρίση της, τους υποψηφίους που επιλέγει για να λάβουν υποτροφία.
 2. Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων, προτεραιότητα δίδεται σε υποψηφίους των οποίων τα οικονομικά μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη του κόστους σπουδών τους.
 3. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους, αν το κρίνει απαραίτητο.

Γενικές διατάξεις

 1. Στην περίπτωση που η αίτηση προκριθεί, η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το ποσό της υποτροφίας θα χορηγείται με επιταγή στο όνομα του υποτρόφου. Το ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά ακαδημαϊκή περίοδο (εξάμηνο, τετράμηνο ή άλλο, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Υποδοχής), και με την υποχρέωση να χορηγηθεί από την πλευρά του υποτρόφου: (α) αποδεικτικό ακαδημαϊκής επίδοσης «B or better», ή ισότιμο προκειμένου για σπουδές με διαφορετικό σύστημα βαθμολόγησης, και (β) βεβαίωση παρακολούθησης. Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η εξόφληση των διδάκτρων στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η απόφαση για την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων θα λαμβάνεται κατά περίπτωση.
 2. Ο υπότροφος οφείλει, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, να αποστείλει στη Γραμματεία του Sylvia Ioannou Foundationαντίγραφο του τίτλου σπουδών του και της διπλωματικής του εργασίας. Επίσης, υποχρεούται να παρουσιάζει την εργασία του κατά τη διάρκεια των σπουδών ή και μετά το πέρας τους κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος.
 3. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης.
 4. Η Υποτροφία μπορεί να ανανεωθεί για διάστημα πέραν του ενός έτους, εφόσον ο υπότροφος καταθέσει αίτηση για ανανέωσή της και αποδεικτικό από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής που να αναφέρει λεπτομερώς την επίδοσή του.
 5. Το Sylvia Ioannou Foundationέχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της παρούσας Ανακοίνωσης, με σχετική ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο www.sylviaioannoufoundation.org ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
 6. Ο υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό στο οποίο αναφέρονται οι κύριες υποχρεώσεις τουSylvia Ioannou Foundation. Η υπογραφή του παραπάνω Συμφωνητικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους ατομικά και γραπτώς, με επιστολή που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καμία πληροφορία δεν θα δοθεί τηλεφωνικώς.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει τον Ιούλιο του 2015.

Αρμόδιο για την τελική απόφαση και επιλογή των υποτρόφων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Sylvia Ioannou Foundation. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφασίζει, κατά την ελεύθερη κρίση του, τη χορήγηση ή μη υποτροφίας και δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

30 Απριλίου 2015

Στοιχεία επικοινωνίας

scholarships@sylviaioannoufoundation.org

XVII. Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο (Εργατικό ή Φορολογικό ή Δίκαιο της Ενέργειας) από τη Δικηγορική Εταιρία Κυριακίδης-Γεωργόπουλος.

Η δικηγορική εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, τιμώντας τη μνήμη του συνιδρυτή της Κωνσταντίνου Κυριακίδη, προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφίας, η οποία θα αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2015/2016, σε πτυχιούχο νομικής σχολής των ημεδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής της δικηγορικής εταιρείας Κυριακίδης Γεωργόπουλος, η ενίσχυση αυτή παρέχεται στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κυριακίδη και απευθύνεται σε αποφοίτους Νομικής που δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, διακρίνονται για την οξύνοια, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και το ήθος τους και φιλοδοξούν να προαγάγουν την καινοτομία στη νομική επιστήμη.

Η ως άνω υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 προκηρύσσεται για έναν από τους ακόλουθους κλάδους δικαίου, στους οποίους ο Κωνσταντίνος Κυριακίδης, εξειδικεύτηκε και διακρίθηκε:

1. Eργατικό Δίκαιο
2. Φορολογικό Δίκαιο
3. Δίκαιο της Ενέργειας

Η υποτροφία προσφέρεται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων ή τροφείων για μεταπτυχιακές σπουδές με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Master of Laws (LL.M ή M.Sc. ή Master 2 ή Magister Legum) σε αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, ομοταγή προς τα αντίστοιχα ημεδαπά ΑΕΙ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου ή της Ολλανδίας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί ειδικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της υποτροφίας, με προεδρεύοντα τον Δρ. Απόστολο Γεωργιάδη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη, δύο συνεταίρους της δικηγορικής εταιρείας.

Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τους όρους διεκδίκησης της υποτροφίας, βρίσκονται στο αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης στο http://www.kglawfirm.gr.

Τα δικαιολογητικά αποστέλονται στην παρακάτω διεύθυνση…

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28, 115 21 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Τηλ. 210 8171500, fax: 210 6856657-8, email: scholarship@kglawfirm.gr

XVIII. Υποτροφίες από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη.

Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και ερευνητικές υποτροφίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων:

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις εξής προϋποθέσεις:
α) να κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου
β) να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων
γ) να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές
δ) να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους
ε) γνώση ξένης γλώσσας

Οι ακριβείς προϋποθέσεις & όροι υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά κλπ εξειδικεύονται στην Προκήρυξη 2015-2016 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2015 & ώρα 17:00. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο είτε μέσω ΕΛΤΑ είτε με εταιρεία κούριερ στη δ/νση Μαρασλή 21, 106 76 Αθήνα.

Για πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.fanourakisfoundation.org, στο email info@fanourakisfoundation.org και στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210 724 9940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-13.00.

XIX. Υποτροφία από την HELMEPA.

Μία υποτροφία HELMEPA, ύψους ΕΥΡΩ 15.000, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού, για μεταπτυχιακές ναυτιλιακές σπουδές, μονοετούς διάρκειας (επιπέδου Masters) σε χώρα της Ε.Ε.

Υποτροφία της HELMEPA στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA προκηρύσσει την ετήσια Υποτροφία, ύψους ΕΥΡΩ 15.000, στη μνήμη του αείμνηστου Εμπνευστού της, Γιώργου Π. Λιβανού, για μεταπτυχιακέςναυτιλιακές σπουδές, μονοετούς διάρκειας (επιπέδου Master’s) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο εξωτερικό, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο, ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

‘Αλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι η προσκόμιση:

 1. βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό,
 2. πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:
  Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS
  Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II
  Γερμανικά: Mittelstufe III
  Ιταλικά/Ισπανικά: Superiore
 3. συστατικών επιστολών δύο καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε,
 4. αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014, και
 5. για τους άρρενες υποψηφίους, του πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

Προτεραιότητα δίνεται σε νέους/νέες τέκνα Ελλήνων ναυτικών, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν έως την 25 Μαΐου 2015 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη «Υποτροφία Γ.Π. Λιβανού».

XX. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ VRIκα! 2015-2016

Το πρόγραμμα VRIκα! είναι το πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. Από το 2004, έχει δώσει την ευκαιρία σε 156 Έλληνες φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα αριστείας. Το πρόγραμμα καταρτίζεται από την Πρεσβεία της Γαλλίας σε συνεργασία με πολλούς Έλληνες και Γάλλους εταίρους: επιχειρήσεις, κοινωφελή ιδρύματα, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα κ.ά.

Το πρόγραμμα VRIκα! παρέχει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τετραετές πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε συνάρτηση με τις άριστες επιδόσεις τους, τη συνοχή που παρουσιάζουν τα σχέδια και τα κίνητρά τους.

Προσφέρονται δύο είδη υποτροφιών :

–         υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF), για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών  επιπέδου Μaster 2. Περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, όπως επίσης και πολλά προνόμια, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση και την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης.

–         κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS), για προγράμματα σπουδών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς σε συγκεκριμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Προσφέρεται μείωση διδάκτρων, κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και δίνεται προτεραιότητα στις φοιτητικές εστίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016, μεταβείτε στον σύνδεσμο ΕΤΑΙΡΟΙ.

Η αίτηση για υποτροφία πραγματοποιείται παράλληλα με την αίτηση στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η αίτηση υποτροφίας VRIκα μπορεί να κατατεθεί πριν από την αποδοχή φοίτησης στο γαλλικό ΑΕΙ. Βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψηφίου από τοεκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής του.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ –  ΕΤΑΙΡΟΙ 2015/16 –  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν θέλεις να συμμετέχεις στη συγγραφική ομάδα του CityCampus, στείλε μας παρουσίαση του εαυτού σου, ενδιαφέροντα, Τμήμα και Πανεπιστήμιο και το προφίλ σου στο facebook στο: info@citycampus.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!