Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ 3

Το Citycampus συνάντησε διαδικτυακά την Πρόεδρο του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Γαβριηλίδου Ζωή, και συζήτησε μαζί της για το Τμήμα και τη ζωή στην Κομοτηνή. Η συνέντευξη δόθηκε στον Κωνσταντίνο Πολέμη και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Citycampus.gr. Συνεπώς δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ολόκληρης ή τμήματός της χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Citycampus.

Κυρία Γαβριηλίδου, θα θέλατε να μας πείτε για το νέο – αναμορφωμένο πρόγραμμα στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ; Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές του; Ποιες βασικές καινοτομίες φέρνει; Ποιες βασικές διαφοροποιήσεις διαθέτει ως προς τα άλλα Τμήματα Φιλολογίας της χώρας;

Με απόφαση της 6ης /12-3-2014 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας το Τμήμα ενέκρινε αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 40 μαθημάτων, 240 μονάδων ECTS. Η Κατανομή των μαθημάτων γίνεται σε δύο ζώνες, Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει 20 υποχρεωτικά για όλους μαθήματα κορμού (αρχαίας ελληνικής, λατινικής, βυζαντινής, νεοελληνικής φιλολογίας, γλωσσολογίας και παιδαγωγικών). Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει επίσης 20 μαθήματα εκ των οποίων τα 12 είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και οδηγούν στην απόκτηση ειδίκευσης (κλασικής ή νεοελληνικής) και τα υπόλοιπα 8 Ελεύθερες επιλογές. Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι τα εξής:

Ο αριθμός μαθημάτων: Κατά το πρότυπο φημισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, τα 40 μαθήματα (όλα τα υπόλοιπα φιλολογικά τμήματα έχουν 48 και άνω μαθήματα) επιτρέπουν στους φοιτητές, καθώς δεν τους αναγκάζουν σε πολλές εβδομαδιαίες ώρες παρακολούθησης, να δουλεύουν συστηματικά για κάθε μάθημα μέσα στο εξάμηνο καθώς έχουν να εκπονούν εργασίες ή να συμμετέχουν σε προόδους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην ασχολούνται με τα μαθήματα μόνο κατά τη διάρκεια της εξεταστικής αλλά ολόκληρο το έτος κάτι που συντελεί στην ποιοτική αναβάθμιση σπουδών.

Η πρακτική Άσκηση: Η πρακτική άσκηση που ισχύει για τους φοιτητές εγγραφής 2013 και εξής δεν τους εξασκεί μόνο για να εργαστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ανοίγει τους ορίζοντές τους για απασχόληση σε εναλλακτικά πλαίσια. Τα αντικείμενα απασχόλησης περιλαμβάνουν τα εξής:

(α) τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας (ως μητρικής, ως δεύτερης ή/και ως ξένης),

(β) τη διδασκαλία της ελληνικής σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (διδασκαλία σε ΑΜΕΑ, σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κτλ) ή σε ειδικές περιπτώσεις (παιδιά με μακροχρόνια νοσηλεία σε θεραπευτικά κέντρα, νοσοκομεία, κτλ),

(γ) τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς,

(δ) την εξειδικευμένη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας τόσο σε παιδιά που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία όσο και σε μη ελληνόφωνους ενήλικες (π.χ. φοιτητές κλασικών τμημάτων του εξωτερικού που επιθυμούν να εμβαθύνουν τη γνώση τους των Αρχαίων Ελληνικών),

(ε) τη μετάφραση (από και προς τη νέα ελληνική, από την αρχαία ελληνική, από τη λατινική αλλά και από άλλες μη κλασικές, σύγχρονες γλώσσες),

(στ) τη δημιουργία λεξικών,

(ζ) τη γλωσσική επιμέλεια εκδόσεων,

(η) την παραγωγή γλωσσικής τεχνολογίας (με χρήση υπολογιστών), 

(θ) τη χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς/διαφημιστικούς σκοπούς,

(ι) την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις,

(ια) την παροχή υπηρεσιών εμψύχωσης (δημιουργική γραφή, αναγνωστικές εμψυχώσεις, λέσχες ανάγνωσης).

Η ευελιξία του Προγράμματος: Στη δεύτερη ζώνη οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ειδίκευση (κλασική ή νεοελληνική). Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους είναι δυνατόν να επιλέξουν τα μαθήματα ειδίκευσης που θα παρακολουθήσουν. Έτσι, λόγου χάρη κάποιος που επιλέγει κλασική ειδίκευση, από τα 12 μαθήματα ειδίκευσης που πρέπει να περάσει επιτυχώς, μπορεί να επιλέξει περισσότερα μαθήματα λατινικών ή άλλος περισσότερα μαθήματα αρχαίων. Παράλληλα η δυνατότητα των 8 ελεύθερων επιλογών στη δεύτερη ζώνη δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους είτε α) επιλέγοντας μαθήματα της άλλης ειδίκευσης, αποκτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σφαιρικότερες γνώσεις, είτε β) επιλέγοντας μαθήματα της δικής τους ειδίκευσης, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη εξειδίκευση, είτε γ) επιλέγοντας εναλλακτικά μαθήματα όπως π.χ. το μάθημα της «Δημιουργικής Γραφής και Αναγνωστικών Εμψυχώσεων» που τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις για ενασχόληση σε εναλλακτικά επαγγελματικά πλαίσια, διευρύνοντας έτσι τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Η ύπαρξη καινοτόμων μαθημάτων που διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ

Ποιες είναι οι ακαδημαϊκές δομές του Τμήματος και τι εναλλακτικό προσφέρει στους φοιτητές του (εργαστήρια, πρακτική άσκηση, δυνατότητες Erasmus, επαγγελματικές προοπτικές κ.ά.);

Το Τμήμα διαθέτει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, ενώ εμφανίζει τη μεγαλύτερη κινητικότητα σε επίπεδο ανταλλαγών Erasmus+. Επιπλέον, μέσω του εργαστηρίου Γλωσσολογίας και την Ομάδα δημιουργικής Γραφής και αναγνωστικών εμψυχώσεων που υποστηρίζει οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις γύρω από πρακτικές εμψυχώσεων και λαμβάνουν μέρος σε εθελοντικές δράσεις σε βιβλιοθήκες ή σχολεία. Τέλος, οι τεταρτοετείς φοιτητές του και οι απόφοιτοί του έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως εθελοντές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κομοτηνής αποκτώντας έτσι διδακτική πείρα.

Διαβάσαμε πως το Τμήμα σας και το αντίστοιχο Τμήμα του Καποδιστριακού εξασφάλισαν την παιδαγωγική επάρκεια από τους εισακτέους της φετινής χρονιάς. Πώς εξασφαλίστηκε η παιδαγωγική επάρκεια στο Τμήμα σας; Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Μέσα από ενέργειες της Διοίκησης του Τμήματος και σχετικών αποφάσεων που έλαβε η Γενική Συνέλευση και προωθήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ήταν το 2ο Τμήμα στην Ελλάδα που εξασφάλισε παιδαγωγική επάρκεια για τους φοιτητές τους εγγραφής 2013 και εξής. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος στον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, δυνατότητα που ενώ είχαν οι προηγούμενοι φοιτητές, είχαν απολέσει οι φοιτητές εγγραφής 2013 και εξής.

Από τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές παρατηρείται πληθώρα αποφοίτων, όταν παράλληλα αδυνατεί το κράτος να τους διορίσει στη Μέση Εκπαίδευση. Ποια πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι η στάση της Πολιτείας στο ζήτημα;

Παρόλο που αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως αιρετικό, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο στόχος του ‘Πανεπιστημίου’ ως θεσμού ήταν κυρίως η διεύρυνση του πνεύματος και η προαγωγή της επιστήμης. Πράγματι, ωστόσο, στις μέρες μας έχει συνδεθεί με την επαγγελματική αποκατάσταση. Η άποψή μου είναι ότι οι μαθητές πρέπει να επιλέγουν με έξυπνο τρόπο το πεδίο σπουδών που θα ακολουθήσουν, δίνοντας έμφαση σε ειδικότητες με μέλλον. Παράλληλα τα τμήματα πρέπει να έχουν πρώτιστο μέλημά τους να εφοδιάζουν τους φοιτητές με τα κατάλληλα εργαλεία που θα τους κάνουν ‘περιζήτητους’ στην αγορά εργασίας. Επίσης, όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης πρέπει να δίνουν έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Να μάθουν στους νέους να μην βλέπουν το διορισμό στο δημόσιο τομέα ως μοναδική δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά να είναι σε θέση να οραματίζονται, να συλλαμβάνουν ιδέες, να είναι σε θέση να τις υλοποιούν με επιτυχία και να βγάζουν κέρδος από αυτές. Οι Έλληνες πάντα φημίζονταν για το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο, και είναι κρίμα που τα τελευταία χρόνια αυτό είχε ατονήσει και όλοι είχαν στραφεί στο δημόσιο τομέα για απασχόληση. Επίσης, είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι το πανεπιστήμιο δεν θα πρέπει να αποτελεί τη μοναδική οδό για επαγγελματική αποκατάσταση. Το Κράτος θα είχε νόημα να αναβαθμίσει την επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση γιατί η χώρα χρειάζεται εκτός από επιστήμονες και καλά καταρτισμένους τεχνίτες ή άλλες ειδικότητες.

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ 1

Πρόσφατα, αναφερθήκατε σε προβλήματα υποδομών του Τμήματός σας. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτά τα ζητήματα;

Το κτιριακό είναι το βασικότερο πρόβλημα του Τ.Ε.Φ.. Τα μαθήματα γίνονται σε ΠΡΟΚΑΤ, ενώ η χωρητικότητα των αιθουσών θέτει προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Τέλος, ζητήματα θέρμανσης και ψύξης των χώρων δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη διδασκαλία και παρακολούθηση. Παρόλο που στο παρελθόν υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότησης ανέγερσης κτιρίου, δεν έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες από προηγούμενες διοικήσεις του τμήματος ώστε να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε η νέα διοίκηση του Πανεπιστημίου να στηρίζει όσο μπορεί την προσπάθεια μας.

Πώς είναι η κοινωνική ζωή στην Κομοτηνή;

Η Κομοτηνή θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν 7 πανεπιστημιακά τμήματα σε αυτήν. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις του πανεπιστημίου και της τοπικής κοινωνίας αλλά και να διασκεδάζουν σε μια μεγάλη ποικιλία χώρων διασκέδασης ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγεται: «Η Κομοτηνή είναι η πόλη που κλαίει κανείς δύο φορές. Μία όταν έρχεται και μία όταν φεύγει».

Γιατί κάποιος υποψήφιος της Γ Λυκείου να επιλέξει το Τμήμα σας και όχι πχ κάποιο μεγαλύτερης πόλης, όπως της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης;

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι να προτιμήσει κανείς το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Καταρχάς το πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που δίνει επιπλέον εφόδια σε σχέση με άλλα ομοταγή τμήματα και έχει εξασφαλισμένη την παιδαγωγική επάρκεια. Δεύτερον, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ καθηγητών και φοιτητών: καθώς ο αριθμός των φοιτητών κάθε έτος δεν είναι υπερβολικά μεγάλος, καθηγητές και φοιτητές γνωρίζονται μεταξύ τους και μέσα από την ενεργή συμμετοχή στη ζωή του τμήματος δημιουργείται ένα δέσιμο που δεν είναι εύκολο να συναντήσει κανείς σε τμήματα πιο μεγάλα όπως π.χ. της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης όπου αναπόφευκτα οι σχέσεις είναι πιο απρόσωπες. Τρίτον, το κόστος ζωής στην Κομοτηνή είναι σαφώς μικρότερο από ό,τι σε μεγαλύτερες πόλεις.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη.

Και εγώ σας ευχαριστώ.

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ 2

Να σημειώσουμε πως το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΤΕΦ με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία. Επίσης, διοργάνωσε διάφορες δράσεις ανοικτές για την πόλη όπως ομιλίες-διαλέξεις για το κοινό της πόλης, ή πολιτιστικούς περιπάτους. Θα βρείτε το πρόγραμμα εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!