ΕΚΠΑ: Master στην Κλινική Νευροφυσιολογία

της Ιωάννας Γιαννοπούλου

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κλινική Νευροφυσιολογία». Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο (2) ετών και κατά την ολοκλήρωση του απονέμεται τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) στην «Κλινική Νευροφυσιολογία» (επανίδρυση, ΦΕΚ 3285/08-08-2018). Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης για την ολοκλήρωση του.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών Ιατρικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, αν αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Νευροεπιστημών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ιατρούς, οι οποίοι ασχολούνται με τη Νευρολογία ή την Φυσιατρική.

Οι εισακτέοι φοιτητές θα είναι εικοσιπέντε (25) κατ’ ανώτατο όριο.

Η συνεισφορά κάθε φοιτητή για τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος ανέρχεται στα χίλια (1000) Ευρώ ανά εξάμηνο (4000 Ευρώ συνολικά).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά από τις 10/10/2020 έως 10/12/2020 στο klourentzos@gmail.com .

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Συμμετοχής.
 • Βιογραφικό σημείωμα. 
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 
 • Αναλυτική Βαθμολογία Α΄ Κύκλου σπουδών. 
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν). 
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). 
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.  
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2 επιπέδου. 
 • Σύντομη έκθεση στην οποία να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 ή αποδεικτικό αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ.

Κριτήρια επιλογής

 • Βαθμός πτυχίου, με έμφαση στην βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 20%.
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα 15%.
 • Ερευνητική δραστηριότητα-δημοσιεύσεις σε ποσοστό 15%.
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%.
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%. Σε αυτήν δίνεται έμφαση στη δυνατότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και ιδιαίτερα το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 15 ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Επιλογή Υποψηφίων

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, και σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των φοιτητών ξεπερνάει τους 25, επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν, για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και η συνέντευξη των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή. Η συνέντευξη ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μόνο σε όσους έχουν επιλεγεί βάσει των κριτηρίων. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία των συνεντεύξεων μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των αιτήσεων από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Τηλ.: 2105832464

Email: klourentzos@gmail.com 

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!