ΔΟΑΤΑΠ (4)

Παράρτημα 2

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακών, διδακτορικών) της αλλοδαπής.

Για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση: (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ)

Παράβολο 184,32€ για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου από αρμόδιο φορέα.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

i. τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

ii.  δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών  στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή και

iii. ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ……………………………………..

Επικυρωμένο αντίγραφο Βασικού Πτυχίου / Διπλώματος Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου.

Τίτλος Σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Ο τίτλος σπουδών πρέπει να είναι και θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) στη χώρα έκδοσης του τίτλου. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν απαιτούνται, αν το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο, στείλει απευθείας στον ΔΟΑΤΑΠ το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων με την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το Ίδρυμα στον ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών, εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου / διδακτορική διατριβή, η οποία επιστρέφεται μετά την αναγνώριση.

Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο ΔΟΑΤΑΠ από το Ίδρυμα προέλευσης του τίτλου ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (AROSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή του (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.

Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, (πλην διδακτορικών τίτλων των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο ΔΟΑΤΑΠ από το Ίδρυμα προέλευσης του τίτλου ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή της (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.

Επιστολή επιβεβαίωσης διδακτορικού τίτλου (μόνο για διδακτορικούς τίτλους των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο ΔΟΑΤΑΠ από το Ίδρυμα προέλευσης του τίτλου ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή της (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια των σπουδών, η ημερομηνία αποφοίτησης  ο τρόπος παρακολούθησης του διδακτορικού προγράμματος και ο τρόπος υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής.

Για διδακτορικούς τίτλους από: Ρουμανία, Σερβία και Βουλγαρία απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση σύμπραξης Ελληνικού Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι με Ίδρυμα της αλλοδαπής για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση που το τμήμα ενός Ιδρύματος δεν έχει κριθεί.

Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Σημείωση 1: Δικαιολογητικά απαιτούνται από κάθε Ίδρυμα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των σπουδών. Για την αναγνώριση προβλέπεται ότι το ήμισυ τουλάχιστον των σπουδών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο.

Σημείωση 2: Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογραφόντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει την σχετική σύμβαση.

Δείτε εδώ το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μέρος του αφιερώματος.

Παράρτημα 3

Πίνακας παραβόλων

Είδος

Τελικό ποσό σε ευρώ

Αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας Βασικού Τίτλου Σπουδών

230,40

Αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας Μεταπτυχιακού Τίτλου

184,32

Αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας Διδακτορικού Τίτλου

184,32

Αναγνώριση πτυχίου με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου

414,72

Επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών

230,40

Καθορισμός της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό τίτλων ως αδιαβάθμητων

51,20

Συμμετοχή σε εξετάσεις Οργανισμού, ανά μάθημα εξέτασης

148,48

Χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, ανά απόσπασμα

20,48

Χορήγηση ακριβών αντιγράφων που έχει εκδώσει ο ΔΟΑΤΑΠ ή φυλάσσονται στο αρχείο του, ανά ακριβές αντίγραφο

20,48

Παροχή κάθε είδους πληροφορίας και βεβαίωσης (αίτηση αναγνώρισης ομοταγούς ιδρύματος)

1.024

Παροχή κάθε είδους πληροφορίας και βεβαίωσης (αιτήσεις διάφορες, ανά αίτηση)

20,48

3 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.