Υποτροφίες Κληροδοτήματος Μπάρκα για Μεταπτυχιακό

της Γιώτας Γεροντίδου

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, προκηρύσσει 6 υποτροφίες Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα, από τα έσοδα τους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι υποτροφίες χορηγούνται σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού. Οι υποτροφίες είναι χρονικής διάρκειας ενός ή δύο ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο.

Προϋποθέσεις Χορήγησης Υποτροφιών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :Υποτροφίες Κληροδοτήματος Μπάρκα

 1. Να είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως των υποψηφίων.
 2. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ.

Το ποσό της υποτροφίας ανά έτος ανέρχεται στο ύψος των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€).

Δικαιολογητικά

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

 1. Αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου επικυρωμένο με βαθμό «άριστα» ή βεβαίωση της Σχολής αποφοίτησης ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του για την λήψη του πτυχίου του με το βαθμό άριστα.
 2. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.
 3. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του υποψηφίου από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Εθνικότητα και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου που προβλέπεται ανωτέρω (Ήπειρος). 
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.
 5. Βεβαίωση εγγραφής στο μεταπτυχιακό ή μεταδιδακτορικό πρόγραμμα ή βεβαίωση αποδοχής καθώς και επίσημες πληροφορίες του Πανεπιστημίου υποδοχής που θα περιλαμβάνουν: τον χρόνο έναρξης του προγράμματος σπουδών, την διάρκεια σπουδών (ελάχιστη/μέγιστη), δίδακτρα εάν υπάρχουν και πρόγραμμα μαθημάτων.
 6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( δύο όψεις )
 8. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής αυτών ή αναβολής στράτευσης για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του
 9. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (2 σελ. κατώτατο όριο)

Η προθεσμία ορίζεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επομένως, η προθεσμία λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2021.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!