Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

ΕΜΠ – ΠαΠει: MSc «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα»

του Ανδρέα Φράγκου

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σεΕΜΠ συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αποβλέπει στην εκπαίδευση επιστημόνων, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση μεθοδολογίας προβλημάτων συναφών με την επιστήμη του μηχανικού, και να εφαρμόζεται σε οικονομικές και διοικητικές αποφάσεις της παραγωγής και της τεχνολογίας.

MSc «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα»: Σκοπός του προγράμματος

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να εφοδιάσει στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων με δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέρχονται στις συνθήκες του σημερινού απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός είναι όχι μόνο η προσωπική ανάδειξη καθενός από τους αποφοίτους του προγράμματος, αλλά και η συμβολή στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης ως προς το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.

Αποδεκτοί υποψήφιοι – δίπλωμα

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται κατ’ αρχάς δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη:

α. απόφοιτοι των Σχολών του Ε.Μ.Π.

β. απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου,

γ. τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του Δ.Π.Μ.Σ.,

δ. απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διάρκεια

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση συνολικά 18 έως 20 μαθημάτων και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα κορμού τα οποία είναι κοινά και υποχρεωτικά και σε 6 (έως 8) μαθήματα επιλογής, από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον είναι από την κατεύθυνσης εξειδίκευσης η οποία επιλέγεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή (Μ.Φ.) κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο. Από τα μαθήματα επιλογής τα δύο τουλάχιστον επιλέγονται και παρακολουθούνται στο τελευταίο 4ο εξάμηνο μαζί με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους γίνεται, κατά κανόνα, απογευματινές ώρες.

Δίδακτρα

Το μεταπτυχιακό δεν έχει δίδακτρα και είναι δωρεάν.

Μαθήματα του MSc «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα»

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και μοντέρνα μαθήματα όπως: Δίκτυα Υπολογιστών, Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τεχνολογία Πολυμέσων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επιχειρηματικότητα, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων & Εφαρμογές, Διαδίκτυο και Ευφυής Ιστός, Εισαγωγή στη Διοίκηση Τεχνολογικών Καινοτομιών, Ανάπτυξη Προϊόντων, Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.ά.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κάθε χειμώνα με συνηθέστερο μήνα το Δεκέμβριο και τα μαθήματα ξεκινούν το εαρινό εξάμηνο για πρώτη φορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος (e-mail: technoeconomic@epu.ntua.gr, Δ/νση Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!