Πολεοδομία

MSc «Πολεοδομία – Χωροταξία» του ΕΜΠ

του Ανδρέα Φράγκου 

Πολεοδομία και Χωροταξία

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην πολεοδομία και χωροταξία. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένας νευραλγικός τομέας που διαμορφώνει τη φυσιογνωμία του κάθε τόπου και επηρεάζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δεδομένα.Πολεοδομία

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι η διεπιστημονική κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας ή αποφοίτων ισοτίμων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με σπουδές ειδίκευσης σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας καθώς επίσης και η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Ο διατμηματικός χαρακτήρας του προγράμματος συντελεί στην αρτιότερη κάλυψη θεμάτων σε μια περιοχή που θεωρείται από τη φύση της διεπιστημονική, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό και λόγω της δημιουργούμενης πολυμορφίας του φοιτητικού δυναμικού (αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί χωροταξίας, περιβαλλοντολόγοι, γεωγράφοι, κ.α.) Έχει τεθεί ως επιδίωξη η σε βάθος κατάρτιση στελεχών του δημόσιου τομέα αλλά και των επαγγελματιών μελετητών γενικότερα, σε μια περίοδο που τα ζητήματα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ελληνικό χώρο. Τέλος, επιδιώκεται η διάδοση του σύγχρονου προβληματισμού γύρω από τους μετασχηματισμούς του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου.

Αποδεκτοί υποψήφιοι – δίπλωμα

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί α) απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ,  β) απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ, γ) τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ, δ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι δώδεκα μήνες ενώ απαιτείται και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Δίδακτρα

Οι σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος δεν καταβάλλουν δίδακτρα για την παρακολούθησή του και είναι δωρεάν.

Μαθήματα

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και σοφιστικέ μαθήματα όπως: Το ζήτημα της μεθοδολογίας και της θεωρίας στο σχεδιασμό του χώρου, Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης, Κλιματική Αλλαγή και Χωρική Διακυβέρνηση, Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη, Παγκοσμιοποίηση και οι μετασχηματισμοί στη πόλη και το χώρο, Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης, Το «μοντέρνο» στη Θεωρία και την Πρακτική του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Γεωπολιτική και αστικός χώρος, Μετασχηματισμοί, αναπτυξιακές δυναμικές και σχεδιασμός ελληνικού χώρου με όρους αειφορίας, Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού, Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος, κ.ά.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κάθε καλοκαίρι. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος στο τηλέφωνο 210-7723806 και στο email dpms_pol@arch.ntua.gr. Πληροφοριακό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!