παιδικό βιβλίο

Π.Μ.Σ.: Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

της Ευγενίας Κοινούση

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», το δίπλωμα του οποίου δίνει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στην κατεύθυνση είτε του Παιδικού Βιβλίου είτε του Παιδαγωγικού Υλικού. Φέτος, οι εισακτέοι του Προγράμματος θα είναι 40.

Στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος

Επίκεντρο του εν λόγω προγράμματος είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων. Αυτοί οπλισμένοι με επαρκή τεχνογνωσία, θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση και βελτίωση των εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην σύγχρονη εποχή. Οι συμμετέχοντες μέσω της θεωρητικής τους κατάρτισης στο παιδικό βιβλίο και την παιδική λογοτεχνία, αλλά και της πολύτιμης εκπαιδευτικής χρήσης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο και τις νέες τεχνολογίες, που παρουσιάζονται πλέον συχνά στην σύγχρονη κοινωνία μας.

Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι θα έχουν όλα τα εφόδια και την δημιουργικότητα να αναδείξουν την τεράστια σημασία του εξωσχολικού βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνδυάζοντας τον «παλαιό» με τον «νέο» κόσμο.

Ο τίτλος του Προγράμματος -το οποίο είναι πλήρους φοίτησης- απαιτεί την παρακολούθηση και την επιτυχημένη εξέταση σε 10 μαθήματα, καθώς και την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Οι διαλέξεις των μαθημάτων θα γίνονται κατά κύκλους και σε αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες ώστε να διευκολύνονται και οι εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

Δεκτοί θα γίνουν φοιτητές και φοιτήτριες που κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο από Α.Ε.Ι. (και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών και αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ιδίου ή συναφούς με το εν λόγω Μεταπτυχιακό αντικειμένου. Επίσης και οι επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής (γνωστικού αντικειμένου ίδιου ή συναφούς) με την προϋπόθεση ότι οι υποχρεώσεις τους θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μεταπτυχιακό.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα παρακολούθησης του Προγράμματος θα είναι 2.400 ευρώ. Εκ των οποίων η πρώτη δόση (500 ευρώ) θα καταβληθεί στις πρώτες 15 μέρες μετά την ανακοίνωση των εισακτέων. Η δεύτερη δόση (500 ευρώ) θα καταβληθεί στην εγγραφή του α’ εξαμήνου. Η τρίτη δόση (500 ευρώ) τον Δεκέμβριο. Η τέταρτη δόση (500 ευρώ) τον Μάρτιο. Τέλος η πέμπτη δόση (400 ευρώ) τον Σεπτέμβριο.

Δικαίωμα απαλλαγής (έως και το 30% του συνόλου των συμμετεχόντων) από τα τέλη φοίτησης έχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες που το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει το 100% ή το οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος και ισχύει για την μοναδική συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η αίτηση για την απαλλαγή γίνεται μετά την εγγραφή των φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ.

Επίσης, παρέχεται και ένας αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης βάσει των οριζόμενων στον Νόμο και στους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Επιλογή

Οι εισακτέοι θα εξεταστούν στο μάθημα «Παιδικό Βιβλίο, Πρόσληψη και Διδακτική του». Ενώ η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν σε επόμενο χρόνο, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της πανδημίας. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα το Π.Μ.Σ..

Δικαιολογητικά αίτησης

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 17 Μάϊου του 2021 στις 23:59 στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά είναι τα εξής:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
  3. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου.
  6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) ξένων γλωσσών (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής). Όσοι δεν έχουν τα προαπαιτούμενα αποδεικτικά θα εξετασθούν στην εκάστοτε ξένη γλώσσα σε επιστημονικό κείμενο. Η ώρα και η ημερομηνία της εξέτασης θα γνωστοποιηθεί σε συνάρτηση με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας.
  7. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όσοι δεν έχουν τα προαπαιτούμενα αποδεικτικά θα εξετασθούν στο μάθημα «Στοιχεία Πληροφορικής». Η ώρα και η ημερομηνία της εξέτασης θα γνωστοποιηθεί σε συνάρτηση με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» (τηλ. 22410-99115 και e-mail Rhodes_PMS_Book@aegean.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!