ΠΜΣ: Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές

της Δέσποινας Μέγγιου

Το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσουν το διατμηματικό μεταπτυχιακό των δυο προαναφερόμενων σχολών με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές» .

Πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις ΜεταφορέςΤο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό απευθύνεται σε πτυχιούχους των εξής τμημάτων: Τμημάτων Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και Πληροφορικής Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) καθώς και απόφοιτοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. (Ά Πλοίαρχοι και Ά Μηχανικοί). Στην περίπτωση αυτή κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση προπαρασκευαστικών μαθημάτων που ανέρχονται στον αριθμό τρία. Σαφέστατα γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών του εξωτερικού.

Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 μεταπτυχιακούς φοιτητές και η διάρκεια του ορίζεται στα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε αυτό το χρονικό περιθώριο συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος περάτωσης της διπλωματικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική αν και για την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας προτείνεται είτε η ελληνική είτε η αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση τόσο της διπλωματικής όσο και των μαθημάτων οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος.

Προϋποθέσεις

Με την κατάκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, οι απόφοιτοι είναι σε θέση να διαχειριστούν τις νέες τεχνολογίες αυτοματισμού, καθώς να διαχειριστούν και να ηγηθούν με επιτυχία τόσο των ναυτιλιακών εργασιών, όσο και  του πλοίου. Ταυτόχρονα, με βάση την εκπαίδευση που έχουν λάβει και εκμεταλλευόμενοι τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και των συστημάτων ελέγχου, καλούνται να συνδυάσουν τις γνώσεις αυτές προς όφελός της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διακρίνεται για την εξειδίκευση σχετικά με τις αεροδιαστημικές εφαρμογές στον τομέα της Ναυτιλίας. Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι απασχολούνται με ζητήματα επιτήρησης  των θαλασσίων συνόρων, ελέγχου της μετανάστευσης, καθώς και με άλλες εφαρμογές εθνικού ενδιαφέροντος.

Με την περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών απονέμεται στους φοιτητές το μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο μπορεί να έχει μια από τις παρακάτω εξειδικεύσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics (Operational Management in Shipping and Supply Chain- Logistics)

  • Απώτερος στόχος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με την τεχνογνωσία, μεθοδολογία, λειτουργικών εργαλείων στο πεδίο της Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές. Κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε απόφοιτους των οικονομικών και διοικητικών επιστημών και πληροφορικής.

Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

  • Οι απόφοιτοι με αυτή την εξειδίκευση αποκτούν περαιτέρω γνώση σχετικά με θέματα ναυτικού αυτοματισμού και τεχνολογίας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές. Η συγκεκριμένη εξειδίκευση απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Τεχνικής και Θετικής κατεύθυνσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, λοιπόν καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021, καθώς το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό ξεκινά το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον φάκελο της υποψηφιότητας είναι τα εξής:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (το έντυπο της αίτησης παρέχεται στη Γραμματεία και στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ).
2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος.
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Δύο συστατικές επιστολές (μπορεί να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδότη κλπ.).
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω.
10. Υπεύθυνη Δήλωση (Επικυρωμένη από ΚΕΠ) ότι τα έγγραφα που προσκομίζονται με την αίτηση σας για τον φάκελο υποψηφιότητάς σας είναι αληθή και πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.
11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
12. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!