Υποτροφίες Διδακτορικών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας για το έτος 2019-2020

Διδακτορικές Υποτροφίες στη Φλωρεντία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

του Στέλιου Αμπατζίδη

Είσαι Έλληνας υποψήφιος διδάκτορας και επιθυμείς να ενταχθείς σε κάποιο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών; Αν η απάντηση είναι θετική, τότε υπάρχει λύση. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προσφέρει πέντε υποτροφίες σε Έλληνες ερευνητές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι κλάδοι, πάνω στους οποίους οι Έλληνες υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να ενταχθούν, είναι οι παρακάτω:

 1. Ιστορίας και Πολιτισμού
 2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 3. Νομικών Επιστημών
 4. Οικονομικών Επιστημών

Προϋποθέσεις ένταξης

Οι υποψήφιοι στους οποίους μπορούν να χορηγηθούν οι υποτροφίες πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών.
 • Να μην έχουν διδακτορικό τίτλο.
 • Να ξέρουν τουλάχιστον πολύ καλά την Αγγλική Γλώσσα.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή αναβάλει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Είναι υποχρεωτική η άδεια των μόνιμων ή συμβασιούχων δημοσίων υπαλλήλων και η υποβολή της.

Υποβολή Αιτήσεων-Επιλογή

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά καθώς και αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, πηγαίνοντας στο γραφείο του ΙΚΥ έως τις 8 Φεβρουαρίου 2019 με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: αντίγραφο ταυτότητας, επίσημο έγγραφο για Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δ.Ο.Υ., αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής (C1) και στρατολογικής κατάστασης και τέλος, μία υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986)..

Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα διεξαχθεί από τα αρμόδια όργανα του Ε.Π.Ι Φλωρεντίας και τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, καλούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και άλλα δικαιολογητικά που δεν κατέθεσαν σε προηγούμενο στάδιο (αναγνωρίσεις πτυχίων και Master, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων κλπ.). Επίσης, οι ίδιοι καλούνται να υποβάλλουν στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια, σύμβαση επιχορήγησης με το ΙΚΥ. Καταληκτική προθεσμία για τα παραπάνω είναι η 30η  Αυγούστου 2019.

Διάρκεια Υποτροφίας  

Η μέγιστη διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται στους 36 μήνες, με ενδεχόμενο τροποποίησης αυτής, έπειτα από συμφωνία του Ι.Κ.Υ. με το Ε.Π.Ι.

Οικονομικές Παροχές

Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας το Πανεπιστήμιο χορηγεί στους υποτρόφους:

 • Μηνιαίο ποσό ύψους 1.089,21€ για ένα μέρος από τα έξοδα διαβίωσής τους,
 • 450€ κατ’ ανώτατο όριο για τμήμα των εξόδων ασφάλισης για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη
 • 250€ για τμήμα των εξόδων της πρώτης τους εγκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ!