θαλάσσια
ΠΜΣ στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

MSc «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» στο ΕΜΠ

του Ανδρέα Φράγκου

Θαλάσσια

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι η κάλυψη των αναγκών της ναυτικής τεχνολογίας και των τεχνολογικών και ερευνητικών εξελίξεων αιχμής πάνω στη θαλάσσια τεχνολογία και επιστήμη, που είναι συνυφασμένες και με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα:

  • Την εκμετάλλευση θαλάσσιων και υποθαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής θάλασσας και παράκτιων ζωνών, ανάκτηση κυματικής ενέργειας, εξαγωγή υδρογονανθράκων και ορυκτών από το θαλάσσιο περιβάλλον, κ.α.).
  • Τον θαλάσσιο τουρισμό και ναυταθλητισμό (π.χ. μαρίνες, ιστιοπλοϊκά σκάφη, κ.α.).
  • Την προστασία και παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών (π.χ. ιδιότητες και χαρακτηριστικά ελληνικών θαλασσών, προβλήματα μεταφοράς και διάχυσης της ρύπανσης, μέσα προστασίας, κ.α.).

Θαλάσσια

“Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία”: Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτική και Θαλάσσια Οικονομία είναι:

  • Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας που είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.
  • Η σε βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.
  • Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

“Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία”: Κριτήρια

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ ή ομοταγών ισοτίμων και αναγνωρισμένων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ισοτίμων και αναγνωρισμένων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής κυρίως θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης σε ποσοστό το οποίο θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. Τέλος, γίνονται επίσης δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών, ως ο νόμος ορίζει.

Διάρκεια και Δίδακτρα

Για την ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ  απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακή εργασία. Τα εννέα (9) τουλάχιστον από τα δώδεκα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα τρία (3) το πολύ κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Από τα υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) το πολύ ανήκουν στα μαθήματα βάσης και πέντε (5) τουλάχιστον στα μαθήματα της ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής.

Η κανονική διάρκεια σπουδών υποδιαιρείται σε τρία εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση των υποχρεωτικών και μέρους ή όλων των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων βάσης και ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής και το τρίτο στη παρακολούθηση των ενδεχόμενων υπολειπόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας.

Οι σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία” δεν καταβάλλουν δίδακτρα για την παρακολούθησή του, καθώς είναι δωρεάν.

Μαθήματα

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα μαθήματα όπως: Ειδικά Θέματα Ναυτικής και Θαλάσσια Υδροδυναμικής, Μετρήσεις & Μετρητικές Εφαρμογές για Θαλάσσιες Εφαρμογές, Δυναμική Συμπεριφορά Πλοίων σε Θαλάσσιους Κυματισμούς και Εφαρμογές στη Σχεδίαση, Δυναμική Ευστάθεια και Ασφάλεια Πλοίου, Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβαλλοντικών Κινδύνων στις Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Εξόρυξης Πετρελαίου και Αερίου, Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών, Συνθήκες Περιβάλλοντος και Φορτίσεις Θαλάσσιων Κατασκευών, Υλικά Ναυπηγικών και Θαλάσσιων Κατασκευών και Μέθοδοι Κατεργασίας τους, Σεμινάρια σε Προβλήματα Θαλάσσιας και Υποθαλάσσιας Τεχνολογίας, Θαλάσσιες Μεταλλικές Κατασκευές, Συσκευές Ανάκτησης Θαλάσσιας Ενέργειας, Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική, Δυναμική της Ατμόσφαιρας των Ωκεανών, Εισαγωγή στις ΑΠΕ από τη Θάλασσα, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεις Δεδομένων για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, κ.ά

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κάθε καλοκαίρι. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος στα τηλέφωνα 210-7721938/1926 και στο email secrmet@mail.ntua.gr. Πληροφοριακό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!