MSc «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία»

του Ανδρέα Φράγκου

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι η κάλυψη των αναγκών της ναυτικής τεχνολογίας και των τεχνολογικών και ερευνητικών εξελίξεων αιχμής στον τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας και επιστήμης, που είναι συνυφασμένες και με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα:

  • Την εκμετάλλευση θαλάσσιων και υποθαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής θάλασσας και παράκτιων ζωνών, ανάκτηση κυματικής ενέργειας, εξαγωγή υδρογονανθράκων και ορυκτών από το θαλάσσιο περιβάλλον, κ.α.).
  • Τον θαλάσσιο τουρισμό και ναυταθλητισμό (π.χ. μαρίνες, ιστιοπλοϊκά σκάφη, κ.α.).
  • Την προστασία και παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών (π.χ. ιδιότητες και χαρακτηριστικά ελληνικών θαλασσών, προβλήματα μεταφοράς και διάχυσης της ρύπανσης, μέσα προστασίας, κ.α.).

θαλάσσια

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ είναι:

  • Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης σε καινοτόμους μεθόδους και διεπιστημονικές τεχνικές καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελλήνων επιστημόνων στον κρίσιμο τομέα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας, με στόχο να προκύψουν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, απολύτως κατάλληλα και ικανά για να δώσουν λύσεις στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας, πεδίο ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας στα πλαίσια της Ε.Ε. και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.
  • Η ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσματικών ικανοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι πλήρως ικανοί για την παραγωγή καινοτόμου γνώσης.
  • Η ευφυής αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με αποτέλεσμα την ισορροπημένη και πολυσχιδή εκπαίδευση των νέων επιστημόνων.

Αποδεκτοί υποψήφιοι – δίπλωμα

Γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ ή ομοταγών ισοτίμων και αναγνωρισμένων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού. Μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι ισοτίμων και αναγνωρισμένων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού από το χώρο της θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης. Τέλος, γίνονται επίσης δεκτές προς αξιολόγηση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων άλλων τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

θαλάσσια

Διάρκεια

Για την περάτωση του μεταπτυχιακού  χρειάζεται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακή εργασία. Τα εννέα (9) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα τρία (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Από τα υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) το μέγιστο εμπεριέχονται στα μαθήματα βάσης και πέντε (5) τουλάχιστον ανήκουν στα μαθήματα της ροής στην οποία εξειδικεύεται ο μεταπτυχιακός σπουδαστής.

Η κανονική διάρκεια σπουδών χωρίζεται σε τρία εξάμηνα, από τα οποία τα δύο πρώτα ασχολούνται με την παρακολούθηση των υποχρεωτικών και μέρους ή όλων των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και το τρίτο αφορά στην παρακολούθηση των υπολειπόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και βέβαια στην πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Δίδακτρα

Οι σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος δεν καταβάλλουν δίδακτρα για την παρακολούθησή του και είναι δωρεάν.

Μαθήματα

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα μαθήματα όπως: Ειδικά Θέματα Ναυτικής και Θαλάσσια Υδροδυναμικής, Μετρήσεις & Μετρητικές Εφαρμογές για Θαλάσσιες Εφαρμογές, Δυναμική Συμπεριφορά Πλοίων σε Θαλάσσιους Κυματισμούς και Εφαρμογές στη Σχεδίαση, Δυναμική Ευστάθεια και Ασφάλεια Πλοίου, Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβαλλοντικών Κινδύνων στις Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Εξόρυξης Πετρελαίου και Αερίου, Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών, Συνθήκες Περιβάλλοντος και Φορτίσεις Θαλάσσιων Κατασκευών, Υλικά Ναυπηγικών και Θαλάσσιων Κατασκευών και Μέθοδοι Κατεργασίας τους, Σεμινάρια σε Προβλήματα Θαλάσσιας και Υποθαλάσσιας Τεχνολογίας, Θαλάσσιες Μεταλλικές Κατασκευές, Συσκευές Ανάκτησης Θαλάσσιας Ενέργειας, Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική, Δυναμική της Ατμόσφαιρας των Ωκεανών, Εισαγωγή στις ΑΠΕ από τη Θάλασσα, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεις Δεδομένων για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, κ.ά.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κάθε καλοκαίρι. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος στα τηλέφωνα 210-7721938/1926 και στο email secrmet@mail.ntua.gr. Πληροφοριακό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!