Πολεοδομία

MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση»

του Ανδρέα Φράγκου

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών με έμφαση σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Παρέχει προχωρημένη εκπαίδευση και εξειδίκευση σε πλήθος γνωστικών αντικείμενων που περιλαμβάνουν τη θεωρητική μηχανική και τις εφαρμογές της, τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ειδικά θέματα κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, το σχεδιασμό μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών καθώς και εφαρμογές γεωτεχνικών έργων. Το μεταπτυχιακό παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε σύγχρονες αριθμητικές μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού.

Σκοπός του προγράμματος “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών”

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παραγωγή επιστημόνων με διεπιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο του σχεδιασμού και της ανάλυσης των κατασκευών με απώτερο σκοπό τη στελέχωση της κατασκευαστικής βιομηχανίας με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων. Επίσης παρέχει το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο για τους φοιτητές του που επιλέγουν να ακολουθήσουν ερευνητική πορεία σε επίπεδο Διδακτορικής Διατριβής.

Αποδεκτοί υποψήφιοι στο πρόγραμμα “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών”

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Πολιτικούς Μηχανικούς αποφοίτους Ελληνικών Πολυτεχνείων 5ετούς κύκλου σπουδών ή ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή και σε Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων. Οι κατηγορίες υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα είναι οι εξής:

  • Απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και άλλων συγγενών Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  • Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων/ Σχολών ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης της χώρας.
  • Απόφοιτοι Πολυτεχνείων ή Τεχνικών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων, κάτοχοι διπλώματος ισοτίμου με M.Sc. ή M.Eng. μικρότερης διάρκειας των 5 ετών, μπορούν να γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα της Δομοστατικής και Γεωτεχνικής κατεύθυνσης από τα μαθήματα του 5ετούς προγράμματος σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξ αυτών, οι φοιτητές παρακολουθούν δέκα (10) μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο ημερολογιακά έτη.

Δίδακτρα

Το μεταπτυχιακό δεν έχει δίδακτρα και είναι δωρεάν.

Μαθήματα

Στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ θα βρείτε όλα τα μαθήματα.

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα μαθήματα όπως: μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία, προχωρημένη δυναμική των κατασκευών, συνοριακά στοιχεία, πειραματική αντισεισμική τεχνολογία, σχεδιασμός καλωδιωτών κατασκευών και μεμβρανών, θεωρία σχεδιασμού επισκευών και ενισχύσεων, σχεδιασμός τεχνικών έργων, σχεδιασμός κτιρίων από χάλυβα, πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης τεχνικών έργων, μηχανική μάθηση, μέθοδοι διερεύνησης υπεδάφους, κ.ά.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κάθε καλοκαίρι με συνηθέστερο μήνα τον Ιούνιο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 210-7723613.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!