MSc Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

MSc Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

της Ελένης Βασιλοπούλου

Γενικές Πληροφορίες

Tο Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου  σε συνεργασία µε τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει τη λειτουργία του Δι-ιδρυµατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) µε τίτλο: «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Προκήρυξη

Το ΔΠΜΣ διαρκεί τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης. Συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα ολιγοήμερου κύκλου εντατικών διαλέξεων που θα πραγματοποιείται στην έδρα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα υλοποίησης αυτών εξ’ αποστάσεως. Επίσης, θα παρέχονται ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης εξ’ αποστάσεως μάθησης, µε αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, κατά τις απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται µόνο μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συµµμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Κριτήρια εισαγωγής υποψηφίων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

 • Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ.
 • Πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις για το ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα έως και την Κυριακή 11/07/2021. Συγκεκριμένα υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδώ
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος.

Για τους φοιτητές/τριες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων

Σε πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια εισαγωγής θα κληθούν, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, εντός του Αυγούστου. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός Αυγούστου 2021 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Δίδακτρα

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στις 4.500€ τα οποία καταβάλλονται στις εξής τέσσερις (4) δόσεις: 500 € µε την εγγραφή (αρχές Οκτωβρίου) 1000 € µε τη λήξη των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου (Φεβρουαρίου) δόση 1500 € µε τη λήξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου (Ιουνίου) δόση 1500 € (Οκτωβρίου του επόμενου έτους). Σημειώνεται πως σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ, όσα δίδακτρα έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», προσφέρει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης βάσει του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος. Ο αριθμός όσων απαλλάσσονται δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημά. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που οι φοιτητές/-τριες λαμβάνουν ήδη υποτροφία από κάποια άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή από τα δίδακτρα του παρόντος Π.Μ.Σ.

Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής μέρους των τελών φοίτησης. Για τη χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας θα ληφθούν υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια φοιτητών και φοιτητριών πλήρους φοίτησης. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδέχεται να τύχουν της συγκεκριμένης απαλλαγής θα κληθούν να παρέχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων, διάρκειας οκτώ ωρών εβδομαδιαίως. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε το site του Π.Μ.Σ ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. 22730-82054, Fax 22730- 82209, dmicsd@icsd.aegean.gr).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!