Matsumae

Υποτροφίες για Ερευνητές από το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae στην Ιαπωνία

του Κωνσταντίνου Κουντουριώτη

Matsumae
Βουδιστικός Ναός Kiyomizu-dera (清水寺)

Σύμφωνα με την ιδέα του ιδρυτή του Διεθνούς Ιδρύματος Matsumae (MIF), “Για μια μεγαλύτερη κατανόηση της Ιαπωνίας και μια διαρκής παγκόσμια ειρήνη“, η MIF ξεκίνησε το πρόγραμμα ερευνητικών υποτροφιών το 1980.

Το πρόγραμμα “2019 Research Fellowship” έχει κυκλοφορήσει. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Αυγούστου 2018.

Προϋποθέσεις Επιλογής

Οι αιτούντες μη ιαπωνικής εθνικότητας που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα αίτησης.

  • Nα έχουν λάβει επιστολή πρόσκλησης από κάποιο ίδρυμα υποδοχής (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.α.) στην Ιαπωνία.
  • Να διαθέτουν D. (Διδακτορικό), ή να αναγνωρίζεται από την Matsumae International Foundation ότι διαθέτουν ισοδύναμα ακαδημαϊκά προσόντα.
  • Πρέπει να είναι ηλικίας 49 ετών ή νεότεροι κατά την υποβολή των εγγράφων.
  • Πρέπει να έχουν επαρκείς ικανότητες στην αγγλική ή ιαπωνική γλώσσα.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν προηγούμενες ή τρέχουσες εμπειρίες διαμονής στην Ιαπωνία. (Εκτός από τη βραχυπρόθεσμη διαμονή, π.χ. επισκέψεις στα αξιοθέατα, συνέδρια)
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε απασχόληση στις χώρες καταγωγής τους. Πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες τους μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους από την υποτροφία της MIF.
  • Οι αιτούντες πρέπει να είναι υγιείς.

Πεδία Έρευνας & Σπουδών

Matsumae
Tokyo (東京都)

Στα πεδία έρευνας όπως η φυσικές επιστήμες, η μηχανική και η ιατρική θα δίνεται προτεραιότητα, καθώς θεωρούνται πρώτιστης σημασίας.

Χρονική Περίοδος & Αριθμός Συνεδριάσεων

Οι υποψήφιοι υποδεικνύουν την περίοδο υποτροφίας με τη διάρκεια της διαμονής που απαιτείται για το ερευνητικό έργο (Έγγραφο Εφαρμογής # 2) μεταξύ 3 και 6 μηνών. Καλούνται να υποδείξουν και τον μήνα που αρχίζει μεταξύ Απριλίου του 2019 και Μαρτίου του 2020. (π.χ. 5 μήνες από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2019) η Matsumae International Foundation σχεδιάζει να προσκαλέσει περίπου 20 ερευνητές / μελετητές.

Ιδρύματα Υποδοχής στην Ιαπωνία

Matsumae
Όρος Fuji (富士山)

Οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ιδρύματα υποδοχής (πανεπιστήμια, εθνικά ερευνητικά ιδρύματα ή αντίστοιχες εγκαταστάσεις στον ιδιωτικό τομέα) στα οποία θα διεξάγουν την έρευνά τους. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν την αποδοχή τους από αυτά τα ιδρύματα υποδοχής πριν υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Η Matsumae International Foundation δεν είναι σε θέση να δώσει συμβουλές ή σύσταση σε υποψήφιο για φορέα υποδοχής στην Ιαπωνία.

Διαδικασία Αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν το τρέχον τεύχος της Ανακοίνωσης Υποτροφίας από την MIF. Ή να κάνουν λήψη της ανακοίνωσης από τον ιστότοπο της MIF και να εκτυπώσουν τη φόρμα αίτησης σε μορφή PDF ή αρχείου MS Word. Η MIF δεν μπορεί να διατυπώσει αιτήσεις για παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και άλλους όρους που απαριθμούνται στην Ανακοίνωση Υποτροφίας και δεν θα δεχθεί τέτοιου είδους αιτήματα. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από την χώρα καταγωγής του αιτούντος. Η MIF δέχεται αυτά που υποβάλλονται ταχυδρομικώς. Οι αιτήσεις αυτές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας δεν θα γίνονται δεκτές. Η αίτηση πρέπει να παραληφθεί από την MIF έως τις 17:00 στις 31 Αυγούστου 2018 (ώρα Ιαπωνίας). Η αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή για οποιονδήποτε λόγο μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όλα τα ακόλουθα έγγραφα (#1 – #7) πρέπει να είναι σε μέγεθος Α4 και να υποβληθούν όλα μαζί σε ένα πακέτο με ταχυδρομική αλληλογραφία. Όλα τα έγγραφα πρέπει να δαχτυλογραφούνται. Τα χειρόγραφα έγγραφά δεν γίνονται αποδεκτά, εκτός εάν αναγνωριστεί επαρκής λόγος από την MIF. Τα έγγραφα πρέπει να είναι γραμμένα στα Αγγλικά και μόνο στα Αγγλικά. Η MIF δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν για την υποβολή της αίτησης και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, εάν είναι απαραίτητο. Όλα τα έγγραφα που λαμβάνει η MIF θα γίνουν ιδιοκτησία της MIF και δεν θα επιστραφούν.

Φόρμα αίτησης

(Οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιούν το πρωτότυπο έντυπο που παρέχεται από την MIF. Δεν είναι αποδεκτό ένα αυτο-προσαρμοσμένο έντυπο.)

Το έντυπο αποτελείται από δύο σελίδες. Η φωτογραφία του αιτούντος, που έχει ληφθεί τους τελευταίους τρεις μήνες, πρέπει να επισυνάπτεται. Οι αιτούντες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα στοιχεία του εντύπου, χωρίς καμία εξαίρεση, συμπληρώνονται σωστά στα καθορισμένα κενά. Το έντυπο αίτησης πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα τον ίδιο.

Το ερευνητικό πρόγραμμα

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει το έγγραφο ερευνητικού έργου το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τη μεθοδολογία, το περιεχόμενο της έρευνας και τον οδικό χάρτη του έργου. Το ερευνητικό αυτό έργο πρέπει να βασίζεται σε συζητήσεις με τον καθηγητή / ακαδημαϊκό και το σχεδιαζόμενο περιεχόμενο πρέπει να είναι συνεπές με τις ερευνητικές εγκαταστάσεις του ιδρύματος υποδοχής.

Ανατύπωση της πιο σημαντικής δημοσίευσης από τον αιτούντα

Εάν δεν είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, επισυνάψτε μια περίληψη / σύνοψη στα αγγλικά.

Προσωπικό ιστορικό (βιογραφικό σημείωμα)

Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πλήρη κατάλογο των δημοσιεύσεων: πότε και πού δημοσιεύθηκαν, συν-συγγραφείς, αριθμός σελίδων κ.λπ. Παρακαλείσθε να αναφέρετε με κόκκινο χρώμα τον τίτλο της δημοσίευσης στον κατάλογο που υποβλήθηκε ως στοιχείο “# 3”.

Μια συστατική επιστολή από τον εργοδότη του αιτούντος

που πιστοποιεί την ακαδημαϊκή ικανότητα και τα επιτεύγματά του και επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα της άδειας σπουδών κατά τη διάρκεια της περιόδου υποτροφίας.

Πιστοποιημένα αντίγραφα για όλα τα ακαδημαϊκά πιστοποιητικά (για Ph.D., MA / MS / MD, BA / BS)

που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια ιδρύματα Σε περίπτωση που τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, επισυνάψτε την αγγλική μετάφραση.

Επιστολή πρόσκλησης υπογεγραμμένη από τον καθηγητή/ υπεύθυνο φορέα του ιδρύματος υποδοχής.

Η επιστολή αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη περίοδο παραμονής, το ερευνητικό σχέδιο, τη διαθεσιμότητα ερευνητικών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού και τη διευθέτηση του χώρου διαμονής, στο πλαίσιο του προγράμματος MIF Fellowship Programme. (Η επιστολή πρόσκλησης με τη μορφή απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι αποδεκτή).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!