ΠΑΔΑ: ΠΜΣ Animation Δισδιάστατο Τρισδιάστατο  Κινούμενο Σχέδιο

της Ιωάννας Γιαννοπούλου

Το τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο» (ελληνικός τίτλος) ή «ANIMATION» (αγγλικός τίτλος).

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων πάνω στις επιστήμες σχεδιασμού animation. Επιπλέον, μέσω της αξιοποίησης τεχνικών του animation και εννοιών της οπτικής επικοινωνίας, του σχεδιασμού και της σύνθεσης, στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή Animation Projects. Η διδασκαλία γίνεται με ενεργητικές πρακτικές μάθησης.

Στόχοι του Π.Μ.Σ.

 • Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως αποφοίτους Σχολών Καλλιτεχνικών Σπουδών, Πληροφορικής και Προγραμμάτων Κατάρτισης.
 • Οι απόφοιτοι να καταρτιστούν με θεωρητικές γνώσεις και να αποκτήσουν τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στους τομείς του animation και των ψηφιακών και κινηματογραφικών μέσων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και της έρευνας.
 • Οριοθέτηση διαδραστικών δεξιοτήτων που παρέχονται μέσω του animation και των λοιπών ψηφιακών δημιουργικών εργαλείων στην 4η βιομηχανική επανάσταση.
 • Διερεύνηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων αυτών μέσω του animation σε πολλαπλές εφαρμογές.
 • Εφαρμογή πρακτικών ενεργητικής μάθησης μέσω ομαδικών εργασιών και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, αλλά και μέσω καινοτόμων τεχνολογιών μάθησης με την αξιοποίηση των αρχών της οπτικής επικοινωνίας και του σχεδιασμού.

Μετά την αποφοίτηση τους από το Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τις επιστημονικές τους γνώσεις. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν σε ερευνητικές ομάδες και να συμβάλουν στην εξέλιξη και στελέχωση αυτού του επιστημονικού κλάδου.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. μετά την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμει δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Animation (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο).

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:

 • κατόχους τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή ΤΕΙ της ημεδαπής  ή
 • ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών & Γλώσσα Διδασκαλίας

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την κατάκτηση του τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, ένα εκ των οποίων διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική αν εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. ξενόγλωσσοι φοιτητές. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική. Ωστόσο, δύναται να συγγραφεί στην αγγλική με αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και εφόσον λάβει έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 3.000 ευρώ για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Από την προβλεπόμενη ποσότητα εισαγωγής ανά έτος των υποψηφίων που προσδιορίζονται σε (25) είκοσι πέντε ανά κύκλο σπουδών. H καταβολή των χρημάτων γίνεται σε 3 δόσεις στην αρχή του εξαμήνου. Μετά την αποδοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα γίνεται η καταβολή της πρώτης δόσης 1000 ευρώ και πριν ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο η καταβολή της δεύτερης δόσης.

Σε περίπτωση μη καταβολής της δόσης (Α ή Β δόσης στις περιόδους που αναγράφεται), ο-η φοιτητής-ρια δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο (μετά την πληρωμή), ο-η φοιτητής-τρια δεν παρακολουθήσει το πρόγραμμα, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1).

Δικαιολογητικά –Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, ηλεκτρονικά  στο email: ma.animation@uniwa.gr  από  15/12/2020 έως 8/2/2021 με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα.
 • Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές προερχόμενες είτε από καθηγητή τους, είτε από εργοδότη.
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως 500 λέξεις, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα καταγράψουν τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα αναφερθούν στις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Β2 Αγγλικής), όπως περιγράφονται στον κανονισμό, ή αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα που ομιλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:

 • στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, και
 • στη συνέντευξη. 

Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής του φάκελου υποψηφιότητας:

Διεύθυνση Γραμματείας Π.Μ.Σ. «ANIMATION Διασδιάστατο και Τρισδιάσταο Κινούμενο Σχέδιο»: Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

Κτίριο Κ8 Γραφείο Γραμματείας Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (ισόγειο) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω
Τηλ: 210 5385466 / 6977963341 (κ. Ελένη Μούρη)

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!