Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΜΠΣ “Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων”

του Δήμου Αναγνώστου 

Ο τομέας της καλλιέργειας και γενικότερα της αγροτικής ανάπτυξης είναι από τους σημαντικότερους τομείς γεωργικής ανάπτυξης, ακόμη και στην σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας και των γρήγορων ρυθμών εξέλιξης της κοινωνίας. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους νέους επίδοξους αγρότες και καλλιεργητές να ασχοληθούν σε βάθος με την αγροτική ζωή.

Αντικείμενο του Π. Μ. Σ.

Θεμέλιο της έρευνας είναι η επιστημονική κατάρτιση και η ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακων καλλιεργειών. Σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων καθώς και τη διαχείριση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και την παραγωγή αγρούς πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και  φυτών

Ακόμη, σκοπός του προγράμματος συνιστά η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα, να διαχειριστούν το σύγχρονο εξοπλισμό των θερμοκηπιακών μονάδων και να βοηθήσουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και ασφαλών τροφίμων με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα τα οποία περιλαμβάνουν 7 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός έτους φοίτησης. Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι 15.

Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι γεωτεχνικών και πολυτεχνικών τμημάτων, τμημάτων θετικών και οικονομικών επιστημών των πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ. Ε. Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με βαθμό μεγαλύτερο του 6,50. 

Διαδικασία εγγραφής και εισαγωγής στο Π. Μ. Σ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο greentech@uth.gr της γραμματείας του Π. Μ. Σ. στο καθορισμένο σύμφωνα με την πρόσκληση χρονικό διάστημα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • η αίτηση υποψηφιότητας που βρίσκεται στο τέλος της προκήρυξης
  • φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • αντίγραφο πτυχίου
  • βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ
  • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  • βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
  • δύο συστατικές επιστολές καθώς
  • υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων

Σύστημα επιλογής εισακτέων

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με εξέταση γραπτή όπου απαιτείται βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος με το 5. Ο φάκελος υποψηφιότητας και η συνέντευξη όπου οι υποψήφιοι με μέσο όρο μικρότερου του 5 με άριστα το 20 αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

Προθεσμίες Υποβολής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 2 Δεκεμβρίου 2020 έως και 31 Ιανουαρίου 2021 να υποβάλλουν στην γραμματεία του Π. Μ. Σ. μόνο ηλεκτρονικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δέκτες. Η διεξαγωγή της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί 4 Φεβρουαρίου 2021. Η ώρα εξέτασης θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Η διεξαγωγή της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021.

Εν κατακλείδι, η αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη πάρα την εξέλιξη της τεχνολογίας και της κοινωνίας παραμένει ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομικής ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας. Οι νέοι πρέπει να σκεφτούν σοβαρά αυτήν την επιλογή ώστε να αναβιώσουν την αγροτική οικονομία με σύγχρονες και εξελιγμένες μεθόδους παραγωγής.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!