Ίδρυμα Μποδοσάκη: Τέσσερις Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες

της Μαρίας Λεβαντή

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, επιθυμώντας να συνεχίσει να προάγει την επιστημονική έρευνα, προκηρύσσει για 14η επαναλαμβανόμενη χρονιά μεταδιδακτορικές υποτροφίες, για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022 στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 3. ΥΛΙΚΑ – ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 4. ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 8. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 9. ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 11. ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 12. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 13. ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
 14. ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 15. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους υποψήφιους λήγει την 1η Μαρτίου 2021. Ιδιαίτερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος 4 υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

Διάρκεια & Ποσό Υποτροφίας

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Tο ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 18.000€ ετησίως, για έρευνα στην Ελλάδα και σε 30.000€ ετησίως για έρευνα στο εξωτερικό. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς βεληνεκούς. Το Ίδρυμα αποφασίζει για τη χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση. Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας. Κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αίτησής του με προσωπικό e-mail στα τέλη Μαΐου του 2021.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
 • Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή διδακτορικού διπλώματος πανεπιστημίου του εξωτερικού.

Δεκτοί γίνονται και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 • Ηλικία μέχρι 30 ετών, δηλαδή οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1990. Για τους υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι μέχρι 32 ετών, δηλαδή οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1988.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).
 • Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει αίτηση, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου. Για την υποβολή πατήστε εδώ.

Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας

 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτογραφία προσώπου του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.
 • Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές καθηγητών που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στο scholarships@bodossaki.gr από τους ίδιους τους καθηγητές.
 • Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα.
 • Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κλπ. (εφόσον υπάρχουν).
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 α) ότι δεν κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας, β) ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, γ) ότι παρέχει ρητή συγκατάθεση προς το Ίδρυμα για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον σκοπό της εξέτασης της υποψηφιότητάς του, δ) ότι δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο, καθώς και ε) (για τους άντρες υποψηφίους) ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Οριστικοποίηση Υποτροφίας

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, οι επιλεγέντες πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα:

 • Βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από το ερευνητικό κέντρο στο οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα. Η βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διευθυντή ή υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και η διάρκειά τους.

Υποχρεώσεις Υποτρόφου

Μετά την οριστικοποίηση της υποτροφίας κάθε υπότροφος υποχρεούται:

 • Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα για το οποίο έλαβε την υποτροφία.
 • Να υποβάλει, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του πρώτου έτους της υποτροφίας, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντος ερευνητή.
 • Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
 • Να δηλώνει αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκειά τους.
 • Να μνημονεύει το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως χορηγό της υποτροφίας σε κάθε δημοσίευμα που θα αφορά στη μεταδιδακτορική του έρευνα.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία για τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται μέσω email στο scholarships@bodossaki.gr.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!