Πανεπιστήμιο Πατρών: Human-Computer Interaction

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα εξής τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ).

Σκοπός προγράμματος

Human-Computer Interaction

Το πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις με σκοπό την παραγωγή νέας εφαρμοσμένης γνώσης σε θέματα σχετικά με τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογιών (τεχνολογίες που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους) και τη μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των χρηστών με σύγχρονες τεχνολογίες. Οι φοιτητές/ φοιτήτριες του ΔΠΜΣ θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα ενισχύσουν την τεχνική/θετική τους κατάρτιση καθιστώντας τους έτοιμους επαγγελματίες, ικανούς όχι μόνο  να σχεδιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες διαδραστικού χαρακτήρα, αλλά και να παρέχουν υπηρεσίες σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων σε φορείς έρευνας και ανάπτυξης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας ή διεθνώς.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα

Το Δ.Π.Μ.Σ κάνει δεκτούς  διπλωματούχους/πτυχιούχους από τα εξής τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ):

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Φυσικής
 • Μαθηματικών
 • Πληροφορικής

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί/δεκτές και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων/Σχολών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μέχρι 1η Νοεμβρίου.

Κριτήρια επιλογής για εισαγωγή στο πρόγραμμα

Τα κριτήρια επιλογής είναι ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ., ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας, η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου/ της υποψήφιας και η συνέντευξη. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι τις 15/07/2022 (α’ φάση). Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των 30 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης και εκ νέου δικαιολογητικά, μέχρι και τις 31/08/2022 (β’ φάση). 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για το πρόγραμμα

Ο φοιτητής στέλνει την αίτηση ηλεκτρονικά εδώ. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Human-Computer Interaction

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
 4. Αποδεικτικά στοιχεία καλής (επίπεδου Β2 ή μεγαλύτερο του κρατικού τίτλου γλωσσομάθειας) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας .
 5. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους, όπου τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να έχουν υπογραφή. Ωστόσο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τις αποστείλει και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση secretary-postgrad@ece.upatras.gr 
 6. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών και αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (αν υπάρχουν).
 7. Τίτλους Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (αν υπάρχουν). Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει βαθμό αποφοίτησης της τάξης 7/10 ή ισοδύναμο αυτού.
 8. Οι κάτοχοι τίτλων αλλοδαπής προέλευσης υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές, και σε περίπτωση που η αίτησή τους γίνει αποδεκτή πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα και μεταφρασμένα (στην Ελληνική γλώσσα) από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Για την αποφοίτηση τους απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Όλες οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν πριν την έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
 9. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 10. Μία πρόσφατη φωτογραφία

Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα 

Οι φοιτητές βρίσκουν την προκήρυξη για το πρόγραμμα εδώ και μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις στις ιστοσελίδες: http://hcimaster.upatras.gr και  http://www.ece.upatras.gr, στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών: 2610-996493 και στο e-mail: secretary-postgrad@ece.upatras.gr 

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!