Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΠΜΣ “Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας”

του Γιάννη Λαγού

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας με έδρα τον Βόλο. Ιδρύθηκε το 1984 και, μέχρι τις αρχές του 2019, αποτελούνταν από 6 Σχολές και 18 τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία. Τον Ιανουάριο του 2019, με το Νόμο 4589, τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καταργήθηκαν και το σύνολο των Τμημάτων Εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πλέον, το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 8 Σχολές και συνολικά 35 Τμήματα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανήκει στα νεότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και σε αυτό φοιτούν περίπου 14.000 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.500 μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες.

Προκηρύσσεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τo τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

Στόχοι Προγράμματος

Στόχοι του ΠΜΣ είναι να παρέχει στους υποψηφίους:

 1. Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την κατανόηση των αρχών και των τεχνολογιών της ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα όπως, Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα, Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Απελευθέρωση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Οικονομικά Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Μικροδίκτυα.
 3. Ευρεία κατανόηση των ζητημάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε σχετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την απαραίτητη γνώση των μεθόδων για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
 4. Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.
 5. Απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληροφορίες Φοίτησης

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 60 ECTS που περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι Μεταπτυχιακών Μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη και σε μερική φοίτηση. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε πλήρη βάση είναι δύο εξάμηνα.

Το παρόν Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Τεχνολογία και τις Θετικές Επιστήμες ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες όπως: Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής τους.

Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης 2000 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον είναι δυνατό να προσφερθούν υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα, τίτλο άλλου Π.Μ.Σ., κ.λπ.).
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσαςμε σχετικό πιστοποιητικό, τουλάχιστον Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα. 
 5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου.οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα του επαγγελματικού τους χώρου.
 6. Βιογραφικό σημείωμα.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια ή/και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες Ι.Κ.Υ. ή άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!