Ειδική Αγωγή

ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή

της Βίλλυς Δοβλέ

Στο ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πήρε την απόφαση για το ξεκίνημα ενός μεταπτυχιακού με κέντρο εστίασης του την Ειδική Αγωγή. Με την άμεση υποστήριξη του ΠΜΣ, στο μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί απόφοιτοι διάφορων Τμημάτων ΑΕΙ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και όσοι είναι κάτοχοι του Α’ κύκλου σπουδών της ημεδαπής ή των ομοταγών.

Διαδικασία Υποβολής

Η έναρξη υποβολής του φακέλου αίτησης για τους υποψήφιους είναι στις 13-03-2021 έως και τις 16-04-2020. Για να γίνει δεκτή η αίτηση, πρέπει να είναι ταχυδρομημένη με συστατική επιστολή. Επίσης, θα πρέπει να έχει και ταχυδρομική σφραγίδα που θα αναγράφει την ημερομηνία. Η ταχυδρομική διεύθυνση που όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν το φάκελο τους, είναι η παρακάτω:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Σταδίου 5, ισόγειο (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 105 62, Αθήνα. 

Δικαιολογητικά

Κατά τη διάρκεια του έτους από τους υποψήφιους, οι επιλαχόντες θα είναι 20 με βάση τον κανονισμό. Για την πραγματοποίηση της αίτησης υποβολής για το μεταπτυχιακό, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Από την προκήρυξη του μεταπτυχιακού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την αίτηση τους με την ειδική φόρμα που θα βρουν μέσα στην ιστοσελίδα.
  • Βιογραφικό, στο οποίο θα αναγράφονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μαζί με μια φωτογραφία των ενδιαφερομένων.
  • Ένα αντίγραφο του πτυχίου τους. Ειδάλλως μια βεβαίωση που να επικυρώνει τη φοίτηση τους στη σχολή τους. Ταυτόχρονα, απαραίτητο θεωρείται να υπάρχει η αναγραφή του βαθμού, όσον αφορά το πτυχίο.
  • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας για όσους είναι κάτοχοι του C2. Για όσους δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν ένα ξενόγλωσσο πτυχίο θα πραγματοποιηθούν ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των γνώσεων τους.
  • Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα πιστοποιούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα και ότι θα συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση.
  • 2 συστατικές επιστολές, είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ταχυδρομείου στο φάκελο υποψηφιότητας, είτε σε μορφή πρωτότυπου έντυπου.
  • Μια φωτοτυπία της ταυτότητας των υποψηφίων που θα περιέχει και τις δύο όψεις.
  • Ένα συνοπτικό προσωποποιημένο κείμενο που θα αφορά τις δεξιότητες, τα προσόντα των ενδιαφερομένων και τους λόγους που έχουν κάνει αίτηση στο τρέχον μεταπτυχιακό.
  • Με όλα τα παραπάνω, σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι κλίνονται να υποδείξουν τις πιθανές πιστοποιήσεις που τυχόν μπορεί να έχουν και οι οποίες θα σχετίζονται άμεσα με την Ειδική Αγωγή.
Για περαιτέρω πληροφορίες, όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο υποστήριξης του ΠΜΣ μέσω του e-mail pmsea@ecd.uoa.gr αλλά και της ιστοσελίδας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!