Οικονομικές Σπουδές

Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του ΟΠΑ

της Ελευθερίας Χασάπη

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές 2021-2022

Προκηρύσσεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για πτυχιούχους πανεπιστημίου με διαφορετικό επιστημονικό/γνωσιακό υπόβαθρο και ενδιαφέρον για θέματα διεθνούς εμβέλειας, όπως διεθνών οικονομικών, διεθνούς επιχειρηματικής στρατηγικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές για το διάστημα 2021-2022. Στόχος είναι η παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με τις εξειδικεύσεις:

 • Α. Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων [International Business Economics]
 • Β. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά [European Law and Economics]

Δύο τμήματα σπουδών προσφέρονται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

 • Τμήμα Πλήρους φοίτησης (full time) 12μηνης διάρκειας απευθυνόμενο σε νέους αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα τον κύκλο σπουδών τους.
 • Τμήμα Μερικής φοίτησης (part time) 24 μηνών που απευθύνεται σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

Αριθμός υποψηφίων και διαδικασία υποβολής αίτησηςΟικονομικές Σπουδές

  Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, κατόπιν υποβολής τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση σε δύο κύκλους:

 • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 16/04/2021
 • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2021

Υποβολή αίτησης

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. Σύνδεση στον σύνδεσμο https://e-graduate.applications.aueb.gr
 2. Εντοπισμός στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
 3. Επιλογή τμήματος πλήρους ή μερικής φοίτησης (αυστηρά σε ένα από τα δύο τμήματα)
 4. Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανωτέρω σύνδεσμο)
 2. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία  τύπου διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1 ή C2, όλα τα αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της προσκόμιση του αποδεικτικού αυτού στοιχείου το αργότερο δύο μήνες μετά την έναρξη του ΠΜΣ.
 5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Καθηγητές για το Τμήμα Πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το Τμήμα Μερικής φοίτησης) ηλεκτρονικά επισυναπτόμενες από τον καθηγητή ή τον εργοδότη αντίστοιχα.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, μόνο για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης: βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας, μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου, προϋπηρεσίας.
 7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διαδικασία – Τέλη Φοίτησης

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 4.200€, καταβαλλόμενα σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ κατ’ εξαίρεση προβλέπεται δια ζώσης υποβολή δικαιολογητικών ή ταχυδρομική αποστολή τους, κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας με τον υποψήφιο. Τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο) των ξενόγλωσσων εγγράφων και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους. Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 6ος όροφος, Γραφείο 605 (Καθημερινά 11:00 – 15:00, τηλ: 210-8203642 & 697, inteu@aueb.gr).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!