68 Υποτροφίες στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος»

Της Νεφέλης Στεφοπούλου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», προσκαλούνται υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εφαρμοσμένη έρευνα βιομηχανικού προσανατολισμού να υποβάλλουν ερευνητικές προτάσεις στην Αγγλική γλώσσα για σύναψη συμβάσεων υποτροφίας ή εργασίας. Οι θέσεις ανέρχονται στις εξήντα οκτώ (68) και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2017.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων οι συμβάσεις θα έχουν την εξής «μορφή»:

Υποψήφιοι Διδάκτορες (PhD) με διάρκεια σύμβασης υποτροφίας τεσσάρων (4) ετών.

Υποψήφιοι Μεταδιδάκτορες (Postdoc) με διάρκεια σύμβασης εργασίας τριών (3) ετών.

Υποψήφιοι Συνεργαζόμενοι Ερευνητές με διάρκεια σύμβασης εργασίας τριών (3) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι και υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τη πρόταση σύμφωνα με τον οδηγό συμπλήρωσης που έχει αναρτηθεί για την κάθε μία κατηγορία στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1936.  Η πρόταση υποβάλλεται σε συνεργασία με έναν ερευνητή του Κέντρου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερευνητικές προτάσεις που θα υποβληθούν είναι απαραίτητο να «ταυτίζονται» με το ερευνητικό ενδιαφέρον της εκάστοτε εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2017 (όπως προαναφέρθηκε) μέσω email με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α. π.  015/2016-2672 Προκήρυξη (η παρούσα προκήρυξη, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έντυπα που απαιτούνται,  βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους είναι απαραίτητο να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής  ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Φωτοαντίγραφο  των τίτλων  σπουδών  τους.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή για τους άρρενες υποψηφίους.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

(α) Ότι  δεν έχουν  καταδικαστεί  για  κακούργημα  και σε  οποιαδήποτε  κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την  υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος  καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική  δυσφήμιση, καθώς  και για οποιοδήποτε  έγκλημα  κατά της γενετήσιας  ελευθερίας  ή  οικονομικής  εκμετάλλευσης  της γενετήσιας  ζωής, δεν  έχουν , λόγω  καταδίκης, στερηθεί  τα  πολιτικά τους  δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

(δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλουν πράξη αναγνώρισης των  τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: http://www.demokritos.gr, ενώ για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Σοφία Μαγκιά στο τηλέφωνο: 210-6503022 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: smagki@central.demokritos.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!