5 Υποτροφίες στο Aalto University στη Φινλανδία

 

Το Πανεπιστήμιο Aalto της Φιλανδίας, και συγκεκριμένα το Τμήμα Εφαρμοσμένης Φυσικής-Department of Applied Physics προκηρύσσει την πλήρωση 5 θέσεων PhD ερευνητών και επιστημονικών συνεργατών, σε τομείς που αφορούν Υπεραγώγιμα Qubits και Κβαντικά Φαινόμενα.

Oι θέσεις

Επιστημονικός Συνεργάτης

  1. Αφορά στην ανάπτυξη ενός επεξεργαστή πολλαπλών qubit για κβαντικούς υπολογιστές και προσομοιώσεις. Το πρόγραμμα καθοδηγείται από μία ομάδα εργασίας και χρηματοδοτείται από τοΤεχνολογικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Φινλανδίας και το Ίδρυμα Jane and Aatos Erkko Foundation. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν υποψήφιοι και ως Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές.

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

2. Περιλαμβάνει την μελέτη κβαντικών φαινομένων και την ανάπτυξη κβαντικών συσκευών στο πλαίσιο υπεραγώγιμων κυκλωμάτων. Το έργο χρηματοδοτεί το Φινλαδικό Κέντρο Αριστείας Κβαντικής Τεχνολογίας-Finnish Centre of Excellence in Quantum Technology (QTF).

3. Θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη συσκευών και μεθόδων για τον έλεγχο της διασποράς και της συνοχής των κβαντικών κυκλωμάτων. H εκπόνηση της εργασίας βασίζεται στην Κβαντική Τεχνολογία Περιβάλλοντος για τα Κατευθυνόμενα Συστήματα του Doc

4. Σχετίζεται με την δημιουργία ανιχνευτών μικροκυμάτων ενός φωτονίου. Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας κβαντο-ραντάρ σε συχνότητες μικροκυμάτων. Η θέση αυτή μπορεί να μετατοπιστεί και σε συνέργεια με άλλα παρόμοια έργα.

5. Θα μελετήσει τον πολλαπλασιασμό φωτονίων μικροκυμάτων, κβαντικών επιδράσεων και μετρολογίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρησιμοποίηση πηγών φωτονίων μικροκυμάτων και ανιχνευτών φωτονίων.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Φυσική Συμπυκνωμένων Υλικών ή ισοσύναμο πτυχίο του τομέα της Σχετικότητας. Εναλλακτικά, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει την διδακτορική του διατριβή πριν την έναρξη της σύμβασης.
  • Δημοσιεύσεις ή/και έρευνα σε υπεραγώγιμα κυκλώματα ή σχετικού τομέα.
  • Καλή γνώση αγγλικών.
  • Ισχυρή θέληση για την προαγωγή της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στο μέγιστο δυνατό διεθνές επίπεδο

*για τη θέση 1 απαιτείται η ικανότητα του υποψηφίου να μπορεί να εργαστεί με ομάδες

Μισθός και διάρκεια

Ο τυπικός μισθός των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών κυμαίνεται από 3500€ έως 3800€ μηνιαίως και του Επιστημονικού Συνεργάτη μπορεί να είναι υψηλότερος, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του Τμήματος. Ο ετήσιος φόρτος εργασίας είναι 1624 ώρες και οι εργασίες θα έχουν ως έδρα την Πανεπιστημιούπολη Otaniemi.

Πώς να κάνετε αίτηση

Θα πρέπει να αναφέρετε σαφώς στο έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης σε ποια θέση υποβάλλετε αίτηση (θέσεις 1-5) και σε ποιον τομέα (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ή Επιστημονικός Συνεργάτης). Το υλικό αίτησης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα στα αγγλικά:

  • Τον λόγο που θέλετε να συμμετάσχετε- Motivation Letter (μέχρι μία σελίδα).
  • Βιογραφικό σημείωμα με βασικά στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας) και εργασίες, δημοσιεύσεις, έρευνα, επίπεδο γνώσεων φυσικής και μηχανικής, καθώς και αποκτειθέντα πτυχία με την αντίστοιχη βαθμολογία ή τυχόν βραβεία και τιμές.
  • Δύο Συστατικές Επιστολές ή στοιχεία επικοινωνίας δύο επιβλέποντων καθηγητών.

Η αίτηση γίνεται στο πάνω μέρος της σελίδας (ʺApply for this jobʺ). Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλλούν ως ενιαίο αρχείο PDF το αργότερο έως τις 5 Αυγούστου 2018. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ξεκινήσει άμεσα. Το Πανεπιστήμιο Aalto μπορεί να αφήσει τη θέση ανοιχτή ή να παρατείνει την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Αναλυτικότερα, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Ιδρύματος.