Πανεπιστήμιο Πατρών: 5 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

του Ανδρέα Φράγκου

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει 5 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 προάγοντας έτσι την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής και προετοιμάζοντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες ερευνητές για να σταδιοδρομήσουν σε αντίστοιχες ερευνητικές θέσεις.

Αντικείμενο έρευνας

Τα θέματα προς επιλογή είναι ελεύθερα, όμως δύο (2) από τις 5 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων  θα μπορούσαν να αφορούν τις θεματικές ενότητες: (α) Βίος και έργο του Παναγιώτη Μιχελή και (β) Ελληνικές επιστημονικές εταιρίες και επιτροπές αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά: Ελληνική Εταιρία Αισθητικής, Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων, κ.λ.π.).

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (με βάση υπόδειγμα).
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικού (σχεδιαστικού και/ή θεωρητικού έργου) με όλη τη σειρά δημοσιεύσεων και εργασιών (αντίγραφα)που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και σε άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.
  3. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (με σύντομη περιγραφή του ερευνητικού τομέα και αντικειμένου, υποδεικνυόμενη μεθοδολογία, αναφορά στην κύρια βιβλιογραφία και σαφές χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της έρευνας) στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες που τίθενται από τον υποψήφιο διδάκτορα.
  4. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας και επαρκούς γνώσης τυχόν άλλων γλωσσών (με προτεραιότητα στη Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, και Ιταλική γλώσσα) ή άλλης που να σχετίζεται με το ερευνητικό αντικείμενο και τη συναφή βιβλιογραφία.
  5. Οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Καθηγητές Α.Ε.Ι. σε κλειστό φάκελο από τον υπογράφοντα τη συστατική απ’ ευθείας προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
  6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων.
  7. Αντίγραφα σπουδαστικών εργασιών (portfolio) που έχουν παρουσιαστεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  8. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (εφόσον υπάρχει) που να συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας καθώς και τη βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υφίσταται).
  9. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψηφίους.
  10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Πτυχία/Διπλώματα του εξωτερικού:

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων εξωτερικού που δεν διαθέτουν πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ χρειάζεται  αντίγραφο της αίτησης που έχουν παραθέσει στην υπηρεσία και μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι θα παραδώσουν την προαναφερθείσα αναγνώριση μόλις εκδοθεί.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά εδώ , και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας, με όλα τα απαραίτητα και συμπληρωματικά δικαιολογητικά, προς τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέχρι τις 25 Ιουλίου 2021 (βάσει της σφραγίδας ταχυδρομείου), ή διαφορετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αφού αποστείλουν το φάκελο υποψηφιότητας τους εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, να το γνωστοποιήσουν στη Γραμματεία αμέσως μετά την αποστολή, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 2610 969913 & 2610 997553 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.upatras.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Oδηγός Υποτροφιών του Citycampus  σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!