Υποτροφίες για Master από το ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη»

της Γιώτας Διαμαντή

Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ή εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Πιο συγκεκριμένα οι υποτροφίες αφορούν  μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών). Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000€ ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις. Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000€ ετησίως.

Στόχος της χορηγικής πολιτικής του Ιδρύματος, είναι η οικονομική ενίσχυση ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε κρατική ή άλλου είδους χρηματοδότηση. Κατεβάστε την αίτηση για ενίσχυση φυσικού προσώπου.

Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει χορηγήσει περισσότερες από 800 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, διαθέτοντας συνολικά πλέον των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Πεδία μεταπτυχιακών σπουδών των ενδιαφερόμενων

Η αναζήτηση του υψηλού κοινωνικού και ανθρωπιστικού στόχου στις κατευθύνσεις, που ορίζει η διαθήκη του Άρη Βουδούρη, ιδίως μετά την οικονομική και κοινωνική κρίση που έπληξε την πατρίδα μας, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ιδρύματος. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται ότι το Ίδρυμα πρέπει να συγκεντρώσει τη χρηματοδότηση στην ανθρωπιστική βοήθεια τόσο μεμονωμένων ατόμων, όσο και Ιδρυμάτων πρόνοιας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η χορήγηση υποτροφιών περιλαμβάνει πολλά πεδία σπουδών και τις υποκατηγορίες αυτών, αναλυτικά:

 • Ανθρωπιστικές – κοινωνικές επιστήμες
 • Ιατρική, Φυσικές & Βιολογικές επιστήμες
 • Τεχνολογικές επιστήμες

Προϋποθέσεις χορηγήσεως υποτροφιών

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη υποτροφιών από πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας –αρίστους και με έφεση στη μόρφωση και την επαγγελματική πρόοδο, όπως προβλέπει η διαθήκη του Άρη Βουδούρη– είναι συγκεκριμένες και ακολουθείται αυστηρά η διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία που ορίζει η προκήρυξη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πλήρως το υψηλό επίπεδο των υποτρόφων και ολοκληρώνεται πάντα επιτυχώς η συνέχιση των σπουδών τους. Πιο αναλυτικά προκειμένου να αιτηθεί κάποιος υποψήφιος θα πρέπει:

 • Να είναι Έλληνας κατά το γένος, γεννηθείς από 01.01.1995 και έπειτα.
 • Να είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50.
 • Να γνωρίζει άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμεί να σπουδάσει.
 • Να μην έχει τόσο ο ίδιος, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για τη συνέχιση των σπουδών του.
 • Να παρουσιαστεί σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν.
 • Να αποστείλει ταχυδρομικά μέσω συστημένης τον φάκελό του μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.

Υποβολή Αιτήσεων

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Συμπληρωμένο έντυπο αιτήσεως που μπορείτε να το βρείτε εδώ. Προσοχή: οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται ιδιοχείρως και να τηρείται αυστηρά ο προβλεπόμενος στο έντυπο αριθμός λέξεων, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός, αναλυτική βαθμολογία. Αυτοί οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, μπορεί να υποβάλουν αντί τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και τελικό μέσο όρο .
 • Αποδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών τους.
 • Εγγραφή ή προεγγραφή ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας, για την αποδοχή τους από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο προτίθενται να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους από τα οποία θα προκύπτει σαφώς το αντικείμενο σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι έως την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία εξέτασης των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η αποδοχή τους, έστω και υπό όρους, από το Πανεπιστήμιο και να έχει υποβληθεί στο Ίδρυμα το σχετικό έγγραφο.
 • Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος Οικονομικού έτους (δηλαδή της προηγούμενης οικονομικής χρήση) του υποψηφίου και των γονέων του.

Στοιχεία που θα ζητηθούν από τους υποτρόφους μετά την ανακήρυξη των ως υποτρόφων από το ίδρυμα

 • Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα. Το Ίδρυμα δεν χορηγεί παράλληλη υποτροφία και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους.

Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος. Μετά την οριστική ανακήρυξη των Υποτρόφων, υπογράφεται μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου σύμβαση Υποτροφίας, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Υποτρόφων έναντι του Ιδρύματος. Το έντυπο της συμβάσεως είναι στην διάθεση των υποψηφίων εφόσον ζητηθεί.

Ουδεμία αίτηση θα εξετάζεται αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και δεν συνοδεύεται από όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
Νίκης 16, 7ος όροφος
ΤΚ 10557, Αθήνα

Καλή επιτυχία!

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!