Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Τα Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκήρυξε το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Γνωστικά πεδία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 • Κλινική Διαβητολογία
 • Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Γενικές πληροφορίες

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται στις αρχές Μαρτίου του 2023 και η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται: Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

 • η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) υποχρεωτικών μαθημάτων (6 στο 1ο εξάμηνο και 6 στο 2ο εξάμηνο) και
 • η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής κατά την διάρκεια του 3ου εξαμήνου ή η πραγματοποίηση Κλινικής Άσκησης.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση: https://forms.gle/n8TYSm99Rn3MAmyJ7
 2. Έντυπη αίτηση
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (πρότυπο Βιογραφικό σημείωμα 2022)
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση γραμματείας για τους τελειόφοιτους. Στην περίπτωση πτυχιούχων από ιδρύματα της αλλοδαπής απαραίτητο είναι το πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο να αποδεικνύει την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
 7. Δύο συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 10. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση masterindiabetes@gmail.com. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν σε μορφή pdf.

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Συνάφεια και Βαθμός πτυχίου
 • Σχετική εργασιακή και ερευνητική εμπειρία
 • Τεκμηριωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών (σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων)
 • Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες
 • Προσωπική διαδικτυακή συνέντευξη.

Η ύπαρξη συστατικών επιστολών καθώς και η γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Το κόστος  του εν λόγω Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα 3.300 € και καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου, ήτοι 1.100 € ανά εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http://diabetes.ihu.gr/ ή απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Προγράμματος.

Επικοινωνία μέσω email στο: masterindiabetes@gmail.com

Τηλέφωνο γραμματείας: 2310.013.100

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!