διευκολύνσεις φοιτητών

Ο οδηγός πρωτοετών απαριθμεί για εσάς όλες τις φοιτητικές διευκολύνσεις που προβλέπονται από τους δύο τελευταίους νόμους. Πολλές μπορεί να είναι ακόμα σε αδράνεια… Παλέψτε, όμως. Μην μένετε στα λόγια, ευκαιρίες υπάρχουν και δυνατότητες δίνονται:

1. Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ. Αρκεί να επισημάνουμε τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας που πρέπει κάθε Ίδρυμα να έχει. Πρέπει να πιέσουν οι φοιτητές (εδώ προβλέπονται δύο εκπρόσωποι) να συγκροτηθούν οι Μονάδες αυτές που κύριο σκοπό θα έχουν να εργάζονται πάντα για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Πολλά ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορεί να μη βρίσκονταθι στα πρώτα είκοσι του κόσμου, ωστόσο βρίσκονται αρκετά ψηλά στις παγκόσμιες λίστες αξιολόγησης (δείτε εδώ πχ). Οι φοιτητές, και ειδικά οι παλαιότεροι, με την εμπειρία που έχουν ως δέκτες της διδασκαλίας μπορούν να προτείνουν και να πιέσουν για πάρα πολλά πράγματα. Οι καθηγητές θα διευκολυνθούν στο έργο τους αν προτείνετε και εσείς ιδέες. Άλλωστε, ενδεχομέως το κίνητρο των φοιτητών για αναβάθμιση των σπουδών είναι ισχυρότερο από αυτό των καθηγητών. Το citycampus.gr θα επανέρχεται συχνά σε αυτό το θέμα.

2. Διαφάνεια και δημοσιότητα. Όλα όσα αφορούν τους φοιτητές πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο. Έναρξη μαθημάτων, προγράμματα εξετάσεων και πολλά άλλα. Ακόμα και οι απολογισμοί των διοικητικών οργάνων σας αφορούν να τους διαβάζετε και να τους συζητάτε.

3. Γραμματεία. Είναι η επικοινωνία του κάθε τμήματος με τους φοιτητές. Αρμοδιότητά της είναι να πχ διεκπεραιώνει κάθε γραφειοκρατική διαδικασία: να καταχωρεί βαθμούς, να τηρεί το μητρώο των φοιτητών, να διαπιστώνει εάν κάποιος έφτασε στο πολυπόθητο πτυχίο, να εκδίδει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα βιβλιάρια υγείας κλπ. Στην αρχή ενδεχομένως απογοητευτείτε από την τεράστια ουρά στις εγγραφές. Δεν είναι πάντα αυτή η εικόνα, καθώς πολλές αρμοδιότητες των γραμματειών (όπως πχ τα συγγράμματα) έχουν περάσει σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Να φροντίζετε πάντα να γνωρίζετε τις ώρες που δέχεται κόσμο (δεν είναι πάντα ανοιχτές), τις προθεσμίες που θέτει για κάποιες διεκπεραιώσεις υποθέσεων, τα τηλέφωνά της, ενδεχομένως ποιος υπάλληλος ασχολείται με ποιο θέμα και κυρίως τα έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να κάνετε κάτι. Οι περισσότερες γραμματείες – αν όχι όλες – ενημερώνουν για πλείστα θέματα τους φοιτητές μέσα από τις ιστοσελίδες των τμημάτων.

4. Συνήγορος του φοιτητή. Σε κάθε ίδρυμα προβλέπεται η θέση ενός συνήγορου του φοιτητή για διάφορα θέματα που άπτονται των σχέσεων των φοιτητών με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα, δηλαδή καθηγητές ή διοικητικό προσωπικό και γραμματείες. Ο συνήγορος του φοιτητή μπορεί να είναι και εν ενεργεία καθηγητής του Ιδρύματος και για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά του προβλέπεται δυνατότητα αποχής από τα διδακτικά του καθήκοντα. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν ασχολείται με θέματα εξετάσεων και βαθμών.

5. Γραφεία διασύνδεσης. Σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα πρέπει να λειτουργεί Γραφείο Καινοτομίας και Διασύνδεσης με σκοπό μεταξύ άλλων να παρέχει σε φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος πληροφόρηση για ζητήματα σταδιοδρομίας, υποστηρίζοντάς τους και στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων και σε ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας, περαιτέρω σπουδών και εξεύρεσης εργασίας. Αποστολή αυτού του γραφείου είναι επίσης και η διοργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, όταν αυτή προβλέπεται ως προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου και η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμβουλευτικής με μέντορες και αποφοίτους σε ζητήματα καινοτομίας και κοινωνικής δράσης και η προώθηση καινοτόμων ιδεών από φοιτητές που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες. Το citycampus.gr έχει παρατηρήσει κάποια πολύ καλά οργανωμένα γραφεία διασύνδεσης, όπως πχ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Χρειάζεται πολλή πίεση για να λειτουργήσουν προς όφελός σας.

Σε κάθε ίδρυμα, στο πλαίσιο του Γραφείου Καινοτομίας και Διασύνδεσης που προβλέπεται στο άρθρο 60, παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης για ζητήματα σταδιοδρομίας, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, για την υποστήριξη των φοιτητών τόσο στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο σε ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας ή/και περαιτέρω σπουδών αλλά και στην εξεύρεση εργασίας.

6. Φοιτητικά δάνεια και υποτροφίες. Τα ιδρύματα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος (θα το πούμε και πάλι, πιέστε…).

Παράλληλα, σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύματος.

Επίσης, οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας (τράπεζες κλπ), με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για το σκοπό αυτό το ελληνικό δημόσιο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες. Η αποπληρωμή του δανείου από τους φοιτητές πραγματοποιείται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη της επαγγελματικής απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου στους φοιτητές, οι οποίες συναρτώνται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του φοιτητή, καθώς και με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του ίδιου και της οικογένειάς του, η διαδικασία και ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α΄124) που προβλέπει τη χορήγηση δανείων και στους μεταπτυχιακούς με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

7. Γραφεία υποστήριξης φοιτητών. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ενιαίας ή αυτοτελούς ανά σχολή υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενημέρωση για τη συνολική λειτουργία του ιδρύματος και την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την παροχή πληροφοριών σε υποψήφιους φοιτητές. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της υπηρεσίας και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας της.

8. Εξέταση μετά από πολλαπλές “αποτυχίες”. Εάν κάποιος φοιτητής απορριφθεί περισσότερες από τρεις φορές σε κάποιο μάθημα, του δίνεται η δυνατότητα να εξεταστεί ενώπιον επιτροπής τριών καθηγητών με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής. Στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχει ο καθηγητής υπεύθυνος του μαθήματος.

9. Εναλλακτική εξέταση. Φοιτητές με διεγνωσμένη δυσλεξία ή αναπηρία δικαιούνται να εξετάζονται προφορικά. Οι κωφοί δικαιούνται και διερμηνέα στην νοηματική γλώσσα.

10. Σύμβουλος σπουδών. Είναι κάτι σαν τον tutor ή supervisor των αγγλικών πανεπιστημίων. Προβλέπεται από το άρθρο 35 του νόμου 4009 και είναι υποχρέωση των σχολών να παρέχουν στους φοιτητές συμβούλους σπουδών από το διδακτικό τους προσωπικό.

11. Εργαζόμενοι φοιτητές. Εκτός από τη μερική φοίτηση που πρακτικά παρατείνει τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών σε κάθε τμήμα, οι εργαζόμενοι φοιτητές δικαιούνται υποχρεωτικά άδεια από την εργασία τους (σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αδιακρίτως) προεκειμένου να παραστούν σε εξετάσεις.

12. Σαφείς κανόνες στην αξιολόγηση. Αντιγράφουμε το άρθρο 37 του νόμου 4009. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και με δαπάνες του ιδρύματος στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραμμα μελέτης το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης το υμαθήματος, τη σχετική βιβλιογραφία και κάθε άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση. Ευκαιρία να πιέσετε…

13. Τμήμα ξένων γλωσσών. Επειδή για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται από το νόμο και η γνώση μιας ξένης γλώσσας, τα Ιδρύματα οφείλουν να διαθέτουν δωρεάν διδασκαλία ξένων γλωσσών.

14. Ηλεκτρονικές διευκολύνσεις. Τα μαθήματα που επιλέγει ο φοιτητής να παρακολουθήσει δηλώνονται ηλεκτρονικά, καθώς και τα συγγράμματα που θέλει να λάβει δωρεάν.

Για θέματα φοιτητικής μέριμνας δεν έχουμε ολοκληρώσει και θα επανέλθουμε

Η φωτoγραφία από το freedigitalphotos.net

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

4 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.