Υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Της Αναστασίας Μαρίας Μαμαλίγκα

Το ίδρυμα Μποδοσάκη για δέκατη συνεχή χρονιά προκηρύσσει τη χορήγηση  τεσσάρων (4) μεταδιδακτορικών υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018, στη μνήμη του Σταμάτη Γ. Μαντζαβινού. Τα πεδία που καλύπτουν οι υποτροφίες είναι η Eνεργειακή Τεχνολογία, η Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος, η Ανοσοβιολογία, η Αναγεννητική Ιατρική, η Γενετική, η Γονιδιωματική Υπολογιστική, η Καρκινογένεση, οι Νευροεπιστήμες και η Φαρμακολογία.

Οι υποτροφίες αφορούν κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2016, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο 2017. Οι δύο υποτροφίες αφορούν έρευνα στο εξωτερικό ετησίου ύψους €30.000 και οι άλλες δύο έρευνα στην Ελλάδα ύψους €18.000.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια, να έχουν ηλικία μέχρι και 30 ή 32 έτη (οι απόφοιτοι ιατρικής γεννηθέντες μετά την 31-12-1984 και οι υπόλοιποι μετά την 31-12-1986), οι αρσενικοί ενδιαφερόμενοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Παράλληλα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή διδακτορικού διπλώματος Πανεπιστημίου του εξωτερικού και να έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική διατριβή τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και πληροφορίες για τους ενδιαφερομένους

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να θεωρηθεί η υποψηφιότητά τους έγκυρη, θα πρέπει να καταθέσουν στο Ίδρυμα έναν φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα, σε 4 αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 3 φωτοαντίγραφα), μέσα στα χρονικά περιθώρια υποβολής αιτήσεων.

Στο φάκελο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μια βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου (θα πρέπει να αναφέρονται το θέμα και τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής), δύο ή τρεις συστατικές επιστολές επιβλεπόντων καθηγητών της διδακτορικής διατριβής, δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο, τίτλος της ερευνητικής πρότασης του υποψηφίου καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα αυτής, αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων και βραβείων (εάν υπάρχουν) και μια υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για μη κατοχή μόνιμης θέσης εξαρτημένης εργασίας, για το ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, καθώς και (για τους άντρες υποψηφίους) την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Για την οριστικοποίηση της υποτροφίας, οι υποψήφιοι που επελέγησαν θα πρέπει να υποβάλλουν στο ίδρυμα μια βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από το διευθυντή ή υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου και μια δήλωση του υποψηφίου για το αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και αν ναι, το ύψος και τη διάρκειά τους.

Μια Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους, θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα προχωρήσει στην επιλογή των υποτρόφων. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στους υποψηφίους κατά την ελεύθερη κρίση του ιδρύματος χωρίς το δικαίωμα των υποψηφίων για υποβολή ένστασης.

Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος, η υποτροφία μπορεί να μετατραπεί σε χορηγία υπέρ του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού κέντρου, αν αυτό καταστεί αναγκαίο, χωρίς τη μείωση του ποσού που δίνεται στον υπότροφο, καθώς και να ανακληθεί ή διακοπεί, εάν το Ίδρυμα κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι  που το επιβάλλουν.

Μέσα στις υποχρεώσεις των υποτρόφων είναι και η υλοποίηση του ερευνητικού του προγράμματος για το οποίο έλαβε την υποτροφία, η υποβολή μιας έκθεσης προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνας του 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη του πρώτου έτους της υποτροφίας, συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. ή ερευνητή, η υποβολή μιας τελικής έκθεσης των πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και μια δήλωση για την παροχή ή μη έμμισθης θέσης βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα σε αυτόν από οποιαδήποτε πηγή και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκεια τους. Τέλος, οι υπότροφοι  οφείλουν να μνημονεύουν το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως χορηγό της υποτροφίας σε κάθε δημοσίευμα που αφορά τη μεταδιδακτορική έρευνα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.bodossaki.gr και στη Γραμματεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10-12 π. μ. και στα τηλέφωνα 210-3237973 και 210-3237804.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!