Υποτροφίες Χωρών της Αλλοδαπής σε Έλληνες Υπηκόους

Της Νεφέλης Στεφοπούλου

Πρόσφατα προκηρύχθηκε ένα πλήθος υποτροφιών για το καλοκαίρι του 2017 και για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες χορηγούνται από κυβερνήσεις ξένων χωρών προς τους Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παρακάτω υποτροφίες θα υποβάλλονται από τις 08/02/2017 έως και 27/03/2017 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με κατάθεσή τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata.htm.

Οι χορηγούμενες υποτροφίες αφορούν τις εξής χώρες: Αρμενία, Βουλγαρία, Εσθονία, Ιορδανία, Λετονία, Νότιο Κορέα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα:

ΑΡΜΕΝΙΑ

Όσον αφορά την Αρμενία, χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα με διάρκεια δέκα (10) μηνών. Η χρονική αυτή διάρκεια αφορά την αρχική χορήγηση της υποτροφίας καθώς και την ανανέωσή της, με προτεραιότητα της ανανέωσης υποτροφίας έναντι της χορήγησης αρχικής υποτροφίας.

Επιπλέον, χορηγούνται τρεις (3) υποτροφίες που αφορούν στη παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Αρμενίας στην Αθήνα, στα τηλέφωνα:
210-6831145, 210-6831130
και στα e-mail: armgreeceembassy@mfa.am, embassy.athens@mfa.am.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Όσον αφορά τη Βουλγαρία χορηγείται μία (1) υποτροφία για πλήρεις πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) στην οποία περιλαμβάνεται η χορήγηση αρχικής υποτροφίας, καθώς και η ανανέωση παλαιότερης, με προτεραιότητα της ανανέωσης υποτροφίας έναντι της χορήγησης αρχικής υποτροφίας.

Επιπροσθέτως, χορηγείται μία (1) υποτροφία για έρευνα 10 μηνών καθώς και τέσσερις (4)   υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού.

Απαιτούμενη γλώσσα είναι η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται ως ακολούθως: http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar και http://www.uni-vt.bg/1

ΕΣΘΟΝΙΑ

Όσον αφορά την Εσθονία χορηγούνται υποτροφίες σε προπτυχιακό επίπεδο όσον αφορά αντικείμενα σχετικά με την Εσθονική γλώσσα και πολιτισμό, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2017.

Ακόμη, χορηγούνται υποτροφίες για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2017.

Τέλος, χορηγούνται υποτροφίες για θερινά και χειμερινά σχολεία των οποίων καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου 2017.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form/.

Η υπογεγραμμένη αίτηση θα προωθείται ταχυδρομικά στο:

Centre for Higher Education Development

Foundation Archimedes

Koidula 13a, 10125 Tallinn

Republic of Estonia

Όλα τα έγγραφα πρέπει υποχρεωτικά να είναι στα Αγγλικά ή Εσθονικά.

Υπεύθυνη επικοινωνίας σχετικά με τη διμερή συμφωνία στο Ίδρυμα Αρχιμήδης είναι η κυρία Triinu Lillepalu, στο email: triinu.lillepalu@archimedes.ee ή στο τηλέφωνο: +372 626 8900.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Όσον αφορά την Ιορδανία, χορηγούνται έξι (6) υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δύο (2) από τις οποίες αφορούν σε σπουδές Αραβικής Γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Ιορδανίας και προσφέρονται σε φοιτητές από την Ελλάδα ή από την Ελληνική Κοινότητα στην Ιορδανία.

Η διάρκεια της υποτροφίας για τις προπτυχιακές σπουδές είναι δώδεκα (12) μήνες, ενώ για τις μεταπτυχιακές σπουδές είναι δέκα (10) μήνες αντίστοιχα.

Η γλώσσα που απαιτείται είναι η γλώσσα της χώρας ή η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www.ju.edu.jo

ΛΕΤΟΝΙΑ

Όσον αφορά τη Λετονία, χορηγούνται υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών, καθώς και υποτροφίες για έρευνα χρονικής διάρκειας (11) μηνών και υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.

Εάν οι φοιτητές επιθυμούν να ανανεώσουν τις σπουδές τους στη Λετονία για ένα ακόμη έτος, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εκ νέου.

Η υποτροφία στη Λετονία δεν δύναται να εγκριθεί για περισσότερες από δύο συνεχόμενες περιόδους ανά φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες: http://www.viaa.gov.lv/scholarships,  www.studyinlatvia.lv

Πρόσωπο επικοινωνίας είναι η κα. Aija Jakovica.

τηλ.: +37167814331,

e-mail: scholarships@viaa.gov.lv

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Όσον αφορά τη Νότια Κορέα, χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές μέσω του προγράμματος υποτροφιών «Global Korea Scholarship» (GKS).

Η γλώσσα που απαιτείται είναι η γλώσσα της χώρας ή η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν στην εξής ιστοσελίδα: www.niied.go.kr.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Όσον αφορά την Ουγγαρία, χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία, καθώς επίσης και τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου διάρκειας ενός (1) μήνα η κάθε μία.

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο κατηγορίες είναι η γλώσσα της χώρας, η Αγγλική ή η Γερμανική.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν στην εξής ιστοσελίδα: www.scholarship.hu.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Όσον αφορά τη Πολωνία, χορηγούνται τριάντα (30) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους, ενώ η μεγαλύτερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.

Επιπλέον χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες διάρκειας ενός (1) μηνός η κάθε μία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Πολωνικής γλώσσας και Πολιτισμού.

Η γλώσσα που απαιτείται είναι η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν στην εξής ιστοσελίδα: www.buwiwm.edu.pl.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Όσον αφορά τη Σλοβακία, χορηγούνται δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες, ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.

Επιπρόσθετα, χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες για το θερινό σχολείο Σλοβακικής Γλώσσας και Πολιτισμού 2017 στο Studia Academica Slovaka (SAS).

Η γλώσσα που απαιτείται είναι η γλώσσα της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν στις εξής ιστοσελίδες: www.stipendia.sk, www.scholarships.sk

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Όσον αφορά τη Σλοβενία χορηγούνται δέκα (10) μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους υπό την επίβλεψη Σλοβένου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Η γλώσσα που απαιτείται είναι η γλώσσα της χώρας, η Αγγλική ή η Γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα και τα ηλικιακά όρια που θέτει η χώρα αλλά και για αίτηση οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν στις εξής ιστοσελίδες: http://eng.cmepius.si/, http://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/ ή να αποστέλλουν email στο scholarships@cmepius.si.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Όσον αφορά τη Τουρκία, χορηγούνται τρεις (3) υποτροφίες για έρευνα διάρκειας οκτώ (8) μηνών η κάθε μία, καθώς και τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού διάρκειας δύο μηνών η κάθε μία.

Η γλώσσα που απαιτείται είναι:

για έρευνα: η γλώσσα της χώρας, η Αγγλική ή η Γαλλική,

για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας, η Αγγλική ή η Γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην εξής ιστοσελίδα: http://digm.meb.gov.tr.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις οικονομικές παροχές και τα όρια ηλικίας πατήστε εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!