Υποτροφίες Νικολάου Κρήτσκη για σπουδές στην Ελλάδα 

Της Αργυρώς Σταμούλη

Με τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ» παρέχεται υποτροφία (χωρίς διαγωνισμό) για σπουδές Β’ κύκλου (μεταπτυχιακές) και Γ’ κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό σε ημεδαπά Πανεπιστήμια και Τ. Ε. Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Ο αριθμός των υπότροφων που έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν την υποτροφία είναι δύο. Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της υποτροφίας είναι το πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., η  καταγωγή από τις Σπέτσες, η ηλικία έως 36 ετών, η εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Β’ κύκλου (μεταπτυχιακές) και Γ’ κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο. Βασικό κριτήριο για την χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός πτυχίου του Α’ κύκλου σπουδών.

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Με την είσοδο τους στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης,  υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017. Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.

Δικαιολογητικά

Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία προκύπτει η ηλικία του υποψηφίου, η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου, όπως ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας. Στην περίπτωση που ο σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενος τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου, υποβάλλεται επιπλέον φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας ή φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (εκτός του ιδίου και του γονέα του) και του παππού ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, ώστε να προκύπτει σαφώς η διαδοχή των γενεών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά. Το δεύτερο δικαιολογητικό που απαιτείται είναι το αντίγραφο πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά).

Το τρίτο δικαιολογητικό είναι η αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου. Ένα ακόμη δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση του ημεδαπού Πανεπιστημίου περί εγγραφής και φοίτησης υποψηφίου σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Τέλος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, με σάρωση και υποβολή τους ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 – Μαρούσι.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καταρτίζεται πίνακας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου τους. Ο πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων που ισοβαθμούν σε θέση υποτροφίας ως προς το βαθμό πτυχίου, υπότροφος διορίζεται ο υποψήφιος, για τον οποίο διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της υποτροφίας, εφ’ όσον από σχετικό έλεγχο του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2015 διαπιστωθεί ότι έχει το χαμηλότερο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς, σε σχέση με τον υποψήφιο με τον οποίο διαπιστώθηκε ισοβαθμία ως προς το βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός εκ των υποψηφίων επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το διορισμό του ως υποτρόφου, είτε ο υποψήφιος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ελέγχεται η συνδρομή αυτών για τον υποψήφιο που έχει καταλάβει την επόμενη θέση με βάση το βαθμό πτυχίου του Α’ κύκλου σπουδών.

Μετά τη χορήγηση της υποτροφίας, η καταβολή (μηνιαία χορηγία 300 ευρώ) της προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. έτος 2015-2016 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!