Υποτροφίες από το κληροδότημα Νικολάου Κρήτσκη

του Χρήστου Καραβασίλη

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Τα έσοδα προέρχονται από το κληροδότημα Νικολάου Κρήτσκη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπ. Οικονομικών.

Γενικές πληροφορίες

Όπως αναφέρθηκε, προκηρύσσεται η χορήγηση, με επιλογή, δύο (2) υποτροφιών για πτυχιούχους φοιτητές με καταγωγή από τη Ζαγορά Πηλίου και δύο (2) υποτροφιών για πτυχιούχος με καταγωγή από τις Σπέτσες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η καταβολή της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής).

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα τριακόσια (300,00) ευρώ και η υποτροφία έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα πάντα και με το πρόγραμμα σπουδών

Για την καταβολή της υποτροφίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι αφενός η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και αφετέρου η διαπίστωση της καλής προόδου των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του υποψηφίου που θα λάβει την υποτροφία.

Προϋποθέσεις

1) Πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»,

2) Καταγωγή από τη Ζαγορά Πηλίου ή από τις Σπέτσες,

3) Ηλικία έως 36 ετών,

4) Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο.

Υπενθυμίζεται ότι δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία όσοι έχουν λάβει ήδη υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα Νικολάου Κρήτσκη ή από άλλο κληροδότημα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

2) Αντίγραφο Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών

3) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

4) Βεβαίωση του ημεδαπού Πανεπιστημίου περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 έως και τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

α) ηλεκτρονικά, με σάρωση και υποβολή τους ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση ή

β) ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 – Μαρούσι.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!