Ζωής Σούτσου

Υποτροφίες από το κληροδότημα «Ζωής Σούτσου»

του Κωνσταντίνου Κουντουριώτη

Τέσσερις (4) υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές), προκηρύσσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι υποτροφίες γίνονται από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ζωής Σούτσου» και αφορά φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Προϋποθέσεις

Πτυχίο Θετικών Επιστημών με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» των παρακάτω Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Αθήνας:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Σχολή Χημικών Μηχανικών
 • Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
 • Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
 • Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος με τρία (3) Τμήματα:
  • Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
  • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
  • Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής
 • Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης με δύο (2) τμήματα
  • Βιοτεχνολογίας Επιστήμης Τροφίμων
  • Διατροφής του Ανθρώπου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Σχολή Θετικών Επιστημών με επτά (7) τμήματα:
  • Φυσικής
  • Χημείας
  • Μαθηματικών
  • Βιολογίας
  • Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
  • Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
  • Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 • Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας με δύο (2) τμήματα:

  • Πληροφορικής
  • Στατιστικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών με δύο (2) Τμήματα:
  • Οικιακής Οικονομίας
  • Οικολογίας & Γεωγραφίας.
 • Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας με ένα (1) τμήμα:
  • Πληροφορικής και Τηλεματικής
 1. Ηλικία έως 36 ετών
 2. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο

Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών.

Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. έτος 2016-2017 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα τετρακόσια (400,00) Ευρώ.

Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του υποτρόφου.

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ήδη κατά το παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα Ζωής Σούτσου ή από άλλο κληροδότημα.

Ηλεκτρονική Αίτηση και Δικαιολογητικά

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες και βήμα προς βήμα οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση κάντε λήψη της προκήρυξης σε αρχείο pdf (εδώ).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 • Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία προκύπτει:
  • η ηλικία του υποψηφίου
  • η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή του υποψηφίου, όπως ορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Επισημαίνεται ότι:

Στην περίπτωση που ο σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενος τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου, υποβάλλεται επιπλέον:

 • Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας
 • ή Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (εκτός του ιδίου και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας, προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, ώστε να προκύπτει σαφώς η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δε βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

 • Αντίγραφο Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά)
 • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου
 • Βεβαίωση του ημεδαπού Πανεπιστημίου περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποίατου είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία ένστασης για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ, η προκήρυξη αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Καλή Επιτυχία!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!