Υποτροφίες Ιδρύματος Ευγενίδου

Της Παρασκευής Χονδρού

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

Υποτροφίες Ίδρυματος ΕυγενίδουΤο Ίδρυμα Ευγενίδου χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εννέα (9) υποτροφίες σε διπλωματούχους φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) εκ των οποίων οι τρεις  (3) αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στα γνωστικά αντικείμενα του Ε.Μ.Π. με διάρκεια ενός έτους. Οι υπόλοιπες έξι (6) υποτροφίες παρέχονται για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Ε.Μ.Π. υπό την προϋπόθεση της ετήσιας αποδεδειγμένης επιτυχούς συνέχισης των διδακτορικών σπουδών με ανώτατο όριο διάρκειας τα τρία έτη. Σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00), ενώ όσον αφορά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Ε.Μ.Π. ορίζεται για την κάθε υποτροφία ετήσιο ποσό το οποίο ανέρχεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00). Όσοι ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες υποτροφίες μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους μέχρι την 10η Ιουνίου 2016 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω υποτροφίες θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα, να είναι γεννημένοι μετά τις 31.12.1986 και να είναι διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π. Επίσης, θα πρέπει οι υποψήφιοι να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν με ίδια μέσα το ποσό των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας και να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. Ακόμη, όσοι επιθυμούν να λάβουν  τις υποτροφίες του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Τέλος, όσοι ενδιαφέρονται αντίστοιχα για τις υποτροφίες που χορηγούνται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ε.Μ.Π.  θα πρέπει να τους έχουν δεχθεί ήδη.

Δικαιολογητικά

Οι αιτούντες θα πρέπει να καταθέσουν εκτός από την αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος δε λαμβάνει άλλη υποτροφία, δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία που του έχει απονεμηθεί προηγουμένως και ότι τα εισοδήματα του δεν του επιτρέπουν την οικονομική κάλυψη των σπουδών του στο αντικείμενο της υποτροφίας. Επιπλέον απαιτείται ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ένα επίσημο αντίγραφο διπλώματοςη αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή, ένα αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου και ένα αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεώνεται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν και μια βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές ή όσοι ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες του εσωτερικού απαιτείται βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ε.Μ.Π.

Τρόπος επιλογής

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν 29 Ιουνίου 2016 και σε εξεταστέα ύλη η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του  Ιδρύματος Ευγενίδου και στον ιστότοπο του Ε.Μ.Π. Ουσιαστικά, οι ενδιαφερόμενοι θα εξεταστούν σε ένα μέρος ή σε όλο το γνωστικό αντικείμενο των κύριων κατευθύνσεων της Σχολής του Ε.Μ.Π. από την οποία αποφοίτησαν. Για την τελική επιλογή των υποτρόφων θα προσμετρηθούν ο σταθμισμένος βαθμός πτυχίου, με βάση τα οικονομικά δεδομένα, η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης με την προϋπόθεση να υπερβαίνει τη βαθμολογική βάση και η συνέντευξη η οποία θα διενεργηθεί στις 30 Ιουνίου 2016. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει δύο (2) ακόμα υποτροφίες, οι οποίες απευθύνονται σε πτυχιούχους οποιουδήποτε τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και οι οποίες θέτουν ως μέγιστη διάρκεια τα τρία έτη. Πρόκειται για υποτροφίες οι οποίες αφορούν την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σε οποιοδήποτε τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, υπό την προϋπόθεση της ετήσιας αποδεδειγμένης επιτυχούς συνέχισης των διδακτορικών σπουδών. Η αξία τους ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00) και για τα τρία έτη για την κάθε μια και συνεπώς το ποσό για κάθε έτος ορίζεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν μια αίτηση και ορισμένα δικαιολογητικά στο Ίδρυμα Ευγενίδου μέχρι την 15η Ιουνίου 2016.

Προϋποθέσεις

Όσοι επιθυμούν τη λήψη μιας από τις εν λόγω υποτροφίες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι οποιουδήποτε τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος το οποίο να βρίσκεται σε συνάφεια με τις διδακτορικές σπουδές που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Επίσης θα πρέπει να έχουν κατοχυρώσει ήδη μια θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε οποιοδήποτε τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Ακόμη τα εισοδήματα και η περιουσιακή κατάσταση των υποψηφίων θα πρέπει να μην τους επιτρέπει την οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο των υποτροφιών με ίδια μέσα και να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. Τέλος θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα και να είναι γεννημένοι μετά τις 31.12.1986.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν μια αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι δεν λαμβάνουν κάποια άλλη υποτροφία, ότι η οικονομική τους κατάσταση δεν αρκεί για την κάλυψη του ποσού των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας και ότι δεν έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητας τους από υποτροφία η οποία έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Επιπλέον απαιτείται αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου, αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού (σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων ή υποψηφίων που είναι προστατευόμενα τέκνα) ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης,ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επίσημο αντίγραφο διπλώματος της Σχολής και αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή, επίσημο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία και επίσημο αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας. Περαιτέρω, οι αιτούντες θα πρέπει να καταθέσουν και μια βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε οποιοδήποτε τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης. 

Τρόπος επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν την αίτηση τους θα κριθούν από μια επιτροπή που θα ορισθεί και θα εξετάσει τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά συνεκτιμώντας το βαθμό πτυχίου, το βαθμό του μεταπτυχιακού διπλώματος, τα οικονομικά δεδομένα, τις ξένες γλώσσες και το βαθμό συνέντευξης από την οποία θα περάσουν οι υπότροφοι. Τέλος, οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στις 4 Ιουλίου 2016 ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν τον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016.

Πρόκειται για σημαντικές υποτροφίες που σας δίνουν την ευκαιρία  να εξελίξετε τις γνώσεις σας και το ζήλο σας για την επιστήμη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

 

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!