Υποτροφίες για σπουδές 2016-2017

Της Ευγενίας Πάταρα

Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού και για την ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Υποτροφίες για σπουδές 2016-2017Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε τομείς που αφορούν την Ιστορία της Τέχνης, τις Επιµελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) και την εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts). Πρόκειται για τέσσερις (4) υποτροφίες συνολικά, αξίας €10.000.

Υποτροφίες ΝΕΟΝ: Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω υποτροφία θα πρέπει να έχουν ελληνική Ιθαγένεια ή Εθνικότητα,  ελάχιστο βαθμό πτυχίου/διπλώματος από ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ 7,50/10,00, από Γαλλικά Πανεπιστήμια 15/20, από Βρετανικά Πανεπιστήμια 2.1, από Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. ή του Καναδά 2,8/4, από Γερμανικά Πανεπιστήμια 2,00/1 και από Πανεπιστήμια άλλων χωρών ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν βεβαίωση του Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχουν γίνει δεκτοί. Όσον αφορά τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να τις έχουν εκπληρώσει ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν προβεί σε αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι 31/8/2016.

Υποτροφίες ΝΕΟΝ: Δικαιολογητικά

Οι αιτούντες θα πρέπει να καταθέσουν στον οργανισμό βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας, αντίγραφο Πτυχίου (ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, μία συστατική επιστολή από καθηγητή ΑΕΙ που έχουν προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του κάθε υποψηφίου. Η επιστολή πρέπει να αποσταλεί σε φάκελο σφραγισμένο. Επιπλέον, θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχουν γίνει δεκτοί, προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος και ανάλυσης του αντικειμένου για την ανάγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας. Το κείμενο δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 800 λέξεις, πρέπει να αποσταλεί σε έντυπη μορφή μαζί με την αίτηση και να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12. Τέλος, στο φάκελο του κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, ενώ από τους άρρενες υποψήφιους απαιτείται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Υποτροφίες ΝΕΟΝ: Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν και συμπληρώνουν την αίτηση και τη φόρμα με τα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν όλα μαζί ταχυδρομικά συστημένα μέχρι την 29η Απριλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 89, 152 33 Χαλάνδρι

Υπόψιν: Γραμματείας Υποτροφιών

Ο οργανισμός αφού παραλάβει την αίτηση τους, θα τους ενημερώνει σχετικά μέσα από το λογαριασμό grants@neon.org.gr.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους μέσω e-mail από το grants@neon.org.gr την Τρίτη 31 Μαΐου 2016.

Υποτροφίες για την ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών

υποτροφίες για σπουδές 2016-2017Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προκηρύσσει υποτροφίες που αφορούν την ολοκλήρωση σπουδών διδακτορικού επιπέδου (Ph.D). Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους δημιουργούς και σπουδαστές και αφορούν την Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης και τις Επιµελητικές Σπουδές. Πρόκειται για δύο (2) υποτροφίες των €10.000 η κάθε µία, για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.

Υποτροφίες ΝΕΟΝ: Προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω υποτροφία θα πρέπει να έχουν ελληνική Ιθαγένεια ή Εθνικότητα,  ελάχιστο βαθμό πτυχίου/διπλώματος από ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ 7,50/10,00, από Γαλλικά Πανεπιστήμια 15/20, από Βρετανικά Πανεπιστήμια 2.1, από Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. ή του Καναδά 2,8/4, από Γερμανικά Πανεπιστήμια 2,00/1 και από Πανεπιστήμια άλλων χωρών ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν ελάχιστο βαθμό Μεταπτυχιακού Διπλώματος από ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ Άριστα, από Γαλλικά Πανεπιστήμια Très Bien, από Βρετανικά Πανεπιστήμια 2.1, από Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. ή του Καναδά 3,5/4, από Γερμανικά Πανεπιστήμια 1,5/1, από Πανεπιστήμια άλλων χωρών ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βεβαίωση του Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχουν γίνει δεκτοί, ενώ σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ήδη ξεκινήσει το διδακτορικό του, να αποσταλεί βεβαίωση εξέλιξης της διατριβής. Όσον αφορά τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να τις έχουν εκπληρώσει ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν προβεί σε αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι 31/8/2016.

Υποτροφίες ΝΕΟΝ: Δικαιολογητικά

Οι αιτούντες θα πρέπει να καταθέσουν στον οργανισμό βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας, αντίγραφο Πτυχίου, αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου  και αναλυτική βαθμολογία, μία συστατική επιστολή από καθηγητή ΑΕΙ που έχουν προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του κάθε υποψηφίου. Η επιστολή πρέπει να αποσταλεί σε φάκελο σφραγισμένο. Επιπλέον, θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχουν γίνει δεκτοί, προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος και ανάλυσης του αντικειμένου για την ανάγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας αφορά στην πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας και ταξιδίων. Το κείμενο δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 800 λέξεις, πρέπει να αποσταλεί σε έντυπη μορφή μαζί με την αίτηση και να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12. Τέλος, στο φάκελο του κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, ενώ από τους άρρενες υποψήφιους απαιτείται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Υποτροφίες ΝΕΟΝ: Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν και συμπληρώνουν την αίτηση και τη φόρμα με τα δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση)και τα αποστέλλουν όλα μαζί ταχυδρομικά συστημένα μέχρι την 29η Απριλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 89, 152 33 Χαλάνδρι

Υπόψιν: Γραμματείας Υποτροφιών

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους μέσω e-mail από το grants@neon.org.gr την Τρίτη 31 Μαΐου 2016.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!