Ίδρυμα Μποδοσάκη: Υποτροφίες για Νέους Επιστήμονες

 της Ελίζας Σακκά

Τομείς επιστήμης και βραβεία

Υποτροφίες για Νέους Επιστήμονες από το Ίδρυμα ΜποδοσάκηΤο Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει για το έτος 2017 την απονομή υποτροφιών σε διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες. Το Ίδρυμα θα χορηγήσει τέσσερα βραβεία, 10.000€ το καθένα. Συγκεκριμένα ένα βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, δηλαδή στις βασικές επιστήμες: Θεωρία ή Πείραμα, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Αστροσωματιδιακή Φυσική, τις βιοεπιστήμες, όπως η Ιατρική και η Βιολογία, τις εφαρμοσμένες επιστήμες και τεχνολογίες όπως η Μηχανική Στερεών και Υγρών, η Μηχανική Κατασκευών, τα Υλικά και τα Γεωτεχνικά Συστήματα, και τις κοινωνικές επιστήμες, όπως οι πολιτικές επιστήμες και τα οικονομικά.

Προϋποθέσεις

Οι υποτροφίες για Νέους Επιστήμονες θα απονεμηθούν σε Έλληνες ως προς την ιθαγένεια ή το γένος. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1971. Οι υποψήφιοι συστήνονται από επιστήμονες του τομέα τους, ίσους ή ανώτερούς τους, ή από τους Οργανισμούς στους οποίους υπηρετούν, ενώ πρέπει να δηλώσουν γραπτώς ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα.

Δικαιολογητικά

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο e-mail: prizes@bodossaki.gr, με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια. Αρχικά, κρίνεται απαραίτητη η πρόταση υποψηφιότητας με σαφή αναφορά του επιστημονικού τομέα στον οποίο εντάσσεται και την περιγραφή των κυριότερων επιστημονικών επιτευγμάτων του υποψηφίου με αποδείξεις και δημοσιεύσεις. Επίσης, απαιτείται έγγραφη δήλωση του υποψηφίου σχετικά με την αποδοχή της υποψηφιότητάς του. Τέλος, πρέπει να επισυνάπτεται και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμός τηλεφώνου και fax, e-mail, ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία, κ.λ.π.). Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2016.

Συστατικές επιστολές

Απαιτείται, ακόμα, η υποβολή τριών συστατικών επιστολών από επιστήμονες του κλάδου του υποψηφίου, με την αξιολόγηση του έργου του, τις προοπτικές και την προσωπικότητά του. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν απ’ ευθείας στο Ίδρυμα μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2016.  

Κριτήρια επιλογής υποτρόφων

Υποτροφίες για Νέους Επιστήμονες από το Ίδρυμα ΜποδοσάκηΚριτήρια επιλογής αποτελούν η συμβολή των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, η διεθνής αναγνώριση του έργου τους και η εκτίμηση της γενικής προσωπικότητας τους, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Ειδικές Επιτροπές Κρίσης, στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες των σχετικών κλάδων. Οι Ειδικές Επιτροπές Κρίσης υποβάλλουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην Επιτροπή Βραβείων, η οποία εισηγείται στο Ίδρυμα τους επικρατέστερους υποψηφίους προς βράβευση. Κατά τη διαδικασία επιλογής, το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το έργο τους. Οι Επιτροπές Κρίσεως και η Επιτροπή Βραβείων μπορούν να καλέσουν τους υποψηφίους για συνέντευξη. Η ανακήρυξη των υποτρόφων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Τρόποι επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθ. 5, τηλ. +30.210.722-5849, fax +30.210.323-7971, e-mail: prizes@bodossaki.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!